Utbyggingsavtaler med private utbyggere

Kort fortalt

  • Kommunen er forpliktet til å sørge for veier, fortau, lekeareal, vann- og avløpsanlegg og friområder når nye boligfelt skal bygges ut.
  • Alle utbyggingsavtaler skal kunngjøres i lokalpresse.
  • Det er nødvendig med reguleringsplaner for utbygging som forutsetter opparbeide av offentlig infrastruktur.

Når nye boligfelt bygges ut, er kommunen forpliktet til å sikre et godt bomiljø gjennom å sørge for at all teknisk infrastruktur – som veier, fortau, lekeareal, vann- og avløpsanlegg og friområder.
 
En utbyggingsavtale med en privat utbygger regulerer ansvaret for opparbeidelse og finansiering av infrastruktur, som forutsettes opparbeidet ved utbygging i henhold til reguleringsplan (kommunalteknisk norm).
 
Forhandlinger om en utbyggingsavtale skal kunngjøres i lokalpressen ved oppstart.  Når partene er kommet til enighet om innholdet i utbyggingsavtalen, skal den legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers merknadsfrist. Avtalen kunngjøres på nytt når den er vedtatt politisk.
 
Dersom det forutsetter opparbeidelse av offentlig infrastruktur, skal det inngås utbyggingsavtale som sikrer gjennomføring av en reguleringsplan både ved utbygging av boliger og handels- og næringsområder.
 
Utbyggingsavtaler kan også være et godt virkemiddel for å få gjennomført ulike vedtatte boligpolitiske tiltak. Dette kan handle om kjøp av tomter til kommunale byggeprosjekter eller kjøp av leiligheter. Det kan også handle om kjøp i kombinasjon med spesielle tilretteleggingstiltak, for eksempel universell utforming og etablering av basefunksjoner.