Planer, utbyggingsavtaler og andre saker til høring og offentlig ettersyn

Kort fortalt

  • Her finner du planer, utbyggingsavtaler og andre saker som er ute på høring og til offentlig ettersyn.
  • Vi informerer berørte parter via brev. I tillegg legger vi ut plandokumentene i foajeen på rådhuset.
  • Med mindre annet oppgis, sendes høringsinnspill til postmottak@tromso.kommune.no.

Planområdet ligger øst for Malmvegen, i ytre og øvre del av Kroken bydel. Planens avgrensning inkluderer nordlige og sørlige del av Malmvegen, samt snuplassene i enden av vegen i sør og nord, og skibru over Krokelva.

Planforslagene ligger også i foajeen på rådhuset, Rådhusgata 2.

Les forslaget med vedlegg her.

Merknader til forslagene sendes til postmottak@tromso.kommune.no. eller per post til:

Tromsø kommune
Seksjon for byutvikling
Postboks 6900
9299 Tromsø

Merknadsfrist: 11. august 2022

Miljø-, klima- og samferdselsutvalget vedtok i møte 10.05.2022, sak 18/22, at forslag til utvidelse av avgifts- og sone regulering i Tromsø sentrum legges ut på høring og legges deretter fram for politisk behandling.

Les forslaget med vedlegg her.

Merknader/innspill sendes på e-post til sten.jarle.jensen@tromso.kommune.no

Merknadsfrist: 21. juni 2022

I henhold til plan- og bygningsloven kapittel 17 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i tilknytning til plan 1829 – Gimlevegen boliger.

Se kart over området.

Utbyggingsavtalen skal blant annet beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp, friområder) som arealplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.

Synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i forhandlingene om utbyggingsavtale kan sendes til postmottak@tromso.kommune.no eller per post til:

Tromsø kommune
Seksjon for eiendom
Postboks 6900
9299 Tromsø

Vennligst henvis til sak 20/21718.

Opplysninger om grunnlaget for forhandlinger kan fås fra Frabene AS. Ta kontakt på e-post roger@frabene.no eller telefon 91 64 73 40.

Kultur, idretts- og friluftsutvalget har i møte den 13.05.2022 gjort følgende vedtak:

Nordsamisk parallellnavn på Tromsdalen, Romssavággi 

Tromsø kommune vedtar følgende stedsnavn i henhold til tilråding, og lov om stedsnavn  
Romssavággi  (som nordsamisk parallell navn for bydelen Tromsdalen).

Navn på to byrom ved Prostneset 

  • Torg 1 gis navnet Prostneset torg etter tilråding fra Språkrådet.
  • Torg 2 gis navnet Havnetaket.

Navn på nytt boligfelt Vervet

Tromsø kommune gir det nye boligfeltet navnet Vervet etter faglig tilråding fra Språkrådet.

Det er bare skrivemåten av navnet som kan påklages og ikke selve navnevalget. Hvem som kan påklage skrivemåten av stedsnavnssaker går fram av stedsnavnsloven § 12.

Merknader sendes til postmottak@tromso.kommune.no eller per post til:

Tromsø kommune
Seksjon for kultur
Postboks 6900
9299 Tromsø

Merknadsfrist: 24. juni 2022

I tråd med vedtak i kommunestyresak 43/22 kunngjøres offentlig ettersyn av Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Tromsø kommune 2022–2026 (HROS).

HROS er en kartlegging og analyse av uønskede hendelser som kan inntreffe i Tromsø kommune, og deres sannsynlighet og konsekvens (risiko). Dette skal inngå i kunnskapsgrunnlag for kommunens samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid.

Les hele planforslaget med vedlegg her.

Faktiske opplysninger og vurderinger som kan bidra til å belyse risikobildet i Tromsø kommune kan sendes til postmottak@tromso.kommune.no eller per post til:

Tromsø kommune
Seksjon for samfunn, innovasjon og næring
Postboks 6900
9299 Tromsø

Vennligst henvis til sak 22/03506.

Høringsfrist: 28. juni 2022

Kommune- og byutviklingsutvalget vedtok i møte 12. mai 2022, sak 27/12, at forslag til detaljreguleringsplan 1911 Universitetsmuseum og Mack øst sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i ti uker.

Forslaget legger til rette for bygging av Arktisk universitetsmuseum og et bygningskompleks med boliger, hotell, kontor, forretning, konserthall og parkeringskjeller (Mack øst). Det vil innebære utbedring av deler av Strandvegen, opparbeiding av offentlig plass/torg mot sjøen og en forlengelse av Muségata ned mot sjøen.

Les hele planforslaget her.

Planforslagene ligger også i foajeen på rådhuset, Rådhusgata 2.

Merknader sendes til postmottak@tromso.kommune.no eller per post til:

Tromsø kommune
Seksjon for byutvikling
Postboks 6900
9299 Tromsø

Merknadsfrist: 28. juli 2022

Når vi har et forslag ute på høring, vil det si at kommunen ønsker å «høre» hva berørte parter har å si om planforslaget vi jobber med. Offentlig ettersyn betyr at vi gjør planforslaget tilgjengelig for alle. I begge tilfeller kan alle som ønsker det komme med merknader. Det står i hvert tilfelle hvor man skal sende merknader.

Vi informerer berørte parter via brev og annonserer planforslaget i minst en avis. I tillegg legger vi ut plandokumentene i foajeen på rådhuset.

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.