Planer, utbyggingsavtaler og andre saker til høring og offentlig ettersyn

Kort fortalt

  • Her finner du planer, utbyggingsavtaler og saker som er ute på høring og til offentlig ettersyn.
  • Vi informerer berørte parter via brev. I tillegg legger vi ut plandokumentene i foajeen på rådhuset.
  • Med mindre annet oppgis, sendes høringsinnspill til postmottak@tromso.kommune.no.

Kommune- og byutviklingsutvalget vedtok i møte 12. mai 2022, sak 27/12, at forslag til detaljreguleringsplan 1911 Universitetsmuseum og Mack øst sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i ti uker.

Forslaget legger til rette for bygging av Arktisk universitetsmuseum og et bygningskompleks med boliger, hotell, kontor, forretning, konserthall og parkeringskjeller (Mack øst). Det vil innebære utbedring av deler av Strandvegen, opparbeiding av offentlig plass/torg mot sjøen og en forlengelse av Muségata ned mot sjøen.

Les hele planforslaget her.

Planforslagene ligger også i foajeen på rådhuset, Rådhusgata 2.

Merknader sendes til postmottak@tromso.kommune.no eller per post til:

Tromsø kommune
Seksjon for byutvikling
Postboks 6900
9299 Tromsø

Merknadsfrist: 28. juli 2022

I tråd med vedtak i kommunestyresak 43/22 kunngjøres offentlig ettersyn av Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Tromsø kommune 2022–2026 (HROS).

HROS er en kartlegging og analyse av uønskede hendelser som kan inntreffe i Tromsø kommune, og deres sannsynlighet og konsekvens (risiko). Dette skal inngå i kunnskapsgrunnlag for kommunens samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid.

Les hele planforslaget med vedlegg her.

Faktiske opplysninger og vurderinger som kan bidra til å belyse risikobildet i Tromsø kommune kan sendes til postmottak@tromso.kommune.no eller per post til:

Tromsø kommune
Seksjon for samfunn, innovasjon og næring
Postboks 6900
9299 Tromsø

Vennligst henvis til sak 22/03506.

Høringsfrist: 28. juni 2022

Utbyggingsavtalen regulerer ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlige veier, vann- og avløpsanlegg og grøntområder som forutsettes opparbeidet ved utbygging i henhold til reguleringsplan 1738 og 1788.

Les hele planforslaget med vedlegg her.

Avtaleforslaget ligger også i foajeen på rådhuset, Rådhusgata 2.

Merknader sendes til postmottak@tromso.kommune.no eller per post til:

Tromsø kommune
Seksjon for eiendom
Postboks 6900
9299 Tromsø

Merknadsfrist: 17. juni 2022

Miljø-, klima- og samferdselsutvalget  vedtok i møte 5. april 2022 at sak 0014/22 «Avfallsteknisk norm for Tromsø kommune» legges ut på offentlig høring i tre uker.

Les hele planforslaget her.

Merknadsfrist: 25. mai 2022

Når vi har et forslag ute på høring, vil det si at kommunen ønsker å «høre» hva berørte parter har å si om planforslaget vi jobber med. Offentlig ettersyn betyr at vi gjør planforslaget tilgjengelig for alle. I begge tilfeller kan alle som ønsker det komme med merknader. Det står i hvert tilfelle hvor man skal sende merknader.

Vi informerer berørte parter via brev og annonserer planforslaget i minst en avis. I tillegg legger vi ut plandokumentene i foajeen på rådhuset.

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.