Tromsø kommunes årsregnskap 2021

Årsregnskapet for 2021 viser et positivt driftsresultat på 187,2 millioner kroner.

Energiske sykepleiere

Årsregnskapet for 2021 viser et positivt driftsresultat på 187,2 millioner kroner.

Siste oppdatering 27. mai 2022, kl. 11:26

Publisert 01. mar 2022

Kommunedirektør Stig Tore Johnsen presenterte regnskapet for media og politikere i formannskapssalen i rådhuset tirsdag 1. mars. Her er hans introduksjon til presentasjonen.

"Tromsø kommunes årsregnskap for 2021 viser et netto driftsresultat på 187,2 millioner kroner. Korrigert for bruk av bundne fond så er resultatet 197,1 millioner som foreslås avsatt til disposisjonsfond.

Den pågående pandemien har i stor grad påvirket alle deler av kommunens virksomhet i 2021. På tross av pandemien har kommunen fortsatt å levere gode tjenester til innbyggerne innenfor ansvarlige økonomiske rammer, sier Stig Tore Johnsen

Det kan vi takke våre medarbeidere for. De står for en enestående innsats og viser evne og vilje til samarbeid i alle ledd. Det gir oss alle en bekreftelse på at vi sammen utgjør en solid organisasjon.

De to siste årene har vist oss at det er vanskelig å spå i framtiden. Derfor er det betryggende å ha penger på konto. Å kunne sette av 197,1 millioner til disposisjonsfond gir oss ro og rom for å jobbe målrettet framover.

Det gode resultatet skyldes stabil utvikling på kostnadssiden, og økte inntekter først og fremst gjennom skatteinngang, som igjen skyldes at samfunnet rundt oss går godt.

Utviklingen gjennom året har vært stabil og forutsigbar, og vi har i tillegg iverksatt ulike tiltak som for eksempel forsterkning av fastlegeordningen, gjenåpningen av Kvaløysletta sykehjem og styrking av Tromsø brann og redning KF.

Resultatene for 2021 gir god inspirasjon og motivasjon til å utvikle kommunen til beste for innbyggerne."

Her kan du se presentasjonen av årsregnskapet.