Elever med autisme

Kort fortalt

  • Kommunens tilbud til elever med autisme heter Ressursskolen.
  • Det er et frivillig tilbud som alle foreldre og foresatte med barn med autisme kan søke på.
  • Ressurskolen for barnetrinnet er lokalisert på Mortensnes skole og ungdomstrinnet på Sommerlyst skole.

Ressursskolen gir, i samarbeid med foresatte og elevene, et heldags opplæringstilbud som er individuelt og fysisk tilrettelagt barn og ungdom med autisme.

Ressursskolen er også et ressurssenter som gir råd og veiledning til andre skoler i kommunen som har elever med autisme.

Tilbudet bidrar til økt livskvalitet, trivsel og mestring på ulike sosiale arenaer. Opplæringstilbudet tilrettelegges ut fra elevens egenskaper, interesser, evnenivå, erfaringer, væremåte og behov.  

Opplæringsområder som står sentralt er kommunikasjon, sosial kompetanse, selvhjelp, skolefag, fritidsaktiviteter og arbeidsforberedende trening.

Ressurskolen samarbeider med andre instanser avhengig av den enkelte elevs behov. Blant annet Statlig spesialpedagogisk tjeneste – Nord (Statped Nord), Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barnehabiliteringen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). 

Skal du søke om inntak til Ressursskolen for barn med autisme?
Søknadsskjema kan lastes ned fra denne siden.

I skjemaet finner du detaljert informasjon om søknadskriterier, søknadsprosessen og kontaktinformasjon. Søknadsfristen er 1. desember hvert år og svaret på søknaden skal komme innen 1. januar.