Informasjon til bedrifter og privatpersoner

Kort fortalt

 • Bedrifter og offentlige institusjoner i Tromsø er pålagt å ha vannmåler.
 • Målerstanden på vannmåleren registreres én gang i året.  
 • Finn informasjon og krav til fettutskiller og oljeutskiller.

Send e-post til kundeservice
Telefon: 91 69 12 10 

Åpningstider:

 • Fra klokken 08:00 til 15:45 i perioden 15. september–14. mai  
 • Fra klokken 08:00 til 15:00 i perioden 15. mai–14. september

Besøksadresse:
Skippergata 35/39

Postadresse:
Postboks 2513, 9272 Tromsø 

Bedrifter og offentlige institusjoner i Tromsø er pålagt å ha kommunal vannmåler.

Privatpersoner kan også montere kommunal vannmåler i sin bolig.

Skal du installere vannmåler, må du kontakte en godkjent rørlegger som søker for deg. Ved montering av vannmåler skal det også monteres tilbakeslagssikring. Vannmåler leier du av kommunen for cirka 400 kroner i året. Levetiden for batteriene i en vannmåler er 12-15 år, og da må hele vannmåleren byttes ut.

Uten vannmåler betaler du vann- og avløpsgebyr for bruttoareal (BRA) på din bolig. Med vannmåler betaler du derimot for ditt faktiske vannforbruk. Hvor mye penger du sparer avhenger altså av hvor stor boligen er, og hvor mye vann de som bor der bruker. Det er ikke alle som vil spare penger på å installere en vannmåler. Hovedregel er at hvis du har en stor bolig og få personer som bor der, så kan du spare penger med en vannmåler. Er dere mange personer i liten bolig, så kan det lønne det seg å ikke ha vannmåler.

Det er verdt å nevne at det ikke er drikkevannet som er mest kostbart. Det meste av vanngebyret brukes til å bygge og vedlikeholde ledningsnettet som transporterer vannet til boligen din. Du betaler altså ikke så mye for drikkevannet, men for vann- og avløpsledningene som frakter vann til og fra din bolig.

Rørlegger som skal søke om å montere vannmåler, må først opprette en brukerprofil på Ledningsportalens nettside. Lenke finner du her:

Ansvarlig søker må søke via ledningsportalen.no.

Hvis du skal demontere vannmåler, må du også ta kontakt med rørlegger.

Ved frakobling fra kommunalt vann- og avløpsnett skal det leveres inn VA-melding.

Alle virksomheter som slipper ut mer fett enn en gjennomsnittlig husholdning, skal ha fettutskiller.

Dersom du er usikker på om det gjelder din virksomhet, kan du sjekke dette i lokal forskrift for påslipp av fettholdig avløpsvann.

De viktigste kravene ved fettutskiller:

 • Prosjektering og installering av ny eller utskifting av fettutskiller skal gjøres av godkjente fagfolk. De skal også sende inn VA-søknad.  
 • Har du fettutskiller, må du registrere denne. Ta kontakt med kundeservice på e-post eller på telefon 91 69 12 10 for å få tilsendt registreringsskjema for fettutskiller.  
 • Din bedrift må ha en avtale med et tømmefirma for fast tømming, kontroll og prøvetaking.
 • Utskilleren skal normalt tømmes fire ganger i året og kontrolleres én gang i året. Tømmeentreprenør leverer tømmerapportene til kommunen. 
 • Frityrfett skal samles i egne tanker og leveres til mottak, som for eksempel Remiks.

Alle virksomheter med oljeholdig avløpsvann (for eksempel verksteder, bilvaskehaller og bensinstasjoner) skal ha oljeutskiller montert.

De viktigste kravene ved oljeutskiller:

 • Installering av oljeutskiller skal gjøres av godkjente fagfolk, som må sende inn VA-søknad.
 • Alle bedrifter med oljeholdig avløpsvann skal ha oljeutskiller. Vil du ha tilsendt søknadsskjema for oljeutskiller, kan du ta kontakt med kundeservice på e-post eller på telefon 91 69 12 10.
 • Nye oljeutskillere skal ha prøvetakingskum. Tømmeoperatør skal ta prøve av utløpsvannet fra utskilleren én gang i året. Oljekonsentrasjonen skal ikke overstige 50 milligram per liter (mg/l). 
 • Oljeutskilleren skal tømmes og kontrolleres minst én gang i året og oftere ved behov.  
 • Utløpet fra oljeutskilleren skal føres inn på kommunal spillvannsledning.
 • Spillolje skal samles i spilloljetanker eller oljefat, og ikke føres til avløpsnettet eller oljeutskilleren.
 • Du må ha på plass metoder for å suge opp olje fra gulv.

Se forskrift om krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann.

Du kan tømme septiktank i bobil ved Tromsø Camping i Tromsdalen. 

Det er i tillegg en privat tømmestasjon for bobiler ved en campingplass på Sommarøy. 

Vi har også en sesongåpen bobiltømmestasjon på Sommarøy i sommerhalvåret.   

Vann- og avløpsnormen (VA-normen) inneholder en oversikt over lover og forskrifter som regulerer og påvirker planlegging, utførelse og drift av VA-anlegg.

Last ned en PDF-versjon med vedlegg og tegninger ved å klikke på denne lenken.

Kommunedelplan for vann og avløp 2021-2032 ble vedtatt i kommunestyret 27.04.2022.

Last ned en PDF-versjon av planen ved å klikke på denne lenka.

Dette fagdokumentet staker ut kursen for Tromsø kommunes seksjon for vann og avløp de neste ti årene.

Her er beskrevet tiltak som skal møte utfordringer knytta til klimaendringer, urbanisering og aldrende infrastruktur. I planen står det hvordan vi skal sikre at samfunnskritiske oppgaver knyttet til vann og avløp, løses trygt og kostnadseffektivt.

Vil du få tilsendt veileder for utarbeidelse av VAO-rammeplan? Ta kontakt med kundeservice på e-post eller på telefon 91 69 12 10. 

Kommunedelplan for overvann 2019-2021 ble vedtatt i kommunestyret 27.05.2020.

Last ned en PDF-versjon av planen ved å klikke på denne lenka.