Hopp til hovedinnhold
Kartillustrasjon som viser en oversikt av Tromsdalen.

Nye Tromsdalen skole/oppvekstsenter

Sammendrag

Ny skole/oppvekstsenter skal bygges på dagens skole- og barnehagetomt i Tromsdalen.

Prosjektet er i avklaringsfase før igangsetting av forprosjektfasen. Hva som skal avklares fremgår av den grå boksen nedenfor.

Kommunestyret vedtok 20.03.2024 i KS-sak 38/24 at ny skole/oppvekstsenter skal bygges på tomta til dagens skole og barnehage i Tromsdalen. Videre vedtok de at:

 • For å sikre økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjektet, redusert fotavtrykk og arealoptimalisering med fokus på gode pedagogiske rammer, skal MED-konseptet på dagens skoletomt modnes og prioriteres i en avklaringsfase før igangsetting av forprosjektet:
  • Det legges høsten 2024 frem en egen sak til politisk behandling om ny skole- struktur på fastlandet basert på nye elevtallsframskrivninger
  • MED-konseptet skal som et minimum inneholde skole og barnehage. Innhold, dimensjonering og hvilke øvrige tjenester som skal inngå i konseptet,
   videreutvikles i tråd med anbefalingene i KVU og KS1.
  • Det er et mål å ta ned det totale arealet for skole/oppvekstsenteret for å redusere fotavtrykk og investeringskostnader, samt å få mer plass til elevenes uterom, jf. anbefalingene fra KVU/KS1. I avklaringsfasen skal det innhentes erfaringer fra andre kommuner ved arealdimensjonering av skolebygg.
  • Det legges i fjerde kvartal (Q4) 2024 frem en sak til politisk behandling om innhold og dimensjon i MED konseptet.
  • Det legges til rette for bygging av normalhall i prosjektet."

Medvirkning, møter, vedtak mv:

Kommunestyret vedtok i sak 221/17 Årsbudsjett og økonomiplan 2018 å bygge ny skole i Tromsdalen. I kommunedirektørens forslag til handlingsprogram (HAP) for 2023 – 2026, vedtatt i kommunestyre sak 0163/22, ble det satt av midler til utredning av ny skole/oppvekstsenter i Tromsdalen.

Kommunestyret vedtok 20.03.2024 i KS-sak 38/24 at ny skole/oppvekstsenter skal bygges på tomta til dagens skole og barnehage i Tromsdalen. Det ble også besluttet at prosjektet skal gjennom en avklaringsfase før igangsetting av forprosjektfasen.

Alle investeringsprosjekter i Tromsø kommune som overstiger 50 millioner, skal gjennomføres med følgende fire faser:

 1. Behovsmelding
 2. Konseptvalgutredning
 3. Forprosjekt
 4. Gjennomføring

Konseptvalgutredning (KVU).

Det ble i hovedfasen av KVU utarbeidet to selvstendige utredninger:

 1. Først en konseptvalgutredning. Formålet med denne var å få utarbeidet et solid beslutningsgrunnlag for kommunestyrets beslutning om hva som skal bygges (størrelse på skolen og hvilke andre funksjoner som skal inngå i tillegg) og på hvilken tomt.
 2. Deretter ble denne utredningen (KVU-rapporten) kvalitetssikret (KS1) av ekstern tredjepart før saken i mars 2024 ble lagt frem for politisk behandling i kommunestyret.

Prosjektet er nå i en avklaringsfase før igangsetting av forprosjektfasen. Se under status hva som skal avklares. Endelig vedtak i KVU-fase forventes i fjerde kvartal 2024.

Viser et eksempel på hvordan et konsept for en skole kan se ut i denne fasen.
Et eksempel på hvordan et konsept for en skole kan se ut i denne fasen.

Tromsø kommunes målsetninger (samfunnsmål og effektmål) for prosjektet er:

 • Samfunnsmål: Tromsdalen skole/oppvekstsenter skal være et tilpasningsdyktig og fleksibelt skolebygg/oppvekstsenter, dimensjonert for fremtidens brukere og behov, og samtidig styrke Tromsdalen som bærekraftig bydel i tråd med føringene kommunens sentrale dokumenter KPS (kommuneplanens samfunnsdel), KPA (kommundelens arealdel) og HAP (handlingsplan).
 • Effektmål 1 - et bærekraftig Tromsø: Tromsdalen skole/oppvekstsenter skal bygges på arealeffektive og bruksfleksible måter med bakgrunn i bærekraftprinsippene; økonomisk, sosialt og klima- og miljømessig.
 • Effektmål 2 - samfunnsbehov: Gjennom å bygge et fleksibelt og fremtidsrettet bygg med flerbrukshall og muligheter for sambruk av deler av arealet, sikres et løft for hele bydelen og innbyggere i alle aldre. Videre realiseres kommunens intensjon om at skolebygg skal være tilgjengelige etter skoletid og fungere som en arena for kultur- idrett- og fritidsformål.
 • Effektmål 3 - Tromsdalen skole: Har fått på plass et tilpasningsdyktig og fleksibelt skolebygg, dimensjonert for fremtidens brukere og behov.

Derfor bygges det ny skole/oppvekstsenter

Dagens skole er lokalisert i en eldre skolebygning som blant annet består av midlertidig bygg for å løse plassmangel. Det er utfordringer med inneklima, organisering, kapasitet og generelt utdaterte rammer for et godt oppvekst- og læringsmiljø.

Skolen har flere elever enn det skolen er dimensjonert for, og et midlertidig modulbygg har siden 2017 løst kapasitetsutfordringen ved skolen. Et nytt modulbygg er under oppføring.

Det har ved Tromsdalen skole over tid vært registrert avvik fra forskriften om miljørettet helsevern. Avvik og mangler er nå rettet eller er under utbedring og alle tillatelser foreligger.

Kommunestyret vedtok i sak 221/17 Årsbudsjett og økonomiplan 2018 å bygge ny skole i Tromsdalen. Intensjonen er videreført i senere justeringer av handlings- og økonomiplanen, senest i sak 0163/22 (desember 2022) i kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for 2023 – 2026.

Tromsø kommune har i Tromsdalen også andre behov ut over skole. Det forventes at konsepter i ulik grad vil inkludere funksjoner ut over skolefunksjonen, som eksempelvis barnehage og helsestasjon. Realisering av skolen og eventuelle øvrige tjenester skal gi et best mulig bidrag til arbeidet for å nå kommunens ambisjoner for by- og samfunnsutviklingen i Tromsdalen.

Byutviklingsstrategien i vedtatt Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) sier at vi skal ha et kompakt byområde, og en tydelig senterstruktur med Tromsø sentrum og lokalsentre som er tilgjengelige, trygge og tilrettelagt for alle, og tilpasset det omlandet de skal betjene.

Bærekraftig byutvikling i tråd med disse overordna føringene sikres gjennom å fortette og transformere den etablerte byen, og forsterke den valgte senterstrukturen gjennom å samlokalisere nye funksjoner i utvalgte flerfunksjonelle senter – Tromsø sentrum, tre bydelssentre og 15 nabolagssentrum.

Ut fra ambisjonen om samlokalisering og sambruk for å styrke bærekraftig byutvikling, gjør vi i det følgende en vurdering av skolens behov, og øvrige kommunale behov som er aktuelle å flytte på eller etablere sammen med skolen. Dette er funksjoner som kan styrke bydelen, og gi merverdi. De må først og fremst vurderes ut fra hvordan de aktuelle funksjonene kan styrke bydelen og gi merverdi av investeringen gjennom samlokalisering i henholdsvis lokalsenter eller i det aktuelle prosjektet.

Om skolen ut fra forventet behov

 • Skolen skal dimensjoneres for 11 eller 12 hjemmeområder a 60 elever = 660 (minimum) til 720 (maksimum) elever.
 • Skolen skal, i tillegg til generelt undervisningsareal og spesialrom, inneholde arealer til blant annet SFO og skolehelsetjeneste, samt ettermiddagssone, idrettshall og andre funksjoner som er beskrevet i grunnlagsdokumentet Kunnskapsskolen.
 • Uteområdet skal være dimensjonert for antall barn som skal benytte det, samt være tilpasset målgruppen.
 • Skolen skal bygges etter grunnlagsdokumentet Kunnskapsskolen og inkludere de funksjoner og krav som ligger i denne.
 • Skolen skal ved samlokalisering, ikke ha samme inngang som barnehage, helsestasjon og andre funksjoner.

Når det skal dimensjoneres for fremtidens skole i Tromsdalen, vil det være nødvendig å samtidig se på kapasiteten og prognosetall for de nærliggende barneskolene på Lunheim og Reinen. Legges prognoser fra 2019 til grunn, er det særlig viktig å ivareta muligheten for at Tromsdalen skole kan avhjelpe situasjonen hvis Reinen skole kommer inn i en periode med underkapasitet.