Støtteordning for bomavgift

Kort fortalt

 • Tromsø kommune vedtok 14. desember 2022 en støtteordning for å utjevne økonomiske konsekvenser ved innføringen av bompenger.
 • Støtteordningen er rettet mot lavinntektsfamilier med barn mellom 1-18 år.
 • Gå til søknadsskjema

Om støtteordningen

 • Støtteordningen har en maksimal beløpsgrense på kr. 500,- pr måned og maksimalt kr. 6000,- pr år.
 • Husstanden som søkeren tilhører må ha barn mellom 1-18 år (gjelder fra året barnet fyller ett år til og med året barnet fyller 18 år) og privat bil. Barn må tilhøre husstanden og ha folkeregistrert adresse der.
 • Søker må være fakturert fra bompengeselskapet over en tre måneders periode før eventuell støtte kan tre i kraft.
 • Husstanden som søker må ha samlet inntekt lik eller under satsene for redusert foreldrebetaling for barnehage. For tiden utgjør dette kr. 550 000,- (fra 01.01.2023). Husstanden omfatter også samboere og barn over 18 år.
 • Støtte forutsetter at kjøretøyet er registrert på ett av medlemmene i husstanden og at kjøretøyet har autopass-avtale og benytter bombrikke.
 • Det er kun bompasseringer i Tromsø kommune som omfattes av ordningen.
 • Ordningen gjelder kun kjøretøy under 3500 kg
 • Saksbehandling og utbetaling skjer fortløpende etter hvert som søknadene kommer inn.

Søk støtte