Tilskudd og støtteordninger

Kort fortalt

 • Her finner du støtteordninger innen kunst og kultur, barn og unge, miljø, frivillighet, lek og fritid, integrering og idrett.
 • Vi anbefaler at du leser de generelle vilkårene for støtte før du søker. Du kan lese mer om de generelle vilkårene her.
 • Alle som mottar støtte, må levere rapport og regnskap i ettertid.

De som søker kan for eksempel være lag, foreninger, organisasjoner, sameier, stiftelser, privatpersoner eller frivillige. Organisasjoner, museer og samlinger som får faste driftstilskudd fra kommunen får ikke støtte.

Formålet er å fremme lokalhistorie og stimulere til at kulturminne blir tatt vare på og gjort kjent/tilgjengelig for alle. Formålet skal også komme allmennheten til gode. Vi gir støtte til blant annet:

 • Vern, sikring og reparasjon av kulturminner og kulturmiljøer.
 • Tilrettelegging av kulturminner for allmennheten. Informasjon og fysisk tilrettelegging.  
 • Dokumentasjon, publikasjoner og arrangementer om lokalhistorie som kommer allmennheten til gode.

Du fyller ut og leverer søknaden i søknadsportalen, som du finner her.
Søknadsfristen er 1. desember. Alle søknader vil være tilgjengelig i portalen én måned før søknadsfrist.

Det er profesjonelle utøvere og arrangører som kan søke om midler.

Vi gir støtte til kunstneriske prosjekter og arrangementer av høy kvalitet innen billedkunst, litteratur, musikk, film, scenekunst og tverrfaglige prosjekter. Formålet er å stimulere og videreutvikle det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Tromsø.

Du fyller ut og leverer søknaden i søknadsportalen, som du finner her.
Søknadsfristen er 1. desember. Alle søknader vil være tilgjengelig i portalen én måned før søknadsfrist.  

Det er utøvere og arrangører innen amatørkulturen som kan søke midler.

Vi gir støtte til mindre arrangementer og produksjoner for barn og unge innen hele kulturfeltet. Utstillinger, forestillinger og konserter som har avtalte aktiviteter på institusjoner, skoler, samfunnshus eller lignende kan få turnéstøtte. Formålet er å stimulere til rekruttering og aktivitet innen sang, musikk, bilde, dans, teater og film for barn og unge.

Du fyller ut og leverer søknaden i søknadsportalen, som du finner her.
Søknadsfristen er 1. desember. Alle søknader vil være tilgjengelig i portalen én måned før søknadsfrist.

Det er organisasjoner som eier forsamlingshus som kan søke.

Vi gir støtte til blant annet:

 • investeringer og rehabilitering av hus 
 • innkjøp av utstyr til forsamlingshus og kulturbygg 

Søknaden skal inneholde:

 • planer for utbygging 
 • målgruppe og aktivitet 
 • budsjett med utgifter, finansiering og egeninnsats 
 • driftsplan for bygget, inkludert inntekter 
 • gjennomføringsplan 
 • informasjon om tilrettelegging og universell utforming 


Du fyller ut og leverer søknad i søknadsportalen, som du finner her.
Søknadsfristen er 1. desember. Alle søknader vil være tilgjengelig i portalen én måned før søknadsfrist.  

Vi gir støtte til drift av korpsene, og til rekruttering av barn og unge. Søker må oppgi antall medlemmer i grunnskolealder, ungdommer mellom 15 og 20 år og medlemmer over 20 år. Vi legger vekt på antall medlemmer som er barn og unge.  

Du fyller ut og leverer søknaden i søknadsportalen, som du finner her.
Søknadsfristen er 1. desember. Alle søknader vil være tilgjengelig i portalen én måned før søknadsfrist.  

Det er idrettslag og foreninger som er eller skal bli eier av egne idrettsanlegg som kan søke.

Vi gir støtte til planlegging og investeringer i nye idrettsanlegg, og rehabilitering og vedlikehold av eksisterende anlegg.

Du fyller ut og leverer søknad i søknadsportalen, som du finner her.
Søknadsfristen er 1. desember. Alle søknader vil være tilgjengelig i portalen én måned før søknadsfrist.  

Det er lag og foreninger som eier og drifter idrettsanlegg som kan søke.  

Vi gir støtte til drift av anlegg. Søknaden må inneholde driftsregnskap fra forrige år.

Du fyller ut og leverer søknaden i søknadsportalen, som du finner her.
Søknadsfristen er 1. desember. Alle søknader vil være tilgjengelig i portalen én måned før søknadsfrist.  

Det er lag og foreninger som driver idrett eller fysiske aktiviteter for barn, unge og funksjonshemmede som kan søke.

Vi gir støtte til kjøp av nødvendig idrettsutstyr. Dette kan for eksempel være minimål, skøyter til utlån, turnutstyr og lignende. Du kan ikke søke om personlig utstyr som klær og sko.

Du fyller ut og leverer søknaden i søknadsportalen, som du finner her.
Søknadsfristen er 1. desember. Alle søknader vil være tilgjengelig i portalen én måned før søknadsfrist.

Frivillige lag og organisasjoner som driver anlegg for lek og friluftsliv kan søke. Felles private lekeplasser prioriteres. Søknader fra foreldreutvalg ved kommunale skoler og barnehager får ikke støtte via denne ordningen, da disse tiltakene dekkes av kommunens egne budsjett.  

Vi gir støtte til opprustning av lekeplasser, for eksempel i form av innkjøp av materialer, lekeutstyr og beplantning. Støtteordningen skal sikre gode anlegg for lek og friluftsliv gjennom frivillig engasjement og aktivitet. For å få støtte er det krav til egenandel og dugnadsinnsats.

Du fyller ut og leverer søknaden i søknadsportalen, som du finner her.
Søknadsfristen er 1. desember. Alle søknader vil være tilgjengelig i portalen én måned før søknadsfrist.  

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til lokale tiltak innen kultur og fritid som gir økt aktivitet, inkludering og deltakelse i nærmiljøene. Tiltak til barn og unges medvirkning vektlegges.

Vi gir støtte til arrangementer og aktiviteter.

Ved behandling av søknadene vurderes det blant annet i hvilken grad omsøkte tiltak retter seg mot barn og unge, og i hvilken grad tiltaket gjennomføres via dugnad/frivillighet.

Du fyller ut og leverer søknaden i søknadsportalen, som du finner her.
Støtteordningen har ingen fast søknadsfrist. Vi behandler søknader fortløpende.

Det er organisasjoner, foreninger og stiftelser i frivillig og ideell sektor som kan søke. Søker må være registrert med eget organisasjonsnummer.

Vi gir støtte til aktiviteter som bidrar til å fremme helse og trivsel, forebygge skade og lidelse, og tiltak mot fattigdom og sosial ekskludering. Når søknadene vurderes, legger vi vekt på frivillig arbeid og inkludering av brukere og pårørende.

Du fyller ut og leverer søknaden i søknadsportalen, som du finner her.

Søknadsfristen er 1. februar. Alle søknader vil være tilgjengelig i portalen én måned før søknadsfrist.  

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Ida Refsahl Haug på e-post her.
Telefon: 75 86 16 36  

Alle lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret, og har medlemmer bosatt i Tromsø kommune, kan søke.

Vi gir støtte til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. Formålet er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant flyktninger, innvandrere og deres barn. Støtteordningen består av tre delordninger:

 • Støtte til frivillige tiltak i lokalsamfunn og driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner. Møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn som er knyttet til integrering av personer med innvandrerbakgrunn.  
 • Støtte til frivillige tiltak som øker muligheten for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening og arbeidspraksis. Tiltak som bygger kunnskap om det norske samfunnet, og informasjonstiltak om lover og lokalt organisasjonsliv.  
 • Støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og til mentorordninger for utsatte personer. Støtte til kunnskapsutveksling mellom organisasjoner som jobber med samme tematikk.  

Du kan søke støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av delmålene. Dette kan for eksempel være kulturarrangement, fysisk aktiviteter, møter, idrett, informasjonstiltak, norskopplæring, leksehjelp, forebyggende tiltak og lignende.

Du fyller ut og leverer søknaden i søknadsportalen, som du finner her.
Søknadsfristen er 25. februar. Alle søknader vil være tilgjengelig i portalen én måned før søknadsfrist.

Slik søker du

For å søke må du logge inn i ID-portalen, og fylle ut elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist er 1. desember.

Hva kan du søke støtte til?

 • Vi gir tilskudd til fritidsklubber, aktiviteter innen musikk, teater/revy og andre aktiviteter.
 • Tilskuddet er rettet mot åpne tiltak og aktiviteter i distriktet, åpne for alle barn og ungdom innenfor din målgruppe.
 • Lag og foreninger, Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), elevråd, foreldregrupper, ungdomsinitiativ kan søke. Samarbeid mellom flere er flott.
 • Det må redegjøres for universell utforming – at tilbudet er tilpasset alle.
 • Aktivitetene skal være rusfrie.
 • Barn og unges medbestemmelse er viktig.

Framdriftsplan og frister for søknad om spillemidler i Tromsø kommune

Har du planer om utvikling av anlegg, nyetablering eller rehabilitering, der du planlegger å søke spillemidler. Ta kontakt med oss så tidlig som mulig.

Frist for innsending av informasjon for nye søkere eller nye søknader til kommunen er satt til 1. september.

Følgende opplysninger skal være beskrevet

 • Informasjon om planlagt anlegg og tiltak
 • Målsatte tegninger
 • Kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan
 • Søknadssum
 • Framdriftsplan

Søknaden skal sendes inn elektronisk via anleggsregisteret.no innen 15. oktober. Søknaden skal inneholde den samme informasjonen som er sendt til kommunen tidligere.

Det vil bli gitt veiledning til søkere i perioden fra 1. september til 15. oktober.

Frister for behandling av søknader som gjøres av kommunen

 • 15. oktober–1. november

Saksbehandling, rullering av handlingsprogram i kommunedelplan, prioritering av søknader.

 • 5. november

Saksframlegg sendes til Idrettsrådet for uttalelsene ang. rullering av handlingsprogram og prioritering av søknader.

 • 10. november

Idrettsrådets frist for uttalelsene og prioritering av søknader.

 • 26. november

Behandling i kultur, idrett og friluftsutvalget

 • 15. januar er siste frist for oversendelse av søknader og prioritering fra Tromsø kommune til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Du finner utfyllende informasjon om tilskuddsordningen på kulturdepartementets nettsider.

Kontakt oss
Ved spørsmål om spillemiddelordningen og søknadsprosessen, ta kontakt med idrettsrådsgiver Carl Joacim Fensbekk på telefon 48 13 77 19 eller e-post carl.joacim.fensbekk@tromso.kommune.no.

Har du spørsmål om tilskuddsordningene innen kunst, kultur eller idrett?

For støtteordninger innen kunst og kultur:
Send oss en e-post dersom du har spørsmål.
Du kan også ringe servicetorget på telefon 77 79 00 00.

For støtteordninger innen idrett:
Send oss en e-post dersom du har spørsmål.
Du kan også ringe servicetorget på telefon 77 79 00 00.

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.