Nye næringsarealer

Kort fortalt

  • Kommunen ønsker å legge til rette for nye bedriftsetableringer og bidra til vekst i næringslivet.
  • Dette gjør vi blant annet ved å planlegge areal, og ved å utvikle kommunale grunneiendommer gjennom regulering og salg.
  • Har kommunen tomter for salg, vil disse bli lagt ut på det åpne markedet.

  • Maritimt industriområde på Nordøya Øst – plan 1825. Området er forbeholdt virksomheter som holder på med avfallshåndtering. Tunge rekkefølgekrav gjør at området ikke er klart for etablering.
  • Ringveien næringspark (Langnes) – plan 1906. Her holders det på med regulering, og Tromsø kommune er deleier. Uavklart trafikkløsning rundt Giæverbukta vil påvirke realisering.
  • Industriområdet Langnes fra Ørnevegen til Ringvegen næringspark er et stort område som vil bli regulert.

  • Grøtsund – stort industriområde som eies av Tromsø havn og Tromsø kommune. Etableringer krever detaljregulering.
  • Fagernes – plan 648, industriareal.  Tre områder på rundt 2,3 til 6,4 dekar. Det er krav til bebyggelsesplan og reguleringsplan.
  • Hillesøyfyllinga – plan 1693. Industriområde som er koblet opp mot sjøtilknyttet industrivirksomhet. Tromsø kommune eier rundt syv dekar av denne.
  • Sommarøy – plan 1226/126.  Arealene er forbeholdt sjøtilknyttet industrivirksomhet. Tromsø kommune eier rundt syv dekar av denne.

Vi trenger alltid areal vi kan disponere til ulike offentlige formål. Det kan være for å bygge omsorgsboliger, barnehager, sykehjem eller skoler.

Ekspropriasjon brukes kun der det er helt nødvendig for å få gjennomført reguleringsplaner, eller hvis en grunneier takker nei til kommunens endelige tilbud om å kjøpe. For å bygge ut til offentlige formål, kan kommunestyret bestemme at arealet skal eksproprieres.

Seksjon for eiendom hjelper til ved salg av tilleggsareal.
Det første du bør gjøre er å sjekke reguleringsstatusen på arealet.
  
Dersom du skal bruke arealet i samsvar med reguleringsformålet, kan du be om å få kjøpe det. Du må da sende en skriftlig henvendelse til oss.

Send e-post til postmottak
Telefon: 77 79 00 00

Postadresse:

Tromsø kommune
Enhet for byggdrift
Postboks 6900
9299 Tromsø