Planer, utbyggingsavtaler og andre saker til høring og offentlig ettersyn

Kort fortalt

  • Her finner du planer, utbyggingsavtaler og andre saker som er ute på høring og til offentlig ettersyn.
  • Vi informerer berørte parter via brev. I tillegg legger vi ut plandokumentene i foajeen på rådhuset.
  • Med mindre annet oppgis, sendes høringsinnspill til postmottak@tromso.kommune.no.

Kommune- og byutviklingsvalget vedtok i møte 15. september 2022, sak 64/22, at forslag til detaljreguleringsplan 1904 for Steinerskolen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i seks uker.

Forslaget legger til rette for oppføring av nytt undervisningsbygg til Steinerskolen samt å gi vern til det eksisterende skolebygget. Uteareal utvides og oppgraderes med hensyn til alle elever og ansatte i tilknytting til dagens krav som universell utforming og tilgjengelighet.

Se planen og saksdokumentet med vedlegg.

Planforslagene er også tilgjengelig i foajeen på rådhuset.

Kommentarer eller merknader til forslagene sendes til Tromsø kommune, seksjon for byutvikling, Postboks 6900, 9299 Tromsø eller til postmottak.@tromso.kommune.no.

Merknadsfrist: 4. november 2022

Tromsø kommune har sammen med kommunene Balsfjord og Karlsøy besluttet å legge fem nye tarelokaliteter ut på høring og offentlig ettersyn. Det foreslås ingen nye lokaliteter for tare i Balsfjord, tre i Karlsøy og to i Tromsø. Dette er en tilleggshøring til Kystsoneplanen for Tromsøregionen. Les mer om tilleggshøringen på siden for Kystsoneplanen.

Høringsfrist: 4. oktober 2022

Utbyggingsavtalen regulerer ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlige veier og vann og avløp som forutsettes opparbeidet ved utbygging i henhold til reguleringsplan 1840.

Se utbyggingsavtalen, behandling og vedlegg (klikk på vedlegg 11)

Avtaleforslaget er også tilgjengelig i foajeen på rådhuset.

Merknader sendes til postmottak@tromso.kommune.no eller per post til:

Tromsø kommune
Seksjon for eiendom
Postboks 6900
9299 Tromsø

Merknadsfrist: 1. oktober 2022

Utbyggingsavtalen regulerer ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlige veier som forutsettes opparbeidet ved utbygging i henhold til reguleringsplan 1801.

Se utbyggingsavtalen, behandling og vedlegg (klikk på vedlegg 3)

Avtaleforslaget er også tilgjengelig i foajeen på rådhuset.

Merknader sendes til postmottak@tromso.kommune.no eller per post til:

Tromsø kommune
Seksjon for eiendom
Postboks 6900
9299 Tromsø

Merknadsfrist: 1. oktober 2022

Utbyggingsavtalen regulerer ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlige veier som forutsettes opparbeidet ved utbygging i henhold til reguleringsplan 1728.

Se utbyggingsavtalen, behandling og vedlegg (klikk på vedlegg 6)

Avtaleforslaget er også tilgjengelig i foajeen på rådhuset.

Merknader sendes til postmottak@tromso.kommune.no eller per post til:

Tromsø kommune
Seksjon for eiendom
Postboks 6900
9299 Tromsø

Merknadsfrist: 1. oktober 2022

Kommune- og byutviklingsutvalget vedtok i møte 18.08.2022, sak 51/22, å legge forslag til detaljreguleringsplan for Alfheim stadion ut på høring og til offentlig ettersyn i seks uker.

Planen legger til rette for 150 boliger i blokkbebyggelse, kvartalslekeplass, strøkslekeplasser og parkering i kjeller.

Planforslagene ligger også i foajeen på rådhuset, Rådhusgata 2.

Merknader til forslagene sendes til postmottak@tromso.kommune.no. eller per post til:

Tromsø kommune
Seksjon for byutvikling
Postboks 6900
9299 Tromsø

Merknadsfrist: 13. oktober 2022

I henhold til plan- og bygningsloven kapittel 17 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i tilknytning til plan 1829 – Gimlevegen boliger.

Se kart over området.

Utbyggingsavtalen skal blant annet beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp, friområder) som arealplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.

Synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i forhandlingene om utbyggingsavtale kan sendes til postmottak@tromso.kommune.no eller per post til:

Tromsø kommune
Seksjon for eiendom
Postboks 6900
9299 Tromsø

Vennligst henvis til sak 20/21718.

Opplysninger om grunnlaget for forhandlinger kan fås fra Frabene AS. Ta kontakt på e-post roger@frabene.no eller telefon 91 64 73 40.

Når vi har et forslag ute på høring, vil det si at kommunen ønsker å «høre» hva berørte parter har å si om planforslaget vi jobber med.

Offentlig ettersyn betyr at vi gjør planforslaget tilgjengelig for alle. I begge tilfeller kan alle som ønsker det komme med merknader. Det står i hvert tilfelle hvor man skal sende merknader.

Vi informerer berørte parter via brev og annonserer planforslaget i minst en avis. I tillegg legger vi ut plandokumentene i foajeen på rådhuset.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.