Informasjon til bedrifter og privatpersoner

Kort fortalt

 • Bedrifter og offentlige institusjoner i Tromsø er pålagt å ha vannmåler.
 • Målerstanden på vannmåleren registreres én gang i året.  
 • Finn informasjon og krav til fettutskiller og oljeutskiller.

Send e-post til kundeservice
Telefon: 91 69 12 10 

Åpningstider:

 • Fra klokken 08:00 til 15:45 i perioden 15. september–14. mai  
 • Fra klokken 08:00 til 15:00 i perioden 15. mai–14. september

Besøksadresse:
Skippergata 35/39

Postadresse:
Postboks 2513, 9272 Tromsø 

Bedrifter og offentlige institusjoner i Tromsø er pålagt å ha kommunal vannmåler.

Privatpersoner kan også montere kommunal vannmåler i sin bolig.

Skal du installere vannmåler, må du kontakte en godkjent rørlegger som søker for deg. Ved montering av vannmåler skal det også monteres tilbakeslagssikring. Vannmåler leier du av kommunen for cirka 400 kroner i året. Levetiden for batteriene i en vannmåler er 12-15 år, og da må hele vannmåleren byttes ut.

Uten vannmåler betaler du vann- og avløpsgebyr for bruttoareal (BRA) på din bolig. Med vannmåler betaler du derimot for ditt faktiske vannforbruk. Hvor mye penger du sparer avhenger altså av hvor stor boligen er, og hvor mye vann de som bor der bruker. Det er ikke alle som vil spare penger på å installere en vannmåler. Hovedregel er at hvis du har en stor bolig og få personer som bor der, så kan du spare penger med en vannmåler. Er dere mange personer i liten bolig, så kan det lønne det seg å ikke ha vannmåler.

Det er verdt å nevne at det ikke er drikkevannet som er mest kostbart. Det meste av vanngebyret brukes til å bygge og vedlikeholde ledningsnettet som transporterer vannet til boligen din. Du betaler altså ikke så mye for drikkevannet, men for vann- og avløpsledningene som frakter vann til og fra din bolig.

Rørlegger som skal søke om å montere vannmåler, må først opprette en brukerprofil på Ledningsportalens nettside. Lenke finner du her:

Ansvarlig søker må søke via ledningsportalen.no.

Hvis du skal demontere vannmåler, må du også ta kontakt med rørlegger.

Ved frakobling fra kommunalt vann- og avløpsnett skal det leveres inn VA-melding.

Alle virksomheter som slipper ut mer fett enn en gjennomsnittlig husholdning, skal ha fettutskiller.

Dersom du er usikker på om det gjelder din virksomhet, kan du sjekke dette i lokal forskrift for påslipp av fettholdig avløpsvann.

De viktigste kravene ved fettutskiller:

 • Prosjektering og installering av ny eller utskifting av fettutskiller skal gjøres av godkjente fagfolk. De skal også sende inn VA-søknad.  
 • Har du fettutskiller, må du registrere denne. Ta kontakt med kundeservice på e-post eller på telefon 91 69 12 10 for å få tilsendt registreringsskjema for fettutskiller.  
 • Din bedrift må ha en avtale med et tømmefirma for fast tømming, kontroll og prøvetaking.
 • Utskilleren skal normalt tømmes fire ganger i året og kontrolleres én gang i året. Tømmeentreprenør leverer tømmerapportene til kommunen. 
 • Frityrfett skal samles i egne tanker og leveres til mottak, som for eksempel Remiks.

Alle virksomheter med oljeholdig avløpsvann (for eksempel verksteder, bilvaskehaller og bensinstasjoner) skal ha oljeutskiller montert.

De viktigste kravene ved oljeutskiller:

 • Installering av oljeutskiller skal gjøres av godkjente fagfolk, som må sende inn VA-søknad.
 • Alle bedrifter med oljeholdig avløpsvann skal ha oljeutskiller. Vil du ha tilsendt søknadsskjema for oljeutskiller, kan du ta kontakt med kundeservice på e-post eller på telefon 91 69 12 10.
 • Nye oljeutskillere skal ha prøvetakingskum. Tømmeoperatør skal ta prøve av utløpsvannet fra utskilleren én gang i året. Oljekonsentrasjonen skal ikke overstige 50 milligram per liter (mg/l). 
 • Oljeutskilleren skal tømmes og kontrolleres minst én gang i året og oftere ved behov.  
 • Utløpet fra oljeutskilleren skal føres inn på kommunal spillvannsledning.
 • Spillolje skal samles i spilloljetanker eller oljefat, og ikke føres til avløpsnettet eller oljeutskilleren.
 • Du må ha på plass metoder for å suge opp olje fra gulv.

Se forskrift om krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann.

Du kan tømme septiktank i bobil ved Tromsø Camping i Tromsdalen. 

Det er i tillegg en privat tømmestasjon for bobiler ved en campingplass på Sommarøy. 

Vi har også en sesongåpen bobiltømmestasjon på Sommarøy i sommerhalvåret.   

Vann- og avløpsnormen (VA-normen) inneholder en oversikt over lover og forskrifter som regulerer og påvirker planlegging, utførelse og drift av VA-anlegg.

Last ned en PDF-versjon med vedlegg og tegninger ved å klikke på denne lenken.

Kommunedelplan for vann og avløp 2021-2032 ble vedtatt i kommunestyret 27.04.2022.

Last ned en PDF-versjon av planen ved å klikke på denne lenka.

Dette fagdokumentet staker ut kursen for Tromsø kommunes seksjon for vann og avløp de neste ti årene.

Her er beskrevet tiltak som skal møte utfordringer knytta til klimaendringer, urbanisering og aldrende infrastruktur. I planen står det hvordan vi skal sikre at samfunnskritiske oppgaver knyttet til vann og avløp, løses trygt og kostnadseffektivt.

Utarbeidelse av VAO-notat i byggesaker

Seksjon for vann og avløp stiller krav til et VAO-notat ved utvikling av eiendommer hvor det er vesentlig økning av tette flater, og hvor det ikke foreligger en VAO-rammeplan.

Kravet er innført for å få en bedre oppfølging av særlig overvannshåndtering ved fortetting og/eller tiltak innenfor eksisterende reguleringsplan hvor det ikke foreligger en VAO-rammeplan. For seksjon for vann og avløp handler dette primært om kontroll med kapasitet og belastning på eget ledningsnett, og kan således anses å være et utvidet krav om informasjon til søknad om tilknytning (VA-søknad). For Tromsø kommune handler dette om å ivareta de nye kravene til klimatilpasset utbygging.

Hjemmel for kravet om VAO-notat finnes i Plan- og bygningsloven (Pbl) §§ 27-2, 28-1 jf. TEK17 § 7-1 og § 15-8, samt Standard Abonnementsvilkår.

Notatet skal bestå av følgende:

 1. Beregning av vannforbruk, slokkevannsbehov og plassering av tilkoblingspunkt. Det anmodes om at plassering av tilkoblingspunkt for brannvannuttak er avklart med Tromsø Brann og redning før VAO-notat sendes til Seksjon for vann og avløp. Dersom avklaring ikke foreligger, må det påregnes lengre behandlingstid.

2. Beregning av spillvannsmengder og plassering av tilkoblingspunkt.

3. Beregning av overvannsmengder som takflatene genererer. Benytt regnenvelope-metoden for utregning. En nedbørshendelse med 10 års gjentaksintervall må kunne fordrøyes på egen tomt.

4. Valg og plassering av lokale overvannstiltak, samt tilkoblingspunkt til kommunalt ledningsnett, skal vises i uteromsplan /situasjonsplan. Dersom det velges en annen løsning enn tett tank med strupet utløp, skal begge løsninger beskrives/beregnes og tegnes inn i uteromsplan/situasjonsplan. Løsninger basert på infiltrasjon kan kun etableres dersom infiltrasjonstest viser egnede jordmasser.

5. Styring av overskytende overvannsmengder til trygge flomveger så langt det lar seg gjøre.

En veileder for VAO-notat er for tiden under utarbeidelse. Denne er dessverre ikke ferdig, så inntil videre vises det til kommunens «Veileder for utarbeidelse av VAO-rammeplaner i reguleringsplaner» hva angår de enkelte punktenes innhold.

Har du spørsmål? Ta kontakt med kundeservice på e-post eller på telefon 91 69 12 10. 

Det påpekes at VAO-notat, i likhet med VAO-rammeplan, skal utarbeides av fagkyndig.

Her kan du laste ned «Veileder for utarbeidelse av VAO-rammeplan»

VAO-notatet sendes til vannpost@tromso.kommune.no.

Kommunedelplan for overvann 2019-2021 ble vedtatt i kommunestyret i 2020.

Les mer om planen på denne nettsiden.

Last ned en PDF-versjon av planen ved å klikke på denne lenka.