Hopp til hovedinnhold
Barneskolebarn står oppstilt i skolekorridoren med ryggsekker på. Smiler til fotografen.

Ny barnehage- og skolestruktur i Tromsø

Sammendrag

En fremtidig barnehage- og skolestruktur er viktig for at kommunen skal kunne levere gode oppvekst- og opplæringstilbud. Send oss gjerne dine innspill – og velkommen på folkemøter høsten 2024.

Tromsø kommunes ledergruppe (KLG) nedsatte i januar 2024 en prosjektgruppe, som har fått i oppdrag å lage forslag til en helhetlig, langsiktig og forutsigbar barnehage- og skolestruktur for hele Tromsø.

Forslaget, som prosjektgruppen skal utarbeide, skal være kunnskaps- og innsiktsbasert og i tråd med lover, regler og overordnede føringer.

Barnehage- og skolestrukturen skal ta hensyn til forhold omkring det sosiale, økonomi, klima og miljø.

Forslaget forventes sendt på høring og framlagt i kommunestyret i løpet av 2025.

Kommunen har utfordringer med tilgang på fagpersonell, synkende barnetall, og lite effektiv og kostnadskrevende bruk av kommunale barnehager og skoler som i tillegg har et stort vedlikeholdsetterslep.

Samtidig skal kommunen skape gode oppvekstsvilkår.

En endret fremtidig barnehage- og skolestruktur er viktig for at vi skal fortsette å levere gode tjenester med høy kvalitet til våre yngste innbyggere, og for å utnytte Tromsø kommunes ressurser der de trengs mest.

Oppsummert er det hovedsakelig tre momenter som fordrer ny barnehage- og skolestruktur i Tromsø kommune:

 1. Nedgang i barnetallet
 2. Utfordringer med å rekruttere kvalifisert personell til barnehage og skole
 3. Uforholdsmessig mange bygg med variert egnethet, vesentlige behov for vedlikehold eller oppgradering, og høy overkapasitet i skolene

De to første faktorene er ikke særegne for Tromsø, men er utfordringer man også ser nasjonalt i Norge.

Nåværende skolestruktur i Tromsø kommune

Trykk for å åpne og lese.

Skolekretser og barnehager

Nåværende skolekretser og barnehagelokasjoner finner du i kommunens kartløsning Tromso.maps.arcgis.com.

Om barnehage og skoler i Tromsø

Generell info om kommunens barnehage- og skoletilbud finner du under Barnehage og skole.

Leder:

 • Arne Christian Vangdal, avdeling for bymiljø, stab

Medlemmer:

 • Charlotte Karlsdatter Larsen, skole, avdeling for oppvekst, utdanning og kultur (AOUK)
 • May-Wenche Jensen, barnehage, AOUK
 • Gunn-Elin Jakobsen, seksjon for næring og bærekraft, bymiljø
 • Monica Johansen, fagleder økonomi, stab AOUK
 • Camilla Kristoffersen, juridisk rådgiver, stab, AOUK
 • Eirik Johansen, byggforvaltning, bymiljø
 • Arve Norgård, stab, bygg, bymiljø
 • Linn Naimak, hovedverneombud
 • Maiken Schønningsen Johnsen, eiendomsutvikling, bymiljø
 • Camilla Ratama, HTV UDF, barnehage
 • Linda Nilsen HTV, UDF, skole
 • Hege Beate Tveit, HTV, Fagforbundet
 • Maika Soleng, HTV, Fagforbundet
 • Marte Enoksen Loftås, skolelederforbundet

Om prosjektgruppas arbeid

Prosjektgruppa møtes som hovedregel annen hver uke.

Prosjektgruppa baserer sitt arbeid på blant annet kommuneplanens samfunnsdel (KPS) og kommuneplanens arealdel (KPA), barnehagebehovsplanen, lover, forskrifter og regler.

Arbeidet er også forankret i «Prinsippsak for skolestruktur», kommunestyresak 183/21.

Dersom du ønsker å sende innspill om fremtidens barnehage- og skolestruktur i Tromsø kommune, kan du sende innspillene på e-post til:

nystruktur@tromso.kommune.no

I arbeidet med forslag til ny barnehage- og skolestruktur ønsker Tromsø kommune å legge til rette for så bred involvering som mulig fra blant annet barn, foresatte, ansatte, foreldreutvalg, samarbeidsutvalg, bydelsråd og utviklingslag.

Høsten 2024 er planlagt å arrangere ett folkemøte for hvert nåværende opptaksområde, i alt syv folkemøter.

Møtene vil finne sted på rådhuset, ungdomsskoler, i distriktene og/eller via Teams.

Tromsø kommune vil kunngjøre tidspunkt, møtested og informasjon i rimelig tid før folkemøtene arrangeres.

Lurer du på noe om kommunens arbeid med ny barnehage- og skolestruktur, eller har du spørsmål om teamet?

Ta kontakt med prosjektleder Arne Christian Vangdal.

Det er avdeling for oppvekst, utdanning og kultur (AOUK) ved avdelingsdirektør Kari Henriksen som er prosjekteier.