Innspill til ny kommunedelplan for kultur

Kort fortalt

 • Dette er en prosjektside for kommunens arbeid med kommunedelplan for kultur som skal gjelde for perioden 2024–2031.
 • Planen er kommunens strategidokument for fagområdet kultur.
 • Status: Forslag til planprogram for ny kommunedelplan er nå på høring.

Formannskapet i Tromsø kommune vedtok i møte 21. mars (sak 28/23) oppstart av arbeid med ny kommunedelplan for kultur.

Vi ser nå behovet for en ny kulturplan der sosiale verdier som unge først og folkehelse er prioritert. Den gamle kulturplanen manglet forankring i Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi 2020-2032 (KPS).

Det skal nå settes nye mål og velges nye strategier. Mål og strategier som ikke ble oppnådd i den gamle kulturplanen, vil vurderes videreført i den nye planen. 

Planprogrammet, vil utgjøre kultur-, idretts- og friluftsutvalgets bestilling til overordnet innhold og prosess for arbeidet med ny kommunedelplan for kultur.

Frist: 7. juli 2023

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Spørsmål om høringen kan sendes på e-post til kulturplanlegger David Moen.

Spørsmål- og innspillskjema finner du i avsnittet under.

Du står fritt til å levere innspill på det du mener er viktigst, men i denne fasen er vi spesielt interessert i innspill på disse temaene: 

 • Hva skal til for at bydeler og distrikter skal bli et bedre sted å leve?
 • Hva skal til for å gi barn og unge like muligheter?
 • Medvirkning: Hvordan kan vi i større grad involvere innbyggere i prosesser og beslutninger i kommunen?
 • Hvordan kan vi styrke samisk språk, kultur og kompetanse i kommunen?
 • Hva skal til for å løfte kunst- og kulturlivet – både det frie og det profesjonelle feltet? 

Kort fortalt – alle! Vi håper derfor at privatpersoner, institusjoner, organisasjoner og foreninger kommer med sine innspill på hva som er viktige temaer for årene som kommer. 

Tenk gjerne over følgende spørsmål:

 • Føler du, eller din organisasjon seg ivaretatt i oversikten over utredningstemaer og innsatsområder (kapittel 2.3)?
  • Vi ber spesielt om innspill på hvordan støttenæringer for kulturfeltet som for eksempel tekniske leverandører og private scener kan inkluderes i planprogrammet.
 • Har du innspill til den foreslåtte organiseringen av planarbeidet (kapittel 3)?
  • Vi ønsker spesielt innspill på valg av overordnet tema og innsatsområde for den enkelte referansegruppe og sammensetningen av disse.

I forbindelse med arbeidet med kommunedelplanen for kultur 2024-2031 arrangerer Tromsø kommune innspillsmøter om 15 ulike tema. Se oversikt over innspillmøtene

Spørsmål- og innspillskjema

I dette skjemaet kan du sende inn spørsmål og innspill til arbeidet med ny kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Alle felter merket med stjerne* er obligatoriske. Husk å ikke skrive sensitive opplysninger. Bidrag merket som innspill vil ikke bli offentliggjort.

Har du et spørsmål eller innspill?
Er du en privatperson eller representerer du et idrettslag eller en organisasjon?
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.

 • Januar: Administrativ klarering av plan
 • Januar: Nedsette arbeidsgruppe
 • Februar: Engasjere prosjektleder
 • Februar, mars og april: Prosessplanlegging
 • Mai: Annonse oppstart

Planprogram

 • Januar, februar og mars: Utarbeidelse til forslag til planprogram
 • Mars: Vedtak høringsutgave planprogram
 • Mai, juni og juli: Høring og merknadsbehandling
 • August: Vedtak planprogram

Planarbeid

 • August: Nedsette referansegruppe
 • Mars til november: Plan- og utredningsarbeid
 • November: Vedtak høringsutgave
 • November, desember 2023 og januar 2024: Høring- og merknadsbehandling
 • Februar 2024: Vedtak av plan