Søk barnehageplass

Kort fortalt

 • Du kan søke om plass i kommunal og privat barnehage i søknadsportalen.
 • Barn som fyller ett år innen utgangen av november det året de søker og som står uten barnehageplass, har rett til barnehageplass.
 • Søknadsfristen er 1. mars og ønsket oppstartsdato må være senest 30. november samme år.
 • Barn med rett til plass som takker nei, mister sin rett for det aktuelle barnehageåret.  

Barn som er født innen 30. november, er sikret barnehageplass fra høsten året de fyller ett år, dersom man søker innen fristen 1. mars. Oppstart må være senest 30. november samme år. I søknaden må du oppgi hvilken dato du vil at barnet skal begynne.

Søknad om barnehageplass krever innlogging via ID-porten. Her kan du logge deg inn og søke.  

Det er også her du takker ja eller nei til plass.

Dersom du søker etter 1. mars, blir du satt på venteliste til en plass blir ledig.

Du kan søke om barnehageplass i Tromsø kommune uansett hvor i landet du bor. For å få plass må du bo i Tromsø senest den datoen barnet begynner i barnehage.  

Det er samme søknadsprosess for kommunale og private barnehager.

Du kan søke om plass i alle barnehager i Tromsø i søknadsportalen.

 • Vi anbefaler deg å velge fire barnehager i søknaden. Det er fordi alle ikke kan få førstevalget oppfylt.
 • Du skal sende inn én søknad per barn.
 • Velg type plass (heltid eller deltid). 
 • Oppgi ønsket startdato.
 • Søker du i hovedopptaket, må startdato være senest i løpet av november.
 • Ved hovedopptaket må vedlegg til søknader sendes inn senest to uker før søknadsfristen.

Hvis du ikke får plass i en av barnehagene du har valgt i søknaden, får du tilbud om plass i en annen barnehage.

Hvis du ikke har norsk personnummer, kan servicetorget hjelpe deg på telefon 77 79 00 00 i åpningstiden.  

Hvis du ikke kan søke på internett, kan servicetorget hjelpe deg i vår åpningstid. Husk å ta med ditt eget og barnets personnummer.

Du kan ikke endre søknaden mellom 2. og 20. februar og mellom 2. mars og 3. april. Det er fordi vi er opptatt med å fordele plasser i disse periodene.

For å kunne få en prioritert søknad, må du levere inn dokumentasjon til søknaden. Prioriteringer beskrives under opptakskriterier i barnehagens vedtekter.

Dokumentasjonen må inneholde en utvidet beskrivelse med sakkyndig vurdering fra lege eller spesialist. Den skal i tillegg til diagnosen, opplyse hvordan barnets eller familiens helseplager påvirker familiens totale funksjonsnivå og utvikling generelt.

Det skal begrunnes hvorfor barnet har behov for fortrinn i ønsket barnehage.

Når skal dokumentasjonen sendes inn?

 • Ved hovedopptaket må dokumentasjon være mottatt senest to uker før søknadsfrist.
 • Ved opptak utenom hovedopptaket, skal dokumentasjon være sendt inn i god tid før søknaden ønskes behandlet.

Dokumentasjonen sendes til:
Avdeling for oppvekst, utdanning og kultur
Opptakskontoret
Postboks 6900
9299 Tromsø 

Du får tilbud om barnehageplass i den digitale postkassa din. Du får også varsel på SMS når tilbudet om barnehageplass kommer. Svar kommer vanligvis innen utgangen av mars.

Du må logge deg inn på søknadsportalen for å takke ja eller nei til plassen.  

Dette er svaralternativene dine:

 • Du takker ja til plassen, og de andre ønskene i søknaden slettes.
 • Du takker ja til plassen og står samtidig på venteliste for en høyere ønsket plass.
 • Du takker nei til plassen og settes automatisk på venteliste for en høyere ønsket plass.

Private barnehager har egne regler for fordeling av plasser. Du kan lese mer om det i vedtektene til barnehagen.  

Kommunale og private barnehager følger barnehageloven. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som får hjelp fra barneverntjenesten er prioritert ved opptak.

Øvrig prioritering i kommunale barnehager skjer i denne rekkefølgen:

 1. Barn som mister plassen  
 • fordi barnehagen legges ned 
 • i avdeling for flyktninger ved Kvamstykket barnehage
 1. Barn i familier der barnet selv, foreldre eller søsken har alvorlig eller varig sykdom eller funksjonsnedsettelse. Dokumentasjon fra lege/spesialist må legges ved søknaden.   
 1. Barn med søsken i samme barnehage.
 1. Barnegruppens sammensetning 
 1. Barn som bor i barnehagens opptaksområde.  
 1. Ved loddtrekning.

Digital samtykkeerklæring må fylles ut før barnet starter i kommunal barnehage. Dersom barnet allerede går i kommunal barnehage og skjemaet ikke er fylt ut, må dette gjøres så snart som mulig etter oppstart.

For at barnehagen skal kunne dele kontaktinformasjon mellom foreldre og dele film og foto på nett og Facebook, må det foreligge et samtykke til dette. I tillegg må det gis samtykke til transport av barna i barnehagetiden.

Erklæringen er gyldig så lenge barnet går i barnehagen der samtykket er gitt. Det er mulighet for å trekke tilbakesamtykkeskjemaet helt eller delvis. Du må da fylle ut erklæringen på nytt.

Spørsmål til innholdet i erklæringen, eller for innsyn generelt, rettes til fagleder i barnehagen.

Her kan du lese mer om personopplysninger og personvern.

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden din om barnehageplass. Du kan også klage hvis du verken har fått det første eller det andre ønsket om barnehage oppfylt.

Du kan også klage på et avslag hvis barnet ditt har en spesiell rett på barnehageplass, for eksempel hvis barnet har nedsatt funksjonsevne.  

Klagefristen er tre uker. Det vil si at vi må motta klagen din senest tre uker etter at du har fått tilbud om barnehageplass eller plass på venteliste.

Klagen sendes i posten til:
Avdeling for oppvekst, utdanning og kultur
Opptakskontoret
Postboks 6900
9299 Tromsø 

I klagen skal det redegjøres for de grunner klagen støtter seg til.

Opptakskontoret behandler klagen i samråd med barnehagene der det er søkt om plass. Dersom opptakskontoret ikke finner grunnlag for å omgjøre vedtaket, oversendes klagen til Klageutvalget i Tromsø kommune.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.