• Prestvannet skole sommer

Prestvannet skole / Báhpajávrri skuvla

(Sámegillii vuollelis)

Skolen ligger omtrent midt på Tromsøya, nær nordøstbredden av Prestvannet.

Det er Prestvannet skole som har ansvar for organiseringen av samisk- og finsk- eller kvensk-opplæringen i Tromsø kommune.

Dette tilbudet gis i praksis på elevenes nærskole. De fleste av disse elevene går på andre tromsøskoler, men Prestvannet skole har det faglige, organisatoriske og personalmessige ansvaret for all samisk språkundervisning i kommunen.

Prestvannet skole er ressursskole for elever i kommunen som har samisk som førstespråk, og har også egne samiskspråklige klasser for elever med samisk som førstespråk. Det vil si at undervisningen der foregår på samisk. Prestvannet skole tar imot sterkt multifunksjonshemmede elever fra hele kommunen.

Báhpajávrri skuvla

Báhpajávri skuvla lea sullii guovdu Romssasuolu, viehka lahka Báhpajávrri davvenuortagátti. Lea Báhpajávrri skuvlla ovddasfástádus heivehit ja fuolahit Romssa suohkana sáme-, suoma- ja kveanagiellafálaldaga sihke fágalaččat, organisatoralaččat ja bargiid hárrái. Oahppit baicce oahpahuvvojit iežaset lagašskuvllain, ja eanáš dáin giellaohppiin gullet ge eará romsaskuvllaide.

Skuvla lea maiddái nu gohčoduvvon resursaskuvla vuosttašgielat sámegielhálli ohppiide. Skuvllas leat velá sierra sámegielluohkát vuosttašgielagiidda. Dáin luohkáin lea sámegiella oahpahusgiella. Báhpajávrri skuvla fállá skuvlasajiid máŋggasivavuloš mánáide beroškeahttá gos Romssa suohkanis ásset.

Kontakt oss
Send e-post til skolen
Telefon: 46 86 34 92

Rektor: Tor Ivar Vestgård
Telefon: 91 38 97 45

Kontakt SFO
Heimen: 46 80 64 26
Hiet: 46 80 31 29
Fjæra: 46 81 36 33
Hagen: 47 76 04 48

Besøksadresse

Prestvannvegen 13
9011Tromsø
Norge