Bli meddommer i tingretten og lagmannsretten

Kort fortalt

 • Vanlige innbyggere kan bli meddommere.
 • Meddommere velges til Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett hvert fjerde år.
 • Det velges også skjønnsmedlemmer og jordskiftemeddommere.
 • Meddommerne velges av kommunestyret for fire år av gangen.

Meddommere er innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. En meddommer er altså en ikke juridisk utdannet person. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt flere ganger i året. De fleste rettssakene varer fra én til tre dager, selv om noen saker kan vare lengre.

Som meddommer i tingretten er du en av to meddommere som skal dømme i rettssaker, sammen med en fagdommer.

Som meddommer i lagmannsretten er du en av fire meddommere som skal dømme i rettssaker, sammen med tre fagdommere.

Les mer om meddommerordningen på domstol.no.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Det betyr at du vanligvis får fri fra jobben for å stille som meddommer. Dersom du eller arbeidsgiveren din taper arbeidsfortjeneste de dagene du blir innkalt, vil dere bli kompensert for det.

Domstolloven stiller disse kravene:

 • Du må kunne snakke og forstå norsk.
 • Du være over 21 år og under 70 år når valgperioden starter.
 • Du må ha stemmerett.
 • Du må ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene.
 • Du må stå i folkeregisteret i kommunen.
 • Du må være norsk eller nordisk statsborger, eller ha stått registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene.
 • Du må ha godkjent vandel.

De som velges skal være vanlige innbyggere som er godt skikket til vervet. Meddommerutvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen. Noen yrkesgrupper kan ikke velges.

Les mer om hva som kreves for å bli meddommer.

Uttrekk av meddommere til den enkelte sak skjer digitalt og tilfeldig. Er du trukket ut i en sak og må søke fritak så henvender du deg til domstolen.

Må du søke fritak for resten av perioden så sendes søknaden til kommunen. Søknaden må begrunnes, se domstolloven § 74.

Søknaden kan sendes på e-post til postmottak@tromso.kommune.no eller per post til Tromsø kommune, Postboks 6900, 9299 Tromsø.

Fritakssøknaden avgjøres av formannskapet.

Kommunestyret oppnevnte meddommere for perioden 2025-2028 i sitt møte den 22. mai 2024.

Meddommere må søke fritak i løpet av perioden og det vil bli behov for suppleringsvalg.

Tromsø kommune annonserer i media og på nett når vi eventuelt får behov for flere meddommere.