Hopp til hovedinnhold
Kartillustrasjon som viser en oversikt av Tromsdalen.

Nye Tromsdalen skole/oppvekstsenter

Sammendrag

Det skal bygges ny skole eller oppvekstsenter i Tromsdalen.

Kommunestyret vedtok i sak 221/17 Årsbudsjett og økonomiplan 2018 å bygge ny skole i Tromsdalen. I kommunedirektørens forslag til handlingsprogram (HAP) for 2023 – 2026, vedtatt i kommunestyre sak 0163/22, ble det satt av midler til utredning av ny skole/oppvekstsenter i Tromsdalen.

Alle investeringsprosjekter i Tromsø kommune som overstiger 50 millioner, skal gjennomføres med følgende fire faser:

 1. Behovsmelding
 2. Konseptvalgutredning
 3. Forprosjekt
 4. Gjennomføring

Prosjektet er nå i fase 2 Konseptvalgutredning (KVU). Formålet med utredningen er å få utarbeidet et solid beslutningsgrunnlag for kommunestyrets beslutning om hva som skal bygges (størrelse på skolen og hvilke andre funksjoner som skal inngå i tillegg) og på hvilken tomt. Utredningen skal være ferdig innen utgangen av 2023 og skal godkjennes av kommunestyret før igangsetting av neste fase - forprosjekt. Byggestart er anslått til tidligst om tre-fire år (2026-2027).

Viser et eksempel på hvordan et konsept for en skole kan se ut i denne fasen.
Et eksempel på hvordan et konsept for en skole kan se ut i denne fasen.

Lokaliseringen for nye Tromsdalen skole eller oppvekstsenter er ikke bestemt. Kommunestyret besluttet i sak 11/23 at følgende tomter skal utredes med hensyn til plassering av ny skole/oppvekstsenter i konseptvalgutredningen:

 • Dagens skoletomt
 • Krøkebærsletta
 • Tønna

Det er nylig vedtatt en reguleringsplan for boligutbygging på arealet Krøkebærsletta. Det er imidlertid interessant å ha med dette arealet i utredningen på grunn av nærheten til øvrige skoler og muligheter for sambruk lokaliseringen innebærer. Om konseptvalg- utredningen skulle vise at dette området er det beste alternativet, vil dagens skoletomt kunne omreguleres til boliger.

Tromsø kommunes målsetninger (samfunnsmål og effektmål) for prosjektet er:

 • Samfunnsmål: Tromsdalen skole/oppvekstsenter skal være et tilpasningsdyktig og fleksibelt skolebygg/oppvekstsenter, dimensjonert for fremtidens brukere og behov, og samtidig styrke Tromsdalen som bærekraftig bydel i tråd med føringene kommunens sentrale dokumenter KPS (kommuneplanens samfunnsdel), KPA (kommundelens arealdel) og HAP (handlingsplan).
 • Effektmål 1 - et bærekraftig Tromsø: Tromsdalen skole/oppvekstsenter skal bygges på arealeffektive og bruksfleksible måter med bakgrunn i bærekraftprinsippene; økonomisk, sosialt og klima- og miljømessig.
 • Effektmål 2 - samfunnsbehov: Gjennom å bygge et fleksibelt og fremtidsrettet bygg med flerbrukshall og muligheter for sambruk av deler av arealet, sikres et løft for hele bydelen og innbyggere i alle aldre. Videre realiseres kommunens intensjon om at skolebygg skal være tilgjengelige etter skoletid og fungere som en arena for kultur- idrett- og fritidsformål.
 • Effektmål 3 - Tromsdalen skole: Har fått på plass et tilpasningsdyktig og fleksibelt skolebygg, dimensjonert for fremtidens brukere og behov.

Derfor bygges det ny skole/oppvekstsenter

Dagens skole er lokalisert i en eldre skolebygning som blant annet består av midlertidig bygg for å løse plassmangel. Det er utfordringer med inneklima, organisering, kapasitet og generelt utdaterte rammer for et godt oppvekst- og læringsmiljø.

Skolen har flere elever enn det skolen er dimensjonert for, og et midlertidig modulbygg har siden 2017 løst kapasitetsutfordringen ved skolen. Et nytt modulbygg er under oppføring.

Det har ved Tromsdalen skole over tid vært registrert avvik fra forskriften om miljørettet helsevern. Avvik og mangler er nå rettet eller er under utbedring og alle tillatelser foreligger.

Kommunestyret vedtok i sak 221/17 Årsbudsjett og økonomiplan 2018 å bygge ny skole i Tromsdalen. Intensjonen er videreført i senere justeringer av handlings- og økonomiplanen, senest i sak 0163/22 (desember 2022) i kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for 2023 – 2026.

Tromsø kommune har i Tromsdalen også andre behov ut over skole. Det forventes at konsepter i ulik grad vil inkludere funksjoner ut over skolefunksjonen, som eksempelvis barnehage og helsestasjon. Realisering av skolen og eventuelle øvrige tjenester skal gi et best mulig bidrag til arbeidet for å nå kommunens ambisjoner for by- og samfunnsutviklingen i Tromsdalen.

Byutviklingsstrategien i vedtatt Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) sier at vi skal ha et kompakt byområde, og en tydelig senterstruktur med Tromsø sentrum og lokalsentre som er tilgjengelige, trygge og tilrettelagt for alle, og tilpasset det omlandet de skal betjene.

Bærekraftig byutvikling i tråd med disse overordna føringene sikres gjennom å fortette og transformere den etablerte byen, og forsterke den valgte senterstrukturen gjennom å samlokalisere nye funksjoner i utvalgte flerfunksjonelle senter – Tromsø sentrum, tre bydelssentre og 15 nabolagssentrum.

Ut fra ambisjonen om samlokalisering og sambruk for å styrke bærekraftig byutvikling, gjør vi i det følgende en vurdering av skolens behov, og øvrige kommunale behov som er aktuelle å flytte på eller etablere sammen med skolen. Dette er funksjoner som kan styrke bydelen, og gi merverdi. De må først og fremst vurderes ut fra hvordan de aktuelle funksjonene kan styrke bydelen og gi merverdi av investeringen gjennom samlokalisering i henholdsvis lokalsenter eller i det aktuelle prosjektet.

Om skolen ut fra forventet behov

 • Skolen skal dimensjoneres for 11 eller 12 hjemmeområder a 60 elever = 660 (minimum) til 720 (maksimum) elever.
 • Skolen skal, i tillegg til generelt undervisningsareal og spesialrom, inneholde arealer til blant annet SFO og skolehelsetjeneste, samt ettermiddagssone, idrettshall og andre funksjoner som er beskrevet i grunnlagsdokumentet Kunnskapsskolen.
 • Uteområdet skal være dimensjonert for antall barn som skal benytte det, samt være tilpasset målgruppen.
 • Skolen skal bygges etter grunnlagsdokumentet Kunnskapsskolen og inkludere de funksjoner og krav som ligger i denne.
 • Skolen skal ved samlokalisering, ikke ha samme inngang som barnehage, helsestasjon og andre funksjoner.

Når det skal dimensjoneres for fremtidens skole i Tromsdalen, vil det være nødvendig å samtidig se på kapasiteten og prognosetall for de nærliggende barneskolene på Lunheim og Reinen. Legges prognoser fra 2019 til grunn, er det særlig viktig å ivareta muligheten for at Tromsdalen skole kan avhjelpe situasjonen hvis Reinen skole kommer inn i en periode med underkapasitet.