Årsregnskap 2023

Fredag 8. mars ble Tromsø kommunes årsregnskap for 2023 presentert. Tallene viser et merforbruk på 259 millioner kroner.

Vinterbilde av Tromsdalen, Ishavskatedralen og lysene som speiler seg i Tromsøysundet.
Vinterbilde av Tromsdalen, Ishavskatedralen og lysene som speiler seg i Tromsøysundet.

Fredag 8. mars ble Tromsø kommunes årsregnskap for 2023 presentert. Tallene viser et merforbruk på 259 millioner kroner.

Siste oppdatering 15. mar 2024, kl. 12:46

Publisert 07. mar 2024

Årsregnskapet ble lagt fram av konstituert kommunedirektør Mari Enoksen Hult og finansdirektør Geir Andersen.

Du kan se presentasjonen her:

Hovedtrekk

 • Årsregnskapet viser et merforbruk på 259 millioner kroner i 2023.
 • Det viser en negativ resultatgrad på 3,67 prosent av driftsinntektene.
 • Driften av Tromsø kommune går ikke i balanse, og merforbruk har vært større enn beregnet. Dette utgjør ca. 100 millioner kroner av det totale merforbruket.
 • Finansinntekter er lavere enn beregnet. Det er gjort for optimistiske beregninger av renteutgifter og -inntekter, utbytte og avdrag.
 • Det negative resultatet for 2023 må dekkes over disposisjonsfondet, som etter dette vil være på 72 millioner kroner.

Se regnskapet

Her kan du laste ned Konsolidert årsregnskap for Tromsø kommune 2023

Hva er en sunn kommuneøkonomi?

I Handlingsprogrammet har kommunestyret vedtatt følgende økonomiske handlingsregler som skal bidra til å sikre en sunn kommuneøkonomi:

 1. Netto driftsresultat på minst 1,75 % (korrigert for bruk av og avsetning til bundne driftsfond)
 2. Gjeldsgrad skal ikke overstige 70 % av driftsinntektene
 3. Disposisjonsfond skal utgjøre minst 2 % av driftsinntektene

Hva viser årsregnskapet på disse variablene?

Netto driftsresultat         -3,6 %

Gjeldsgrad                        74%

Disposisjonsfond             0,9 %

Dette resultatet viser at Tromsø kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon. Årsakene til at vi er i denne situasjonen, er sammensatte:

– Vi er en robust organisasjon som leverer tjenester av god kvalitet til innbyggerne. Til tross for dette har vi ikke klart å prioritere godt nok i forhold til de rammebetingelsene som gjelder. Vi har heller ikke kommet langt nok med å omstille kommuneorganisasjonen. Behovet for omstilling er erkjent, og vi har begynt å planlegge for det, men vi har så langt ikke klart å omsette dette i reell omstilling, sier konstituert kommunedirektør Mari Enoksen Hult.

– Samtidig påvirker også ytre faktorer vår økonomi: Krigen i Europa og den påfølgende flyktningestrømmen, geopolitiske spenninger, prisvekst, klima- og naturkrise, og økt etterspørsel etter tjenester innenfor eldreomsorgen i lys av den demografiske utviklingen. Dette er forhold som griper rett inn i vår pengebruk, sier Enoksen Hult.

Konsekvenser

De siste årene har Tromsø kommune drevet i pluss og bygd opp et økonomisk handlingsrom. Dette handlingsrommet forsvinner nå.

Det negative resultatet for 2023 må dekkes over disposisjonsfondet, som etter dette vil være på 72 millioner kroner. Hvis ikke utviklinga snur, vil disposisjonsfondet være brukt opp i løpet av 2024.

Driftsutgiftene må ned, og vi må prioritere tydeligere for å kunne fortsette å gi et godt tjenestetilbud.

– Tromsø kommune vil være i en krevende økonomisk situasjon framover. Våre medarbeidere står i skvisen hver dag mellom lojalitet til innbyggerne og de som mottar tjenestene våre, og lojaliteten til nødvendig budsjett- og økonomistyring. Dette er krevende, og jeg berømmer dem for å stå i det, sier Mari Enoksen Hult.

Kortsiktige tiltak

Tromsø kommune skal redusere utgiftsnivået med 100 millioner i 2024. Fordi lønn er den største kostnaden, vil dette innebære reduksjon i ca. 100 årsverk.

Tiltak som raskt iverksettes:

 • Som hovedregel tilsettes det ikke i vakante stillinger.
 • Utgifter til vikarer, overtid og ekstravakter skal begrenses til et minimum.
 • Reiseaktivitet og kursdeltakelse skal reduseres.

Langsiktige tiltak

Kommunens handlingsprogram gjelder for fire år. For den neste perioden, 2025–2028, skal utgiftsnivået ned ytterligere 400 millioner kroner. Antallet årsverk skal reduseres med 300 i perioden.

Arbeidet med handlingsprogram for 2025-2028 er i gang. Justerte rammer for arbeidet med neste handlingsprogram kommer i april.

Noen føringer for arbeidet med Handlingsprogrammet for 2025-2028 er å se på:

 • effektivisering og organisering
 • redusert sykefravær
 • muligheten for økte inntekter, blant annet gjennom storbytilskudd og endringer i inntektssystemet

– Vi skal fortsette arbeidet med å utvikle tjenestene våre, men vi må gjøre det innenfor det handlingsrommet vi har og ved å skaffe oss handlingsrom gjennom prioriteringer og økte inntekter, sier konstituert kommunedirektør Mari Enoksen Hult.


Se de viktigste tallene

Hver tabell har to sider. Bla med piltast oppe til høyre.