Salgsbevilling

Kort fortalt

  • Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling.
  • Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.
  • Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få bevilling.
  • Salgsbevillingen må fornyes hvert fjerde år.

Styrer og stedfortreder må være over 20 år, og ha uklanderlig vandel. Begge må ha tatt kunnskapsprøven.
 
Du kan lese mer om salgsbevilling i alkoholloven.

Du blir bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknaden kan ikke sendes uten at alle nødvendige vedlegg er med. Du kan mellomlagre søknaden, slik at du kan gå tilbake til den på et senere tidspunkt.

Vedlegg som må følge med søknaden om salgsbevilling:

  • Firmaattest
  • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten.
  • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold.
  • Atkomstdokumenter i form av leiekontrakt, framleiekontrakt eller franchiseavtale.
  • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven.  
  • Eventuell kjøpekontrakt.

Klikk her for å søke om salgsbevilling.

Du får svar på søknaden innen fire måneder. Søknaden blir sendt på høring til politiet, Kemneren, Nav, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Mattilsynet.

Svartiden kan bli lengre enn fire måneder hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis.

Har du salgsbevilling må den fornyes hvert fjerde år.

Les mer om hvordan du fornyer salgsbevillingen her.

Nina-Helen Brændeland
Næringsrådgiver
Telefon: 46 94 97 62