Kontakt oss om næringsutvikling

Kort fortalt

  • Tromsø kommune skal bidra til å utvikle det lokale næringslivet, skape bærekraftige arbeidsplasser og legge til rette for grønn vekst og innovasjon.
  • På denne siden finner du kontaktinformasjon til våre rådgivere. Send oss en e-post, så tar vi kontakt.

Våre rådgivere jobber tett sammen med bedrifter, entreprenører og investorer for å skape et konkurransedyktig næringsmiljø i Tromsø-regionen. Ta kontakt med våre næringsrådgivere dersom du har spørsmål eller prosjektforslag og ideer til samarbeid med Tromsø kommune.

Kontaktinformasjon

  • Generelle henvendelser: naring@tromso.kommune.no
  • Seksjonsleder for næring og bærekraft er Sigrid Mogård-Jansen. Kontakt henne per e-post eller ring henne på telefon 45 66 69 63.
  • Kristin Lindberg, næringsrådgiver. E-post / Telefon: 41 47 04 64
  • Haakon Worum, næringsrådgiver. E-post / Telefon: 93 40 88 59
  • Kirsten Østby, næringsrådgiver. E-post / Telefon: 41 00 08 21
  • Helga Bårdsdatter Kristiansen, bærekraftsrådgiver. E-post / Telefon: 98 41 25 09

Kommunale selskaper og næringsutvikling

Tromsø kommune eier deler eller hele selskaper som skal støtte opp om lokal næringsutvikling. Les mer om selskapene nedenfor.

Kommunale foretak

Tromsø Havn er en av Norges største fiskeri- og cruisehavner. Selskapet er kommunens havnefaglige organ som skal tilrettelegge for sikker, bærekraftig og konkurransedyktig sjøtransport. I tillegg til å gjennomføre sine lovpålagte forvaltningsoppgaver, skal selskapet også bidra aktivt til det maritime grønne skiftet, som er forenelig med kommunens utslippsmål for 2030.  Sammen med Troms Kraft har Tromsø havn etablert selskapet Fjuel, som skal bidra til å elektrifisere havnen. 

Tromsøbadet KF skal drifte, vedlikeholde og utvikle folkebadet. Anlegget skal tilby et godt og attraktivt tilbud til flere brukergrupper. Tromsøbadet skal bidra til en bedre allmenn forlkehelse, være en attraktiv møteplass for innbyggere og besøkende og fremme Tromsø som en idrettsby.

Tromsø Brann og redning er kommunens brann- og redningsvesen. Foretaket ivaretar kommunen sine lovpålagte oppgaver innenfor brannredning og brannforebygging.

Aksjeselskaper

Selskapets formål er å leie, eie, kjøpe, utvikle, bebygge, leie ut og selge eiendommer. Selskapet eies 100% av Tromsø kommune, og må ta hensyn til langsiktige målsetninger og arealbehov som foreligger i kommunens økonomi og planverk.

Selskapet skal kjøpe, selge, eie, leie ut, utvikle, drive og forvalte næringseiendom, enten selv eller gjennom investeringer i andre selskaper. Selskapet er heleid av Tromsø kommune, og det skal legges vekt på samfunnsansvaret for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Selskapet er kommunens parkeringsfaglige organ og skal ivareta Tromsø kommune sine administrative og forvaltningsmessige plikter og interesser i parkeringsrelaterte spørsmål. Selskapet er heleid av kommunen, og har som målsetning å utøve sin virksomhet på en måte som fremmer trafikksikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet, miljø og økonomi i tråd med kommunens overordnede mål for byutvikling.

ProTromsø arbeider med lokal næringsutvikling gjennom fokus på etablering av nye bedrifter og opprettelse av nye arbeidsplasser i kommunen. Selskapet er heleid av kommunen, og skal arbeide i tråd med føringene fra kommuneplanens samfunnsdel.

Selskapet er en mangfoldig tjenesteyter av blant annet catering- og serviceoppdrag i kommunen, som skal forebygge og redusere skadevirkningene av arbeidsledighet i befolkningen. Selskapet, som er heleid av Tromsø kommune, skal bidra til et mer inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidstrening, avklaring, opplæring og kvalifisering av yrkeshemmede, som av ulike grunner har redusert mulighet til å utføre inntektsgivende arbeid.

På tromsoasvo.no kan du lese mer om tilrettelagt arbeid og selskapets tjenester.

Remiks Miljøpark er leverandør for avfallstjenester i kommunen, som eier 99,99% av selskapet. I tillegg til avfallshåndtering, er selskapet en pådriver for gjenvinning og miljø, og skal fungere som et kunnskaps- og innovasjonssenter.

Blant annet eier og drifter Remiks-konsernet REBELL Remiks bærekraftssenter som arrangerer ulike aktiviteter i tillegg til å selge gjenbruksvarer.

Tromsø Veg, som eies av Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune, samler inn drivstoffavgiften i kommunen og finansierer utbyggingsprosjekter knyttet til hovedveinettet, eller til kollektiv- og miljøtiltak i Tromsø. Tromsø kommune eier 66,67 % av selskapet.

Aksjeselskapets virksomhet er å oppføre tribuner på Alfheim Stadion og å foreslå utleie av anlegget til idrettslige og allmennyttige formål. Tromsø kommune eier 51 % av selskapet.

Selskapet Jordobservasjon Tromsø AS, som eies av Tromsø kommune, UiT og KSAT, arbeider med å få etablert et fremtidig nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø. Selv om selskapet har som formål å tilrettelegge for økt samarbeid og kommersialisering av teknologi på jordobservasjonsfeltet, har selskapet i dag ikke forretningsmessige mål knyttet til sin virksomhet. Tromsø kommune eier 50 % av selskapet.

Selskapet skal eie og drive utleie av en kombinert idretts- og messehall, og er uten et eget økonomisk formål. Tromsø kommune eier 50 % av selskapet.

Selskapets virksomhet er å bygge opp og drive orkestervirksomhet, samt produsere og formidle ballett, dans, opera og musikkteater i landsdelen. Orkestervirksomheten skal være basert på de faste ensemblene med sinfoniettaen i Bodø og kammerorkesteret i Tromsø. Tromsø kommune eier 50 % av selskapet.

Troms Kraft er et offentlig eid kraftselskap som produserer, overfører og omsetter energi i Tromsøregionen. Gjennom ulike datterselskaper produserer selskapet blant annet fornybar energi fra vann- og vindkraft. Tromsø kommune eier 40% av selskapet.

Tromsø sentrum arbeider for å skape et attraktivt og levende sentrum for næring, handel og fritid i kommunen. Selskapet arbeider for å være den mest attraktive samarbeidspartneren for næringsliv og kommune innenfor profilering og handelsaktiviteter, sentrumsutvikling og øvrige kulturaktiviteter. Tromsø kommune eier 33,33 % av selskapet.

Selskapet skal drive idrettsanlegg, leie ut messehall, samt legge forholdene til rette for en bedre utvikling av idretten i regionen. Tromsø kommune eier 27,87 % av selskapet.

Selskapet driver teatervirksomhet i Troms og Finnmark fylkeskommuner og det som står i forbindelse med dette. Tromsø kommune eier 25 % av Hålogaland Teater AS.

Selskapet skal fungere som et bindeledd mellom jobbsøker og arbeidsgiver. Gjennom kompetansemiljøer tilbys løsninger tilpasset individet og/ eller arbeidsgiver. Selskapet har også egne forretningsområder som inngår i vårt totale tilbud. Tromsø kommune eier 23,46 % av selskapet, hvor eventuelt overskudd skal re-investeres i utvikling av selskapet og tjenestetilbudet.

Gjennom markedsføring og merkevarebygging utvikler selskapet regionen til et attraktivt reisemål. Selskapet skal bidra til større omsetning for lokale reiselivsaktører, samt arbeide for økt turisme til regionen. Tromsø kommune eier 16,67 % av selskapet. Gå til Visit Tromsø-Region AS

Selskapet skal fremme bygging og drift av fergefri forbindelse mellom Tromsø og Lyngen, samt delta i aktiviteter som bidrar til bedre trafikkløsninger og er av felles interesse for eierne. Tromsø kommune eier 12,06 % av selskapet.

Selskapet skal arbeide for bygging og drift av fast veiforbindelse mellom Ringvassøy, Reinøy, Karlsøy og Vannøy. Tromsø kommune eier 8,06 % av selskapet.

Gågaten Tromsø AS skal i samarbeid med kommunen realisere utbygging av gågaten i Tromsø sentrum. Dette innebærer blant annet avklaring av kostnadsfordelingen og avtalefesting av driftsopplegget i forhandlinger med kommunen. Tromsø kommune eier 2,86 % av selskapet.

Ønsker du å følge arbeidet med oppussingen av Storgata i Tromsø kan gjøre dette på siden:

Troms Holding er et foretak som gir økonomisk bistand til tiltak som fremmer regional utvikling innenfor Troms-regionen. Målgruppen for finansiering er selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner. Tromsø kommune eier 1,67 % av foretaket.

Bredbåndsfylket AS er et offentlig selskap som etablerer, drifter og eier nettverk for tele- og datakommunikasjon for kommunene i Troms og Finnmark fylke. Selskapet eies av både fylkeskommunen og 21 kommuner i fylket. Tromsø kommune eier 0,81 % av selskapet.

Interkommunale selskaper

Selskapet skal sørge for en rasjonell kinodrift med sikte på et så godt og variert filmtilbud som mulig innenfor driftsrammene. Herunder gjelder også gjennomføring av administrative og forvaltningsmessige oppgaver som er tillagt kinodriften. Tromsø kommune eier 64,4 % av selskapet.

Selskapet skal utføre sekretariatfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg og naturlig tilhørende oppgaver. Tromsø kommune eier 19,02 % av selskapet.

Selskapet skal utføre revisjon i og ha tilsyn med deltakerkommunene i henhold til kommunelovens kapittel 12, samt andre oppdrag i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Tromsø kommune eier 17,7 % av selskapet.