Skjenkebevilling 

Kort fortalt

Du kan lese mer om skjenkebevilling i alkoholloven.

Du blir bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknaden kan ikke sendes uten at alle nødvendige vedlegg er med. Du kan mellomlagre søknaden, slik at du kan gå tilbake til den på et senere tidspunkt.

Vedlegg som må følge med søknaden om skjenkebevilling:

  • Firmaattest
  • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet.
  • Atkomstdokumenter (for eksempel leiekontrakt eller skjøte). Ved framleie må du også sende inn tillatelse til framleie og framleiekontrakt.
  • Grunneiers tillatelse til uteservering.
  • Tegning av lokalet inne og ute.
  • Aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent.
  • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper.

Søk om skjenkebevilling her.

Du får svar innen fire måneder. Søknaden blir sendt på høring til politiet, Kemneren, Nav, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Mattilsynet og Tromsø brann og redning KF.

Behandlingstiden kan bli lengre enn fire måneder hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden, eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Nina-Helen Brændeland
Næringsrådgiver
Telefon: 46 94 97 62