Tilsyn og veileder for særskilte brannobjekter

Kort fortalt

  • Tromsø kommune er forpliktet til å registrere og føre tilsyn med særskilte brannobjekter.
  • Særskilte brannobjekter er ulike bygg, virksomheter og områder som representerer en særskilt risiko for brann.
  • Særskilte brannobjekter gjelder også bygg, virksomheter og områder der konsekvensene av brann kan bli særlig store.

Når vi fører tilsyn er det for å sjekke at bygget blir brukt slik det er tenkt og om virksomheten følger det pålagte brannsikkerhetsarbeidet. Det hender at vi gjør tilsyn uten at virksomheten blir varslet på forhånd.

Dersom det er avvik under en slik tilsyn, må disse følges opp og utbedres.

Postjournal tilsyn – brann.

Vi har laget en veileder som skal hjelpe bygningseiere og branntekniske rådgivere med å utarbeide brannteknisk bygningsdokumentasjon.

På Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kan du lese mer om kartlegging av risikoen for brann. Du kan lese mer om dette her.

En risikovurdering eller kartlegging, er en grundig gjennomgang av hva som kan gi skade på mennesker, miljø og materiell.

Arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet sitt. Det er arbeidsgiver som har ansvar for å gjennomføre kartleggingen.

Hensikten med en risikoanalyse er å redusere faren for, og konsekvensene av uhell, ulykker og katastrofer. Hver årsak eller hendelse i analysen er beskrevet med sannsynlighet, virkning, konsekvens og risikoreduserende tiltak.

Det er viktig at alle virksomheter har utarbeidet en risikoanalyse. Den må være innført i hele organisasjonens systematiske sikkerhetsarbeid.