Eiendom, nydyrking og skoglovgivning

Kort fortalt

  • Kjøp, deling og omdisponering av landbrukseiendom er søknadspliktig.
  • Du finner god informasjon om hvordan du går frem på landbruksdirektoratet.no

Konsesjon er myndighetenes godkjenning til at du får overta en eiendom. I utgangspunktet er alle eiendommer underlagt konsesjon, men det finnes mange unntak.

Vanlige boliger, hytter og leiligheter med en tomt på under 2000 m2 kan kjøpes og selges uten at det trengs noen godkjenning fra kommunen. 

For større bolig- og hytteeiendommer på inntil 100 dekar/mål holder det med å sende inn en egenerklæring om konsesjonsfrihet. Ved arveoppgjør kan enda større eiendommer overdras konsesjonsfritt i nær familie.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet behandles av Servicetorget. Behandlingstiden er normalt noen dager og tjenesten er gratis. Du får beskjed fra Servicetorget når konsesjonsforholdene er lagt inn i matrikkelen og skjøtet kan sendes til kartverket.

For andre eiendommer må det søkes om konsesjon.

Søknad om konsesjon behandles av landbruksforvaltningen. Saksbehandlingstiden er normalt noen uker og det koster 5000 kroner. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren.

Alle søknader sendes til Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Søknader fra privatpersoner inneholder personnummer, og for å minimere risikoen for at de kommer på avveier ønsker kommunen at søknader sendes per brev, men elektroniske dokument vil bli behandlet.

landbruksdirektoratets hjemmeside og på søknadskjemaene finner du god veiledning. For enklere spørsmål om utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet, vennligst kontakte Servicetorget. For andre spørsmål henvender du deg til landbruksforvaltningen.  

Deling av landbrukseiendommer reguleres av jordloven og plan- og bygningsloven. Normalt starter en delingssøknad hos Byggesak – følg anvisningene her.  

Landbruksforvaltning får deretter saken på høring for behandling etter jordloven. Det er i utgangspunktet ikke ønskelig å dele opp landbrukseiendommer, og Tromsø kommune har som praksis å ikke tillate fradeling av siste bolighus.

I enkelte tilfellen kan en delingssøknad behandles bare etter jordloven, f.eks. ved deling av en driftsenhet.

Flere landbrukseiendommer som eies av samme person kan regnes som en driftsenhet. Er det uklart om eiendommene er å regne som en driftsenhet er det Statsforvalteren om avgjør det. Er eiendommene i en driftsenhet kan de ikke deles uten vedtak etter jordloven.

Saksbehandling for søknad om deling etter jordloven koster 2000 kroner.

Søknaden sendes til Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Det er i utgangspunktet forbudt å bruke dyrka- og dyrkbar jord til annet en jordbruksproduksjon. Tillatelse til omdisponering av matjord til annet formål behandles normalt av landbruksforvaltningen som høringspart i en byggesak.

Har du spørsmål angående jordvern kan du kontakte landbruksforvaltningen.  

Ønsker du å dyrke opp ny mark, eller gjenoppdyrke mark som har ligget brakk i over 30 år, må du søke om nydyrking.

Søknadskjema og mer informasjon finner du på landbruksdirektoratet sin hjemmeside.

Det er flere tilskuddsordninger, plikter og regler knytte til skogbruk. Mer informasjon finner du på landbruksdirektoratet sin nettside om skogbruk

Bygging av vei er søknadspliktig. Veier som skal brukes til landbruksformål kan søkes godkjent etter forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier.

Enklere landbruksveier som er kortere enn 150 m og bare innebærer ubetydelige terrenginngrep er unntatt søknadsplikt.

Du finner søknadskjema og mer informasjon på landbruksdirektoratet sin hjemmeside