Skal du etablere, reparere eller tømme et privat avløpsanlegg?

Kort fortalt

 • Hvis du har eiendom uten tilgang til offentlig avløpsnett, er det ditt ansvar å ordne en egen privat avløpsløsning.  
 • Du som huseier har selv ansvar for at din slamavskiller eller septiktank er i forskriftsmessig stand.
 • Slamavskillere og septiktanker tømmes annet hvert år for bolighus, og hvert fjerde år for fritidseiendommer.  

Før du leser videre, kan det være greit med en forklaring av noen ord som vil gå igjen på denne nettsiden. Her er de viktigste:

 • Avløpsanlegg: en samlebetegnelse for ulike tekniske løsninger som renser avløpsvann før det slippes ut i naturen.
 • Slamavskiller: en beholder laget av glassfiber eller plast, som man vanligvis graver ned i bakken. Her sedimenterer fast stoff fra avløpsvannet og synker ned i beholderen, mens det øvrige vannet flyter videre ut i sjøen. Det faste stoffet kalles slam, og dette må hentes av bedrift og kjøres bort.
 • Septiktank: fungerer på samme måte som en slamavskiller, men er gjerne laget av betong.
 • Minirenseanlegg: en nedskalert utgave av de renseanleggene som kommunen eier. Et minirenseanlegg graves ned på samme måte som en slamavskiller eller septiktank.
 • Tømmeluke: er lokket til slamavskiller, septiktank eller minirenseanlegg. Dette lokket kan være grønn plast, betong eller jern.
 • Rode: er et begrenset område eller strekning hvor slamtømming utføres.

Hvis du vil lese mer om mindre avløpsanlegg, kan du gjøre det på nettsidene til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Tømming av slamavskillere fra husholdninger og fritidsboliger i Tromsø kommune starter mandag 6. mai 2024.

Det vil sendes ut SMS og talemelding til huseiere ved oppstart av tømmestrekning.

Tømming av slamavskillere i 2023 vil foregå på øyene og Vikran. Første strekning blir fra Hillesøy/Sommarøy til Vasstrand.

Vi gjør oppmerksom på at lokket på tømmeluka skal være synlig. Det er også en fordel hvis plassering av tømmeluke merkes med en påle påført gårds- og bruksnummer.

Lokket på tømmeluken skal klargjøres før tømming. Blomsterkasser og annet som dekker luken, må fjernes. Huseier vil bli fakturert for medgått tid til leting og klargjøring av luken, hvis dette ikke er gjort.

NB! Vi forlanger ikke at eier skal grave frem slamavskiller/renseanlegg hvis det fortsatt ligger snø over anlegget.

Slamavskillere som er tilknyttet fast bosetting skal tømmes annet hvert år og fritidseiendommer hvert fjerde år.

Ved ekstraordinær tømming, eller tømming utenom ordinær tømming, skal abonnenten betale ekstra gebyr.

Henvendelser angående tømming gjøres til Tromsø kommunes seksjon for vann og avløp på telefon 91 69 12 10, tastevalg 2.

Manglende tømming må meldes inn så raskt som mulig etter at tømming skulle vært utført.

Det er huseierens ansvar at slamavskilleren er i forsvarlig stand og sikret.

Ordinær slamtømming blir varslet i avisa Nordlys cirka 14 dager før oppstart. Oppstart vil være fra midt i mai. I tillegg vil du få SMS-varsel og talemelding på fasttelefon cirka én uke i forkant av oppstart på den roden du hører til (se oversikt over alle roder lenger nede på denne nettsiden).

Avløpsanlegg tilknyttet bolig tømmes annethvert år.

Avløpsanlegg tilknyttet fritidsbolig tømmes hvert fjerde år.

Vi slamtømmer på øyene, Tromsøya, Vikran, Kvaløya, Vengsøya, Ringvassøy og Rebbenesøy i partallsår. Fatslandet tømmes i oddetallsår.

Hvis du har behov for ekstra tømming, kan du ta kontakt med oss enten på e-post eller telefon:

Send e-post til kundeservice.
Telefon: 91 69 12 10

Fastlandet har rodene:

 • Rode 1F Oldervik – Tromsøbrua
 • Rode 2F Tromsbrua – Fagernes
 • Rode 3F Fagernes – Andersdalen
 • Rode 4F Fagernes – Breivikeidet
 • Rode 5F Skarmonken - Sjursnes
 • Rode 6F Jøvik – Lakselvbukt
 • Rod 7F Sjøvassbotn, Djupen – Håkstad

Øyene har rodene:

 • Rode 1 Hillesøy – Vasstrand
 • Rode 2 Brensholmen – Tisnes
 • Rode 3 Tisnes – Eidkjosen
 • Rode 4 Kaldfjord
 • Rode 5 Ersfjord
 • Rode 6 Blåmannsvika – Rekvik
 • Rode 7 Vengsøy
 • Rode 8 Åsland – Kvaløyvågen
 • Rode 9 Lyfjord – Skulsfjord
 • Rode 10 Ringvassøy
 • Rode 11 Vikran
 • Rode 12 Rebbenesøy
 • Rode 13 Tromsøya

Klikk på lenka under for å komme til oversikt over kommunale gebyr:

Se prisoversikt her.

Tømmeluka, altså lokket på avløpsanlegget, må være låst opp og frigjort slik at det er lett tilgjengelig for entreprenørfirma som skal tømme det.

Alle avløpsanlegg skal merkes med en påle med gårds- og bruksnummer.

Eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private avløpsløsninger.

Alle eiendommer med private avløpsanlegg skal ha utslippstillatelse

Nyetablering av avløpsanlegg, reparasjon av eksisterende avløpsanlegg og utskifting av eldre avløpsanlegg krever ny godkjent utslippstillatelse.

Du må ta kontakt med godkjente fagfolk, rørlegger eller entreprenør, for å få utført dette arbeidet. Minstekravet for å utføre denne type arbeid er gyldig ADK-1 sertifikat.

Utslippstillatelsen skal være godkjent av kommunen før arbeidet kan settes i gang.

Som huseier er du ansvarlig for at avløpsanlegget er i forskriftsmessig stand. Det betyr at Som huseier er du ansvarlig for at det private avløpsanlegget er i forskriftsmessig stand. Det betyr at det er etablert et avløpsanlegg med utslipp til resipient, som er dimensjonert riktig i forhold til antall personer og som hindrer forurensning. Lokk til avløpsanlegget skal være uskadd og til enhver tid sikret på en forsvarlig måte.

Dersom du bor 250 meter eller nærmere en kommunal ledning, skal du ikke ha eget anlegg. Du har da tilknytningsplikt. Det private anlegget skal da fjernes og du må koble deg på det kommunale ledningsnettet.  

Da er du med på å sikre trygt og godt drikkevann, og du øker også verdien på boligen din. Ta kontakt med fagfolk som kan hjelpe deg.  

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg setter krav til tekniske løsninger og forvaltningsmessige forhold og skal benyttes for etablering av nye utslipp, vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann og ved vesentlig endring av avløpsanlegg, slik at miljøet beskyttes mot uheldige virkninger av utslipp av avløpsvann og brukerinteresser ivaretas.

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg.

Spørsmål om Tromsø kommunes rolle og om tekniske forhold:  
Send e-post til seksjon for vann og avløp 
Telefon: 91 69 12 10