Tilskuddsordninger for organisasjoner innen idrett, friluft og lekeformål

Kort fortalt

 • Siden inneholder informasjon om tilskuddsordninger for organisasjoner, lag og foreninger innen idrett, friluft og lekeformål.
 • For idretts- og friluftsformål tildeles tilskudd semestervis, med søknadsprosess og tildeling vår og høst.
 • Søknadsfristen for våren 2023 er 15. mars med politisk vedtak i mai. På høsten er søknadsfristen 15. oktober med politisk vedtak i desember.
 • Se videogjennomgang av tilskuddsordninger og søknadskriterier på Youtube eller i avspilleren nedenfor.
 • For lekeplasser er det årlig søknadsprosess. Søknadsfristen for våren 2023 er 15. mars med politisk vedtak i mai.
 • Søknadsskjemaene er nå stengt. Søknadsskjemaene for idrett- og friluftsformål åpner igjen 1. august.

Felleskriterier for de fire kategoriene under idrettsformål er: 

 • Det er kun organisasjoner som kan søke.  
 • Tiltaket må være vedtatt i organisasjonens styre med vedlagt styrevedtak.  
 • Ved en søknad skal det alltid gjøres rede for potensiell/ønsket effekt av tiltaket.  
 • En søknad skal inneholde kostnadsestimat og en finansieringsplan i tråd med tildelingsgraden (eller spesifisert hva gjelder arrangement):  
 • Søknad med kostnadsramme på 20 000 kroner eller mer kan tildeles opptil 50 prosent av kostnadene.  
 • Søknad med total kostnadsramme på under 20 000 kroner kan det tildeles opptil 100 prosent av kostnadene.  
 • Verdien av en dugnadstime beregnes som både kostnad og egenkapital og verdsettes til 300 kroner per time.  
 • Det tildeles ikke midler til administrasjon av tiltak (prosjektering/lønn/etc.)  
 • Det tildeles ikke midler til ordinær drift av organisasjonen.  

Det kan søkes om midler til utvikling eller vedlikehold av idrettsanlegg. Det gis ikke tilskudd til ordinære driftskostnader som renhold, renovasjon eller løpende driftskostnader.  

Med utvikling av anlegg menes vesentlig standardhevende tiltak på anlegget, som utbygging/tilbygg, skifte av sportsdekke eller lignende.  

Med vedlikehold menes konkrete vedlikeholdstiltak som ikke inngår i årlig/løpende driftsoppgaver ved anlegget. Maskinpark som sørger for drift av anlegget er også å anse som «anlegg». Mulige tiltak kan for eksempel være innkjøp av ny tråkkemaskin for skilag, traktor til drift av uteområder eller lignende. 

Søk om tilskudd

Ordningen retter seg mot større og kostnadskrevende idrettsutstyr eller utleieutstyr til bruk for rekruttering. Eksempelvis kan nye fotballmål, klatretak, eller høydehoppsmatte kvalifisere til tilskudd. Det samme kan utleieskøyter eller annet mindre utstyr som skal brukes til utleie og rekruttering. Ordningen er ikke ment å dekke personlig utstyr eller fellesutstyr. Det gis ikke tilskudd til draktsett eller baller til idrettslag.  

Som hovedregel tildeles det tilskudd til utstyr til private anlegg og idrettslag. Det åpnes likevel for at idrettslag som har tilbud i kommunale anlegg kan søke om tilskudd til utstyr til kommunale anlegg. Eierskap og plassering skal i så fall være avklart med Tromsø kommune og vedlegges søknaden. 

Søk om tilskudd

Det kan søkes om midler til konkrete utgifter i forbindelse med arrangementet. Det kan ikke søkes om midler til lønnskostnader eller administrasjon av arrangementet.  

Det tildeles opptil 1/3 av konkrete kostnader i forbindelse med arrangementet i tråd med kategoriseringen under: 

 • Mindre arrangementer – (lokale cuper/stevner/konkurranser som avviker fra ordinær sesong) med kostnadsramme opp til 50 000: Maks tilskudd 10 000 kroner.  
 • Store arrangementer – (regionale arrangementer, som avviker fra ordinær sesong) med kostnadsramme over 50 000: Maks tilskudd 50 000 kroner.  
 • Større arrangementer av nasjonal/internasjonal størrelse eller mesterskap kan tildeles ytterligere tilskudd etter en skjønnsvurdering. Det må likevel søkes innen søknadsfristene.  

Det presiseres at et arrangement avviker fra ordinær sesong når dette ikke er et gjentakende arrangement inkludert i et forbunds ordinære sesongoppsett. Onsdagsrenn eller vanlig sesongkamp vil regnes som ordinær sesong. Kretsmesterskap med varierende arrangør eller eksempelvis nyttårsturnering og lignende regnes som avvikende fra ordinær sesong. 

Søk om tilskudd

Det kan søkes om midler til å arrangere kurs for eget idrettslag. Ordningen retter seg primært mot kompetanseheving som trenerkurs, lederkurs innen idretten, instruktørkurs og lignende.

Det kan kun søkes om tilskudd til ett kurs per semester per idrettslag per år. Det kan søkes om konkrete kostnader til kurs med en oppad begrensning på tildeling på 10 000 kroner per kurs. Kurs hvor det er åpent for påmelding blant flere lag vil prioriteres.  

Søk om tilskudd

Framdriftsplan og frister for søknad om spillemidler i Tromsø kommune

Har du planer om utvikling av anlegg, nyetablering eller rehabilitering, der du planlegger å søke spillemidler. Ta kontakt med oss så tidlig som mulig.

Frist for innsending av informasjon for nye søkere eller nye søknader til kommunen er satt til 1. september.

Følgende opplysninger skal være beskrevet

 • Informasjon om planlagt anlegg og tiltak
 • Målsatte tegninger
 • Kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan
 • Søknadssum
 • Framdriftsplan

Søknaden skal sendes inn via anleggsregisteret.no innen 15. oktober. Søknaden skal inneholde den samme informasjonen som er sendt til kommunen tidligere.

Det vil bli gitt veiledning til søkere i perioden fra 1. september til 15. oktober.

Frister for behandling av søknader som gjøres av kommunen

 • 15. oktober–1. november: Saksbehandling, rullering av handlingsprogram i kommunedelplan, prioritering av søknader.
 • 5. november: Saksframlegg sendes til Idrettsrådet for uttalelse og prioritering av søknader.
 • 10. november: Idrettsrådets frist for uttalelsene og prioritering av søknader.
 • 26. november: Behandling i kultur, idrett og friluftsutvalget
 • 15. januar: Siste frist for oversendelse av søknader og prioritering fra Tromsø kommune til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Du finner utfyllende informasjon om tilskuddsordningen på kulturdepartementets nettsider.

Kontakt oss
Ved spørsmål om spillemiddelordningen og søknadsprosessen, ta kontakt med idrettsrådsgiver Carl Joacim Fensbekk på telefon 48 13 77 19 eller e-post.

 • Det er kun organisasjoner som kan søke på ordningene.  
 • Tiltaket må være vedtatt i organisasjonens styre med vedlagt styrevedtak.  
 • Søker må vise til en avtale om bruk av grunn der hvor tiltaket skal gjennomføres.  
 • Ved søknad skal det alltid gjøres rede for potensiell/ønsket effekt av tiltaket.  
 • Søknad skal inneholde kostnadsestimat og en finansieringsplan i tråd med tildelingsgraden. 
 • Søknad med kostnadsramme på 20 000 kroner eller mer kan tildeles opp til 50 prosent av kostnadene.  
 • Søknad med total kostnadsramme på under 20 000 kroner kan det tildeles opp til 100 prosent av kostnadene.  
 • Verdien av en dugnadstime beregnes som både kostnad og egenkapital og verdsettes til 300 kroner per time.  
 • Det tildeles ikke midler til administrasjon av tiltak (prosjektering/lønn/etc.)  

Ordningen skal bidra til fysisk tilrettelegging av friluftsområder for å stimulere til økt bruk av det aktuelle området og økt fysisk aktivitet. 

Det kan søkes om konkrete vedlikeholdstiltak, standardhevende tiltak eller nyetablering av anlegg. Det gis ikke tilskudd til ordinær drift eller generelt vedlikehold av et område/anlegg.

Ordningen skiller seg fra «lekeplasser» ved at de omsøkte tiltakene skal være i helt konkrete friluftsområder. Eksempler på tiltak kan være oppgradering av turhytte, tilrettelegging av sti og turveg, belysning av turveg, etablering av bålplass og grillhytter.  

Det gis ikke tilskudd til gjennomføring av friluftsarrangementer eller sosiale arrangementer i nærmiljøet.  

Søk om tilskudd

Formålet med denne tilskuddsordninger er å forbedre tilbudet innen lekeplasser i nærmiljøet.  

Dette kan være standardhevende tiltak på eksisterende lekeplasser eller etablering av nye lekeplasser. Som hovedregel tildeles det kun tilskudd til privat anlagte/eide lekeplasser.

Der hvor det planlegges opprusting av en kommunalt eid lekeplass må kostnads- og ansvarsfordeling i forbindelse med opparbeiding mellom kommune og organisasjon vedlegges søknaden.

NB! Maks søknadssum er 50 000 kroner.  

Søk om tilskudd.

Adresse
Mottaker av tilskudd er
Se tilskuddsbrev.
Kun én fil.
32 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Kun én fil.
32 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Dette gjelder for regnskapet
Maksimalt 3 filer.
32 MB grense.
Tillatte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.


Send oss en e-post dersom du har spørsmål.

Du kan også ringe servicetorget på telefon 77 79 00 00.