Valg 2023

Kort fortalt

 • I 2023 var det kommunestyre- og fylkestingsvalg.
 • Valgdagene var søndag 10. og mandag 11. september. 

Praktisk informasjon for velgerne

På valgdagene kunne du stemme ved en rekke valglokaler i Tromsø kommune.

 • Arbeiderpartiet
 • By- og Landlista
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Industri- og Næringspartiet
 • Konservativt
 • Kristelig Folkeparti
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Nei til bompenger i Tromsø
 • Norgesdemokratene
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Se listen med alle partiene og deres kandidater.

Fra 10. august til og med 8. september kunne du forhåndsstemme. Tilbudet var åpent for alle med stemmerett i Norge.

Også personer bostedsregistrert i andre kommuner kunne avlegge sin forhåndsstemme i Tromsø.

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kunne stemme i et valglokale kunne henvende seg til kommunen om å forhåndsstemme hjemme eller der de oppholdt seg. Stemmeperioden for hjemmestemming var 10. august - 8. september.

Det var også mulig for personer på helse- og omsorgsinstitusjoner å forhåndsstemme. Tilbudet var primært rettet mot beboere, pasienter eller brukere på institusjonene, men tilbudet var også åpent for ansatte, pårørende og besøkende.

Praktisk informasjon til politikerne

Partier som ønsket å registrere seg, eller gjøre endringer i Partiregisteret måtte gjøre dette innen 2. januar 2023, for at registreringen skulle få virkning ved valget.

Partiregisteret er et register over politiske partier i Norge. Hovedformålet er å gi partier anledning til å skaffe seg enerett til å stille lister under partinavnet.

Det er Brønnøysundregisterene som siden 2002 har hatt ansvaret for å føre Partiregisteret.

Kommunestyrevalget

Partier og grupper som ønsket å stille ved kommunestyrevalget for Tromsø i 2023 måtte levere listeforslag til valgstyret i Tromsø kommunen. 

Valgdirektoratet har utviklet en digital løsning for listeforslag, og på listeforslag.valg.no kunne partiene:

 • Opprette listeforslag og fylle ut nødvendig informasjon.
 • Sende inn listeforslag elektronisk.
 • Samle inn underskrifter digitalt.
 • Finne veileder og ytterligere informasjon om hvordan du sender inn forslag og hvordan du fyller ut ditt listeforslag.
 • Løsningen som forenkler og kvalitetssikrer opprettelsen og leveringen av listeforslag kan også brukes til å samle underskrifter. Der finnes også veiledning til utfylling av listeforslag.
 • Listeforslag måtte være mottatt av kommunen innen 31. mars kl.12:00 i 2023.

Fylkestingvalget

Informasjon om fylkestingsvalget ble ivaretatt av fylkeskommunen.

For listeforslag til kommunestyrevalget i Tromsø ble det laget en kort huskeliste for de viktigste kravene.

Navn på parti

 • Dersom partiet er registrert i Partiregisteret, skal offisielt navn brukes. 

Hvilket valg og valgdistrikt listen gjelder for 

 • Kommunestyrevalg i Tromsø 2023

Kandidatene som stiller til valg 

 • Minimum syv navn, maks 49 navn.
 • Navn kan bestå av inntil 30 tegn.
 • Stilling eller bosted for kandidatene, dersom dere ønsker dette (inntil 22 tegn). 

Underskrifter 

 • To signaturer for registrert partier som stilte til stortingsvalget i 2021 og fyller krav til forenklet behandling. 
 • 300 signaturer for alle som ikke fyller krav til forenklet behandling. 

Tillitsvalgte og tillitsutvalg 

 • Kontaktpersoner som har rett til å trekke listen, og forhandle med valgadministrasjonen for å sørge for sørge for at den fyller alle krav. 

Følgende skal vedlegges

 • En oversikt over kandidatenes fødselsdato. 
 • En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget. 
 • Eventuelle erklæringer om valgbarhet, dersom kandidater ikke er bosatt i kommunen, eller har stillinger som gjør at de ikke er valgbare på innleveringstidspunktet.

 • Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg. Kandidatene får i så fall et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av det antall stemmesedler som kommer listen til del ved valget.
 • For Tromsø kommune kunne det gis stemmetillegg til inntil seks kandidater.

Sametingets valgmanntall og valgmanntallet for kommune- og fylkestingsvalget Tromsø kommune ble lagt ute til offentlig ettersyn, jf. Valgloven § 2-6 første ledd, og var tilgjengelig i foajeen på rådhuset til og med valgdagen 11. september.

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at feilen rettes opp, jf. Valgloven § 2-7 (1).

Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret i kommunen så snart en eventuell feil oppdages, jf. Valgloven § 2-7 (2). Send klagen til valg@tromso.kommune.no, eller som brev til

Valgstyret
Tromsø kommune
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø

Her kan du lese mer om valgmanntall og stemmerett.

Jobb som valgmedarbeider

Ved hvert valg ansetter Tromsø kommune valgmedarbeidere. Som valgmedarbeider gjør du en innsats for demokratiet, utvider vennekretsen og får nyttig arbeidserfaring samtidig som du tjener penger. Les mer om valgmedarbeider.

Jobb som demokratiguide

Før valget ansatte Tromsø kommune 20 personer som fungerte som demokratiguider under kommune- og fylkestingsvalget høsten 2023. Les mer om det å være demokratiguide.