Planer, utbyggingsavtaler og andre saker til høring og offentlig ettersyn

Kort fortalt

  • Her finner du planer, utbyggingsavtaler og andre saker som er ute på høring og til offentlig ettersyn.
  • Vi informerer berørte parter via brev. I tillegg legger vi ut plandokumentene i foajeen på rådhuset.
  • Med mindre annet oppgis, sendes høringsinnspill til postmottak@tromso.kommune.no.

Kommuneplanens arealdel 2023-2034 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Kommuneplanens arealdel består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. I høringsperioden vil det bli holdt et åpent møte om planforslaget.

Planforslaget er også tilgjengelig i Bytorget på rådhuset.

Høringsfrist: 8. juni 2023

I henhold til plan- og bygningsloven kapittel 17 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i tilknytning til detaljreguleringsplan for Einerhagen boligområde plan 1860.

Utbyggingsavtalen skal blant annet beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur som vei, vann, avløp og friområder, som arealplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.

Synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i forhandlingene kan sendes på e-post til postmottak@tromso.kommune eller per brev til:

Tromsø kommune
Seksjon for eiendom
Postboks 6900
9299 Tromsø

Henvis til sak 23/05390.

Opplysninger om grunnlaget for forhandlinger kan fås fra Einerhagen Eiendom AS v/Kvale Advokatfirma DA på e-post tsk@kvale.no eller på telefon 48 20 18 82.

I henhold til plan- og bygningslovens kapittel 17 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i tilknytning til utbygging på Ringvegen 770.

Utbyggingsavtalen skal blant annet beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vann, avløp og overvann) som arealplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.

Synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i forhandlingene om utbyggingsavtale kan sendes til postmottak@tromso.kommune eller per brev til:

Tromsø kommune
Seksjon for eiendom
Postboks 6900
9299 Tromsø.

Henvis til sak 23/05981.

Opplysninger om grunnlaget for forhandlinger fås fra Coop Norge Tromsø Eiendom AS hos roald.nilsen@coop.no.

Når vi har et forslag ute på høring, vil det si at kommunen ønsker å «høre» hva berørte parter har å si om planforslaget vi jobber med.

Offentlig ettersyn betyr at vi gjør planforslaget tilgjengelig for alle. I begge tilfeller kan alle som ønsker det komme med merknader. Det står i hvert tilfelle hvor man skal sende merknader.

Vi informerer berørte parter via brev og annonserer planforslaget i minst en avis. I tillegg legger vi ut plandokumentene i foajeen på rådhuset.