Hva er vårt ansvar og hva er ditt ansvar?

Kort fortalt

  • Vi skal levere rent og trygt drikkevann, og sørge for transport og rensing av avløpsvann. Du har ansvar for de private stikkledningene som går fra din bolig og til de kommunale ledningene.
  • For mer informasjon, se Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

Drikkevann  

Drikkevannet vi leverer til deg skal være rent, trygt og uten fremtredende lukt, smak eller farge.  

Vi sikrer trygt drikkevann ved å overvåke vannkvaliteten både på råvann i kildene, og renset vann i ledningsnettet.  

Vanntrykket skal være tilfredsstillende. Hvis det blir feil på det kommunale ledningsnettet, så utbedrer vi feilen så snart som mulig.  

Ved planlagt stans i den kommunale vannforsyningen vil du bli varslet via SMS og på våre nettsider. Du skal ikke være uten vann i mer enn tolv timer i slike situasjoner.  

Ved akutte hendelser informerer vi så raskt som mulig via SMS og på våre nettsider. Da skal du ikke være uten vann i mer enn seks timer. Hvis vi ikke klarer å holde denne fristen, så setter vi ut vanntanker eller sikrer deg vann på andre måter.  

Avløp  

Vi sørger for transport og rensing av avløpsvannet, slik at vi ivaretar miljø og biologisk mangfold i Tromsø og i sjøområdene rundt.  

Hvis vi må utføre arbeid på det kommunale avløpsnettet som har konsekvenser for deg, så vil du bli varslet på SMS eller på våre nettsider.  

Ved akutte hendelser informerer vi så raskt som mulig via SMS og på våre nettsider.  

Vi sørger for at avløpsvannet ikke utgjør en helserisiko, eller forårsaker skade på eiendom eller i dine omgivelser.  

Overvann

Overvann er drensvann og regnvann, og ikke alle har eget rør for dette. Når vi legger nye ledninger, legger vi et eget overvannsrør i tillegg til avløpsrør. Dette kaller vi for separering av avløp og overvann. Slik sikrer vi at kun kloakk blir ført til renseanleggene våre. Overvannet føres bort og slippes ut i en bekk, elv eller hav.  

Når vi separerer i ditt område, vil vi kreve at ditt overvann ikke leveres til avløpsnettet. Det kan være at du vil måtte separere dine private stikkledninger.

En annen grunn til å separere rørene, er klimaendringer. Klimaendringer fører til mer nedbør og gjør at mange av avløpsledningene har for liten kapasitet. Ved å lede det rene overvannet til bekker, elv og hav, vil det bli bedre kapasitet i avløpsrørene. Derfor er separering av rør et viktig klimatiltak.

Du har selv ansvar for de private stikkledningene som går fra din bolig og til de kommunale ledningene. Stikkledninger er vannrør, avløpsrør og overvannsrør.

Du må melde fra til kommunen dersom du mistenker at det er en lekkasje på stikkledningene.

Som eier har du ansvaret for å

  • etablere rør
  • vedlikeholde rør
  • separere overvann og spillvann dersom kommunen har eller skal legge nytt separatsystem i ditt område

Hva er separering av avløp?

Varmere vær, økte nedbørsmengder og kraftigere regnskyll på grunn av klimaendringer vil skape utfordringer for hele samfunnet, også for avløpssystemet. Rørene er ikke dimensjonert for økende nedbørsmengder, og dette kan føre til at forurenset vann kommer opp av kumlokk og inn i kjellere. 

I byområdet har vi i stor grad to avløpssystemer; ett for forurenset vann og ett for overvann. Systemet for overvann må være dimensjonert for å tåle kraftige regnskyll eller hurtig snøsmelting. Derfor skal overflatevannet fra tak og gater, og forurenset vann fra boliger og næringsbygg føres i to separate rør. 

Ved å separere avløpsvannet (én spillvannsledning for toalett, dusj, sluk og lignende, og én for overvann fra nedbør) unngår vi å bruke ressurser på å sende rent regnvann gjennom våre renseanlegg.

Overvannsledninger tar imot regn og leder til nærmeste bekk, elv eller hav. Alle nybygg skal ha tre stikkledninger (vann, avløp, overvann), men eldre boliger har kanskje bare to stikkledninger (vann og avløp).

Når vi legger nye ledninger, legger vi et eget overvannsrør i tillegg til avløpsrør. Dette kaller vi for separering av avløp og overvann. Slik sikrer vi at kun kloakk blir ført til renseanleggene våre, siden overvannet kan slippes ut urenset.

Når vi separerer i ditt område, vil vi kreve at ditt overvann ikke leveres til avløpsnettet. Det kan være at du vil måtte separere dine private stikkledninger for å få dette til.

Deler du stikkledninger med andre?

Dersom stikkledningene er felles for flere boenheter, er ansvaret delt mellom alle. Du bør sjekke hvem du deler stikkledning med. Vi anbefaler å inngå en avtale om kostnader og vedlikehold for felles stikkledninger.  

Dersom du ikke vet hvilken tilstand stikkledningene er i, kan du bestille filming av rør og tilstandsrapport. Dette arbeidet må gjøres av et godkjent firma.

Om deler av stikkledningen ligger på naboens tomt, anbefaler vi å tinglyse en avtale. Kartverket har laget en mal som kan brukes til en slik avtale.

Slik tar du vare på dine stikkledninger:

  • Ikke kast q-tips, snus, våtservietter, hår eller annet søppel i do. 
  • Fjern fett fra stekepannen og annet stivnet fett fra matlaging med tørkepapir. 
  • Fett som ikke stivner samler du i tett emballasje, for eksempel en melkekartong. Melkekartongen teiper du igjen og kaster i restavfallet. 
  • Ikke hell ut oljen fra glass og bokser med fetaost, oliven eller lignende i vasken. 
  • Flytende matrester som supper og gryteretter skal ikke i avløpet. Hell restene over i en melkekartong, teip igjen og kast kartongen i restavfallet.