- Avløpsvann må kildesorteres

Tromsø kommune krever separering av avløp fra eldre boliger i
tettbygde strøk.

llustrasjon separering

Tromsø kommune krever separering av avløp fra eldre boliger i
tettbygde strøk.

Siste oppdatering 31. mar 2023, kl. 14:59

Publisert 31. mar 2023

I forurensingsloven kapittel 4, paragraf 22, står det:

Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan forurensningsmyndigheten kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring.

Tromsø kommunes seksjon for vann og avløp er i gang med nettopp en sånn  
utbedring på Mortensnes. Derfor vil vi kreve at boligeiere i dette området kobler sitt overvann fra våre avløpsledninger.

For mange vil det bety at de må separere sine private stikkledninger.

Les mer om separering av avløp på denne nettsiden.

- Mye overvann fra kraftig regn og snøsmelting, fører til flaskehalser i våre  
renseanlegg. Da må vi slippe avløpsvann urenset ut i havet, noe vi ikke ønsker å  
gjøre, sier Fred Magne Johansen, enhetsleder for Drift.

- Mer enn halvparten av overvannet i vårt system, kommer fra private boliger. Derfor må vi sørge for å få dette vannet over i egne rør og ikke blande det med avløpsvann.

- Avløpsvann må kildesorteres

De fleste eldre boliger har bare to ledninger (vann og avløp) koblet til det kommunale ledningsnettet. Nyere boliger har også en overvannsledning, som tar unna vann fra tak, vei og andre harde flater.

Enhetsleder Fred Magne Johansen og enhetsleder Tim Ringberg foran ei grøft med gravemaskin på Mortensnes.
Her står enhetsleder for Drift, Fred Magne Johansen (til venstre), og enhetsleder for Kundeservice, Tim Ringberg,
foran ei grøft på Mortensnes, hvor det nå pågår arbeid med å oppgradere det kommunale vann- og avløpsnettet.

Med et separat system for overvann, unngår vi å pumpe rent vann til  
renseanleggene. Å rense regnvann er både kostbart og unødvendig. I perioder med kraftig nedbør blir også kapasiteten sprengt, og forurenset avløpsvann må slippes i overløp rett ut i havet.

- Derfor er dette et viktig miljøtiltak, sier jurist og enhetsleder Tim Ringberg.

- Alle er vant med å kildesortere søppel for å verne naturen, og det samme må vi  
gjøre med avløpsvann.

Flere vil få pålegg

Kommunen vil kun kreve at boligeiere separerer sitt avløp der som de kommunale  
ledningene har blitt utbedret. Mortensnes er først ut, men på sikt vil alle boligeiere i tettbygde strøk få et slikt pålegg.

Kommunen vil ikke stille krav om overvannsledning fra boliger i områder hvor  
det ikke finnes kommunale avløpsanlegg.