Ekstra oppfølging i barnehage

Kort fortalt

  • Alle barn har rett til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging dersom de har behov for det.
  • Foreldre kan søke om tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne.
  • Foreldre og foresatte må selv sende inn søknad, men kan få hjelp og veiledning fra barnehagen.

Barn som har utfordringer knyttet til syn, hørsel, språk, atferd eller lignende kan ha krav på spesialpedagogisk hjelp.  

Tilretteleggingen kan være nødvendig utstyr, organisatoriske tiltak, ekstra bemanning eller lignende.

Spesialpedagogisk hjelp kan være trening, stimulering eller støtte som skal rettes direkte mot barnet, eller i gruppe rundt barnet.  

Foreldrene får også alltid tilbud om rådgiving.  

For å få hjelp til ditt barn må du sende en henvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Sakkyndige ved PPT vurderer barnets behov, og tildeler et visst antall timer hjelp per uke til barn som har krav på hjelp. I samarbeid med foreldrene lager barnehagen en individuell utviklingsplan (IUP), som viser hvilket tilbud barnet skal få i den barnehagen de går i.   

Foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne kan søke om tilrettelegging for sitt barn. Nedsatt funksjonsevne kan for eksempel være knyttet til sosiale, kognitive, psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. Det vil si at i noen tilfeller vil en slik tilrettelegging også inngå i den individuelle utviklingsplanen. Tilretteleggingen kan være bygningsmessige endringer av barnehagen, støtte til ekstra bemanning eller andre tiltak. Tiltakene utarbeides i samarbeid med foreldrene.  

  • Ta din bekymring for ditt barn opp med barnehagen:

Dersom du er bekymret for ditt barn, snakk med barnehagen om utfordringene. Barnehagen vurderer deretter om ditt barn kan ha behov for tilrettelegging eller spesialpedagogisk hjelp.

  • Barnehagen gjør sine undersøkelser og prøver ut ulike tiltak:

PPT er ikke formelt koblet inn for å vurdere barnets behov, men saken kan drøftes anonymt for å støtte barnehagen i arbeidet med tiltakene.

  • Barnehagen henviser til PPT:

Dersom tiltakene som er bestemt ikke virker som forventet ber barnehagen om hjelp fra PPT.  Dette krever samtykke fra foreldrene.

  • Sakkyndig vurdering:

PPT innhenter opplysninger, kartlegger, observerer, gjennomfører eventuelle tester av barnet, og utarbeider sakkyndig vurdering av barnets behov og gir råd om hva slags tilbud som bør gis.

PPT snakker med eller ber om innspill fra foreldrene før de anbefaler hvilket tilbud barnet skal få, og legger stor vekt på hva foreldrene mener.

  • Det fattes enkeltvedtak:

Dersom den sakkyndige vurderingen konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp blir det fattet vedtak om spesialundervisning.

For å søke om spesialpedagogisk hjelp må du fylle ut et henvisningsskjema og sende dette til PPT. Du får skjemaet i barnehagen eller du kan laste det ned under.

Skjemaet skal ikke sendes per e-post, men i posten til adresse:

Tromsø kommune
PPT
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø

Det er foresatte som søker om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne. Foresatte kan få hjelp av barnehagen til å søke. Husk å legge ved dokumentasjon.

Vi gir kun støtte til barn bosatt i Tromsø kommune. Hvis barnet ikke er bosatt i Tromsø kommune, må du søke til barnets hjemkommune.

Elektronisk søknadsskjema kommer. Inntil videre må du sende søknaden til avdeling for oppvekst, utdanning og kultur.

Hva er nedsatt funksjonsevne?

Nedsatt funksjonsevne er definert som tap av, skade på eller avvik i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. For å ha rett til tilrettelegging må barnets funksjonsnedsettelse være slik at det kreves tilrettelegging utover det som er barnehagens plikt.

Hva er tilrettelegging?

Tilretteleggingen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Tilretteleggingen kan gis i form av ekstra bemanning, veiledning eller organisatoriske tiltak. Søknaden må inneholde informasjon om hva som skal til for at barnet kan delta i barnehagen på lik linje med andre barn.

Saksgang i kommunen

Søknader vurderes ut fra at alle barnehager har tilretteleggingsplikt i henhold til barnehageloven. For at behandlingstiden skal bli så rask og effektiv som mulig, må tilstrekkelig dokumentasjon på barnets nedsatte funksjonsevne legges ved søknad. Søknader behandles kontinuerlig, og vedtak sendes til foreldre med kopi til barnehagen hvis foresatte samtykker til dette.

Planer som gjelder spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging lages og legges inn i et elektronisk verktøy som heter SamPro. Foreldre og foresatte får egen bruker og tilgang til dette verktøyet.

Evaluering av målene og tiltakene som står i planen skjer to ganger i året, ved årsskifte og før sommeren. Evalueringen foregår også i SamPro.  

Logg inn i SamPro her.

Du kan klage på vedtaket fra kommunen. Foresatte kan klage alene eller i samarbeid med barnehagen. Klagefristen er tre uker fra mottatt svar. Klagen sendes til samme adresse som søknaden.

Klage på vedtak som gjelder spesialpedagogisk hjelp sendes til PPT, og klage på vedtak som gjelder tilrettelegging sendes til avdeling for oppvekst, utdanning og kultur i Tromsø kommune.

Postadresse: PPT, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Postadresse: Avdeling for oppvekst, utdanning og kultur, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Hvis vi opprettholder vedtaket, sender vi klagen din videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Rolf Øystein Barman-Jenssen
Enhetsleder, PPT
Telefon: 91 57 14 93

Beate Isaksen
Barnefaglig rådgiver, avdeling for oppvekst, utdanning og kultur
Telefon: 91 31 27 96

Besøksadresse PPT:
Storgata 142/148, andre etasje (inngang nord for Fargerike).