Spesialundervisning i skolen (PPT)

Kort fortalt

 • Elever som ikke har eller ikke kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.  
 • Før en elev kan få vedtak om spesialundervisning, må det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). 

Ser du etter vårt tilbud tilrettelagt for barnehage? Se spesialundervisning i barnehage.

 • funksjonshemning
 • mistanke om forsinket utvikling
 • språk- og kommunikasjonsvansker
 • lærevansker
 • fagvansker
 • konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • atferdsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker

Elever som ikke har eller kan få tilstrekkelig utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Før det kan fattes vedtak om spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). 

Før en elev eventuelt henvises til PPT, skal skolen selv vurdere om eleven kan ha tilfredsstillende nytte av det ordinære tilbudet. Dette innebærer at skolen også må utprøve tilpasset opplæring. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, skal eleven henvises til PPT.   

 1. Ta opp din bekymring med skolen: Skolen vurderer deretter læringsutbytte for eleven og iverksetter ulike tiltak.
 2. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak: PPT er ikke formelt koblet inn for å vurdere den enkelte elev sitt behov, men saken kan drøftes anonymt for å støtte skolen i arbeidet med tiltakene. PPT kan også være til stede for å gi råd og veiledning i det systemrettede arbeidet til skolen.
 3. Skolen henviser til PPT: Dersom tiltakene ikke virker som forventet, ber skolen om hjelp fra PPT. Dette krever samtykke fra foreldrene eller foresatte.
 4. Sakkyndig vurdering: PPT utarbeider sakkyndig vurdering av elevens behov og gir råd til skolen om hva slags opplæring som bør gis.
 5. Rektor fatter enkeltvedtak: Dersom den sakkyndiges vurdering konkluderer med at eleven ikke har tilstrekkelig utbytte av den ordinære opplæringen, skal rektor fatte vedtak om spesialundervisning.
 6. Elev og foresatte må samtykke: Elev og foresatte skal samtykke før enkeltvedtak om spesialundervisning fattes.

For å søke om spesialpedagogisk hjelp må du fylle ut et henvisningsskjema og sende til PPT. Du får skjemaet i barnehagen, på skolen eller du kan laste det ned under.

Skjemaet skal ikke sendes per e-post, men i posten til adresse:

Tromsø kommune
PPT
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø

Dersom du er misfornøyd med et vedtak må en eventuell klage sendes til den gjeldende skolen.  

PPT driver systemarbeid og kompetanse- og organisasjonsutvikling knyttet til barnehager og skoler. Dette gjøres gjennom ressursteam, veiledning, rådgivning, nettverksgrupper og kurs.

KUTT skal bistå tromsøskolene med utvikling, veiledning og konsultasjon når det gjelder gode læringsmiljø.

KUTTs oppgave er å bistå barne- og ungdomsskoler i Tromsø og fagpersoner i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) med kompetanse i å arbeide med barn, klasser, foreldre og system.

Målsettingen er å utvikle skolens egen kompetanse på individnivå, gruppenivå og systemnivå.

KUTT arbeider etter oppdrag fra rektor. Ved henvendelser til KUTT fra foreldre, eller andre instanser, henviser disse alltid til rektor ved den aktuelle skolen.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) driver en egen tegnspråkklasse lokalisert på Fagereng barneskole. Tilbudet gis til elever som har tegnspråk som førstespråk eller som etter sakkyndig vurdering har behov for slik opplæring. Elevene får undervisning i tegnspråkklassen to dager i uken, i fagene engelsk for hørselshemmede, drama og rytmikk/ musikk og norsk for hørselshemmede og norsk tegnspråk. Elever som følger dette tilbudet, har to ukedager i tegnspråkklassen og tre dager på sine nærskoler. Tegnspråkklassen og de respektive nærskolene samarbeider tett.

Send en e-post til PPT

Besøksadresse: Forbundshuset A/S, Storgata 142/148.

Postadresse: Tromsø kommune, PPT, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø