Hopp til hovedinnhold
Oversiktsbilde fra Strandtorget lekeplass som viser barn i lek under den offisielle åpningen av Strandtorget lekeplass

Strandtorget lekeplass

Sammendrag

Etter det som begynte som et innbyggerinitiativ i 2017 om en lekeplass i Tromsø sentrum etablerte kommunen sommeren 2023 Strandtorget lekeplass.

Strandtorget ble sist renovert i 2008 etter politisk beslutning om å utbedre Strandtorget til et flerbrukstorg med fokus på barns aktivitet. Det ble anlagt en skøytebane og et lite lekefelt for små barn, samt et plantebed og steinelementer med benker som avgrensning mot Strandgata. Grunnet tekniske utfordringer har skøytebanen ikke vært i bruk på lenge.

Det er enhet for park, idrett og friluft som har hatt ansvaret for prosjektet.

Innbyggerinitiativ 2017

"Vi ønsker en lekeplass som passer barn i alle aldre i Tromsø sentrum. De få lekeapparatene som er plassert på Strandtorget er ikke egnet for de minste barna og det er for få og kjedelige apparater til at det engasjerer barna over tid. En attraktiv lekeplass vil i tillegg gjøre det mer attraktivt for barnefamilier å ta turen innom Tromsø sentrum".

Gruppen samlet inn underskrifter for en ny lekeplass. Kommunestyre behandlet underskriftskampanjen. Det ble vedtatt at revisjonen av sentrumsplanen skal inneholde en «delrapport med fokus på barn og unges plass i sentrum, blant annet fokus på gode lekeplasser». 

I nytt forslag for sentrumsplan med planveileder for offentlig rom er Strandtorget avsatt som superlekeplass for barn.

  • 2017: Innbyggerinitiativ på Facebook reiser saken.
  • 2018: Kommunen fjerner utslitte lekeapperater og erstatter disse med midlertidig lekeinstallasjon i et samarbeid med kunstnere og brukere i KORO-prosjektet "Tromsø sjøfront".
  • 2020: Gårdeiere ved Strandtorget kontakter kommunen med ønsket om å oppgradere “bygulvet” Strandtorget og kvartalet rundt Strandtorget, Strandgata, kaiene og bakgårdsrommene. Mål for dette initiativet har vært å “utvikle Strandtorget til et mer anvendelig, trafikksikkert offentlig byrom og møteplass der lek og opphold, kunst og byliv kan utfolde seg. Det er ønskelig med bedre tilgang og kontakt med sjøen...” (Handlingsprogram for 2021-2024).  
  • 2021: Kommunen setter av 7,5 millioner kroner i handlingsprogrammet for 2021-2024
  • 26.05.2021: Under behandling av økonomiplan beslutter kommunestyret: "Torget skal prioriteres med et område til lek for barn og unge. Midlene skal benyttes i år som planlagt og skal i hovedsak gå til nye lekeinstallasjoner. Det bes om at prosjektet fortsatt utføres i samråd med Tromsø sentrum AS, og at man ser hen til de innspillene som tidligere har kommet fra innbyggerinitiativet «Ny lekeplass i Tromsø sentrum». Eventuell større renovering av torget, i samarbeid med eventuelle kunstprosjekter må gjennomføres som eget prosjekt og søkes inndekt i kommende økonomiplaner"

2021: Offentlig konkurranse for en totalentreprise gjennomføres. Konkurransen måtte avlyses etter at tilbydere klaget på innstillingen.
Høsten 2022 ble en konkurranse for levering av utstyr gjennomført. En tverrfaglig gruppe bestående av deltakere fra Tromsø kommune, barnerepresentant fra BaByLe og representant fra Tromsø sentrum AS evaluerte tilbudene. 
Mars-april 2023: Det er tatt jordprøver for å sjekke forurensing i grunn.
April 2023: Det er gitt tillatelse for igangsettelse.
Ferdigstilling: I løpet av sommeren 2023.
Offisiell åpning: 24. juli 2023.

Lekeplassen skal i utgangspunktet tilrettelegges for barn mellom 3 og 12 år, med gode oppholdsmuligheter for alle.  

Leketilbudet skal være spesielt for Tromsø. De typiske masseproduserte lekeapparater som ellers er standard på kommunens lekeplasser (huske, vippedyr, sklie, enkel klatrenett, enkle kombinasjons-apparater) er ikke ønskelig i dette sentrale byrommet. Sandkasser eller sandbassenger skal ikke etableres. I fallsoner skal det brukes bestandige, faste materialer.  

Lekeplasselementene skal være en attraksjon for byens befolkning og de bør ha en viss «wow-faktor» for barn.  De skal kunne bidra til at også folk som bor utenfor byen har lyst til å besøke og oppholde seg på Strandtorget. 

Lekeplasselementene skal være utfordrende nok for målgruppen. Barn med funksjonsnedsettelser skal integreres i leken. Det skal være elementer for fysisk aktivitet, balanse og annen sansetrening og elementer som fremmer felles lek, opphold og samspill.  

Det skal tilrettelegges for lek og opphold for alle.

De eksisterende faste sittemøbler i prosjektområdet skal i utgangspunktet bevares. Men det kan tenkes endringer og/ eller supplering med elementer som er egnet å sitte på for å skape et mer sosialt oppholdssted slik at for eks. foreldre ikke bare sitter i rekke langs kanten, men blir dratt inn i leken. Eksisterende lekeutstyr og resten av kunstinstallasjonen skal ikke benyttet videre.  

Tromsø er en arktisk by med en lang vinter med mye snø og veksling mellom nedbør som snø og regn gjennom vinteren. Lekeplassen skal fungere så vel sommer som vinter. Det legges vekt på at plassen er enkel å drifte.  

Skisser og illustrasjoner

Plantegning Strandtorget lekeplass
Plantegningen viser hvordan lekeplassen bygges og hvordan de forskjellige elementene på lekeplassen plasseres i forhold til hverandre. Sammenlignet med konseptskissene under leveres lekeplassen med andre sitteelementer, svingstang er blitt erstattet med en karusell og trampolinen flyttes (og det skal settes opp to trampoliner). Sitteplass med benker skal bevares slik det har vært før ombyggingen startet.

Bilder fra den offisielle åpningen 24. juli 2023


Konseptskisse 2 - Strandtorget lekeplass

Feil på lekestativ

Vi har dessverre midlertidig måtte stenge lekestativet "Satelights" grunnet feil på en festeanordning. Saken behandles som en reklamasjon og vi håper innen kort tid å ha utbedret feilen i samarbeid med leverandøren.