Tilskuddsordninger til landbruket

Kort fortalt

 • På denne siden finner du en oversikt over tilskuddsordningene vi har for landbruket.
 • Hvis du er registrert i enhetsregisteret kan du blant annet søke om produksjonstilskudd, avløsertilskudd og tilskudd til regionale miljøtiltak.
 • Du kan søke om å få tilbakebetalt utgiftene til avløser ved sykdom eller fødsel.

Hvis du er registrert i enhetsregisteret og driver vanlig jordbruksproduksjon på landbrukseiendom, kan du søke produksjonstilskudd og avløsertilskudd.

Søknadsfrist er 15. mars og 15. oktober hvert år.

Les mer på Landbruksdirektoratet.no

Har du et landbruksforetak som har rett til produksjonstilskudd eller er et beitelag som er registrert i enhetsregisteret?

Søk om tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Troms og Finnmark.

Søknadsfrist er 15. oktober for foretakene og 15. november for beitelagene.

Les mer på Landbruksdirektoratet.no

Er du registrert i enhetsregisteret og driver vanlig jordbruksproduksjon?

Da kan du søke om å få tilbakebetalt utgiftene til avløser ved sykdom eller fødsel. Du må dokumentere utgiftene.

Les mer på Landbruksdirektoratet.no

Ordningen skal støtte opp om kultur- eller naturverdier i kulturlandskapet. Det kan for eksempel være å fjerne eller reparere gjerder, ta vare på gamle fjøs, naust, bakkemurer og steingjerder, bevare biologisk mangfold eller kulturmark.

Har du et landbruksforetak eller er grunneier som har rett på tilskudd til jordbruksproduksjon, kan du søke om tilskudd.

Søknadsfristen er 31.mai, og årets disponible ramme er kroner 340 000. Søknader vil bli vurdert etter kommunens prioriteringstabell.

Tilskudd kan gis til investeringer i faste installasjoner som sperregjerder,
sankeanlegg, og annet utstyr knyttet til beitebruk i utmark. Det kan også gis tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter som retter seg mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk.

Beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift og enkeltforetak med rett til produksjonstilskudd som på grunn av naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid, kan søke.

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme felles tiltak i beiteområdene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark fordeler tilskuddsrammene. Tromsø kommune har fått en tilskuddsramme på 215.000 kroner for 2024.

Søknadsfristen er 1. april for å være med i første søknadsrunde. Søknader som kommer inn senere, vurderes fortløpende så lenge midlene strekker til.

Søk via Altinn.no

Les mer og søk på Landbruksdirektoratet.no

Prioriteringer av tilskudd

Prioriterte investeringstiltak:

 • Sperregjerder og sankeanlegg.
 • Tilskudd til investeringer i teknologi som fremmer bruk av utmark til beite, for eksempel elektronisk overvåkningsutstyr og Nofence teknologi.

Prioriterte planleggings- og tilretteleggingstiltak:

 • Ny organisering av beitelag og etablering av beitelag i nye beiteområder, der det kan ligge til rette for organisert beitebruk.
 • Oppfølgning av beitebruksplanen for Tromsø kommune.
 • Planlegging av større fellesanlegg i beiteområdene med behov for avklaring med grunneiere og andre interesser.

Generelle prioriteringer av tilskudd til tiltak i beiteområder:

 • Søknader fra beitelag om fellestiltak i beiteområder vil bli prioritert, framfor søknader fra enkeltbrukere som ikke driver organisert beitebruk.
 • Ved tilskudd til sperregjerder og sankeanlegg innvilges et tilskudd på inntil 50 prosent av godkjent kostnadsoverslag og inntil 70 prosent av godkjent kostnadsoverslag ved innkjøp av elektronisk overvåkingsutstyr (maks tilskuddssats ut fra rammer satt i forskrift).
 • Ved tilskudd til elektronisk overvåkning og til planleggings- og tilretteleggingstiltak der søker har mulighet til å søke samfinansiering av tiltaket med andre midler, kan kommunen fastsette lavere tilskuddssats enn makssats angitt i forskrift.
 • Der hvor det foreligger relevante godkjente planer (for eksempel beitebruksplan) bør tiltakene være i samsvar med planene.
 • Hvis søknadsomfanget blir større enn rammen for tilskudd, kan søknader om tilskudd avslås med henvisning til knapphet på midler.
 • Kommunen legger følgende satser til grunn for godkjenning av kostnadsoverslag. Arbeid: inntil 350 kroner per time. Traktor/maskin med fører: 450 kroner per time.

Øvrige krav til søknaden

 • Ved søknad om tilskudd til faste installasjoner som sperregjerder og sankeanlegg i beiteområdene i Tromsø, må det foreligge en skriftlig avtale med grunneier om tiltaket.
 • Kommunen anbefaler å ta utgangspunkt i avtalemaler utarbeidet av Norsk sau og geit. Disse kan forenkles og tilpasses lokale behov. Ansvar for vedlikehold og fjerning av anlegg etter bruk bør gå fram av avtalen. Ved leie av areal må avtalen ha minimum 10 års varighet jf. § 2 om vilkår for tilskudd.

En forutsetning for tilskudd til faste installasjoner er at det er innhentet tillatelser eller avtaler med de som har rettigheter i det aktuelle beiteområdet, og som kan tenkes å bli berørt av tiltaket. Det må dokumenteres at reinbeitedistriktet har uttalt seg, eller har fått anledning til å uttale seg.

Drenering av jordbruksjord er tilskudd til drenering av tidligere grøftet, men dårlig drenert jordbruksjord. Formålet er å øke produksjonen og bedre vannkvaliteten.

Søknadsfristen er 1. april for å være med i den første vurderingsrunden. Søknader som kommer inn senere, vurderes fortløpende så langt midlene strekker til.

Søk via Altinn.no

Les mer på Landbruksdirektoratet.no

Eier du en landbrukseiendom eller har et landbruksforetak? Da kan du søke om midler til å gjøre investeringer på landbrukseiendommen. Du kan også søke om midler til å utvikle andre landbruksbaserte næringer.

Søk via Innovasjonnorge.no

Formålet med Inn på tunet-ordninga er å bruke gården som læringsarena for skoleklasser på mellomtrinnet. Gjennom deltakelse i aktiviteter på gården, får elevene erfaring fra dyrestell og matproduksjon.

Om du har en gård og har lyst til å delta i ordninga, kan du besøke Inn på tunets hjemmeside.

Lese mer om ordningen og send din søknad til Inn på tunet.

Du kan lese mer om ordningen knyttet til Troms og Finnmark her.

Har du et jordbruksforetak kan du få erstatning for å redusere økonomiske tap i planteproduksjonen. Skadene må skyldes klimaet og ikke være mulig å sikre seg mot.

Søk om erstatning på Landbruksdirektoratet.no

Tidligpensjonsordningen for jordbruket skal bidra til å lette overgangen fra én generasjon til en annen. Målet er et tidligere generasjonsskifte og nyrekruttering.

Ordningen gjelder for deg som har hatt hoveddelen av inntekten fra jordbruk og skogbruk.

Søk om tidligpensjon på Landbruksdirektoratet.no

Har du spørsmål? Du finner kontaktinformasjon på siden Planarbeid og veterinærvakt.