Krisemidler til næringslivet – søknadsfrist er 21. mai

Støtten på til sammen 16 960 000 kroner tildeles og fordeles til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak under koronasituasjonen.

Illustrasjonsfoto av penger og kalkulator

Støtten på til sammen 16 960 000 kroner tildeles og fordeles til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak under koronasituasjonen.

Siste oppdatering 08. feb 2023, kl. 14:47

Publisert 14. mai 2021

Ordningen er tredelt og det er søkefrister for to av ordningene:

 • Generell driftsstøtte, søknadsfrist 21. mai
 • Ventilordning – driftsstøtte, søknadsfrist 21. mai
 • Kompensasjon til virksomheter med skjenkebevilling – ingen søknadsfrist

Du finner søkeveiledning, lenke til søknadsportalen og mer informasjon i fanene nedenfor

Slik fordeles pengene

Totalt til disposisjon er 16 960 000 hvorav;

 • Generell driftsstøtte: 6 000 000
 • Kompensasjon til virksomheter med skjenkebevilling: 7 300 000
 • Ventilordning, driftsstøtte: 1 950 000
 • Krisereserve: 1 710 000

6 000 000 kroner av midlene skal utlyses som generell driftsstøtte til næringer som er særlig berørt av smittevernstiltak.

Dersom din virksomhet har betydelig omsetningssvikt som følge av nasjonale-, eller lokale smittevernstiltak, kan du nå søke om driftsstøtte til Tromsø kommunes næringsfond dersom søknaden oppfyller tildelingskriteriene.

Formannskapet i Tromsø kommune har vedtatt at 6 000 000 kroner skal disponeres i denne støtteordningen, hvor virksomheter kan søke om trinnvist tilskudd basert på omsetning fra 2019*. Dersom din virksomhet kan vise til omsetning på over 1 500 000, 5 000 000 eller 10 000 000 kroner i 2019, kan du søke om henholdsvis 30 000, 80 000, eller 200 000 kroner i lokal kompensasjonsordning.

Vurdering av søknader

For å være berettiget støtte fra denne ordningen må søknader tilfredsstille 7 tildelingskriterier:

 1. Bedriften må kunne dokumentere omsetningssvikt på minimum 20% fra 2019, og sannsynliggjøre at omsetningssvikt skyldes smitteverntiltak. *Det gjøres unntak for bedrifter som er etablert i løpet av- eller etter 2019, hvor kommunen kan gjøre skjønnsmessig vurdering.
 2. Bedriften må ha hovedkontor i Tromsø kommune eller kunne vise til at de har en vesentlig del av sin virksomhet i Tromsø kommune.
 3. Bedriften må ha fast ansatte, eller innleide ressurser tilsvarende minimum 2 årsverk.
 4. Bedriften må kunne dokumentere omsetning på minimum 1,5 millioner kroner for 2019. Det kan gjøres unntak fra kriteriet for bedrifter etablert i løpet av- eller etter 2019, hvor kommunen vil gjøre skjønnsmessig vurdering.
 5. Søknader fra bedrifter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen inntraff, eller som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker, vil ikke være søknadsberettiget.
 6. Søkende bedrift kan ikke ha uoppgjorte skatte- og avgiftskrav fra det offentlige. Forholdet må dokumenteres med skatteattest. Det gjøres unntak der hvor innvilget utsettelse på innbetalinger kan dokumenteres.
 7. Små virksomheter der ansatte eller innleide ressurser har hovedinntekt fra annet lønnet arbeid vurderes ikke.

Det forventes at det kommer inn berettigede søknader utover tilgjengelige midler. Prioritering av innkomne søknader som tilfredsstiller tildelingskriterier skal da gjøres som en helhetsvurdering etter følgende prinsipper:

 • Hvorvidt bedriften er del av prioriterte næringer – servering, reiseliv, kulturbasert næring.
 • Hvor omfattende omsetningssvikten som følge av smitteverntiltak er.
 • Hvor mange årsverk bedriften har.
 • Hvorvidt bedriften tidligere har mottatt offentlig drifts- eller likviditetstilskudd.

Hvordan søke?

Søknader til ordning leveres elektronisk på Regionalforvaltning.no. Dersom du ikke har brukerkonto på Regionalforvaltning fra før, må du opprette en ny bruker for å kunne sende søknad. I søknadsportalen kan du søke på Tromsø kommune for å finne denne støtteordningen. Det er ikke behov for utfyllende skriftlig redegjørelse for at man tilfredsstiller tildelingskriterier – dette kan holdes så kort som mulig. Oppretting og sending av søknad vil normalt ikke ta mer enn 10 minutter dersom du har nødvendig dokumentasjon klar. 

Hva må du ha klart? 

Med søknaden må man laste opp følgende dokumentasjon: 

 1. Skatteattest for virksomheten fra Skatteetaten 
 2. Regnskap for 2019 og 2020 så langt dette er mulig. Dette for å dokumentere omsetning i 2019, omsetningssvikt i 2020 og/eller 2021 som følge av koronasituasjonen. 

Vi gjør oppmerksom på at kommunen forbeholder seg retten til å etterprøve at søker tilfredsstiller tildelingskriteriene dersom det oppdages grunn til å betvile dette. Ved tvil kan kommunen be om tilleggsopplysninger utover etterspurt dokumentasjon.

Ved dokumentasjon av omsetningssvikt kan det være greit å legge ved et resultatregnskap for periode 3-12 for 2019 og 2020, ettersom de fleste virksomheter har drevet under normale forutsetninger de første månedene av 2020. Vurdering av omsetningssvikt gjøres før/etter koronasituasjonen inntraff.

Søknadsfrist

Frist for innsending av søknad er innen 21.05.21. Vi gjør oppmerksom på at det i denne omgang ikke tildeles etter først-til-mølla prinsippet. Det er dermed ikke nødvendig å forhaste seg med innsending av søknad.

Saksbehandling

Administrasjonen har i denne innretningen fullmakt til å gjøre tildelinger uten politiske vedtak. Saksbehandling og påfølgende utbetaling vil starte når søknadsfristen er utløpt.

Offentlighet

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden, og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.
Regelverket for bagatellmessig støtte

Tilskudd gjennom denne støtteordningen gis som bagatellmessig støtte og omfattes derfor av regelverket for bagatellmessig støtte nedfelt i Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte §2. Søker må selv påse at de følger reglene for bagatellmessig støtte, og kan derfor kun motta inntil €200 000 i offentlig støtte over en 3-årsperiode. Ved overtredelse av regelverket kan støtten kreves tilbakebetalt av Tromsø kommune. 

Kontakt

Dersom du har spørsmål til støtteordningen kan du ta kontakt med næringsrådgiver Haakon Worum.

Inntil 7 300 000 kroner skal disponeres som kompensasjon til virksomheter hvor utøvelse av skjenkebevilling har vært begrenset som følge av smitteverntiltak. Tildeling av tilskudd gjøres uten søknad, og baseres på innrapportert omsetningsoppgave for alkohol. Fordelingsnøkkel er satt til avgiftsbeløp basert på innrapportert omsetningsoppgave * 5. Minimumstilskudd er satt til 30 000 kroner.

Dersom et foretak ikke har innrapportert omsetningsoppgave, legges minimumsbeløp til grunn for beregning av tilskudd.

Virksomheter som er registrert med skjenkebevilling i Tromsø kommune per 2020, vil motta et tilsagnsbrev hvor tilskuddet må aksepteres med signatur av daglig leder eller innehaver, og returneres saksbehandler. Utbetaling vil skje fortløpende. Virksomheter som har fått skjenkebevilling i 2021 vil dessverre ikke prioriteres in denne omgang.

Avkortning

Mottatt tilskudd vil gå til direkte avkortning dersom tilskuddsmottaker også søker om generell driftsstøtte. Dersom søker er berettiget minstebeløp i skjenkekompensasjon og generell driftsstøtte oppfordres de til å ikke søke generell driftsstøtte. Dersom søker er berettiget et høyere beløp i generell driftsstøtte enn i skjenkekompensasjon, kan det søkes på begge ordningene.

Regelverk om bagatellmessig støtte

Tilskudd gjennom denne støtteordningen gis som bagatellmessig støtte og omfattes derfor av regelverket for bagatellmessig støtte nedfelt i Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte §2. Søker må selv påse at de følger reglene for bagatellmessig støtte, og kan derfor kun motta inntil €200 000 i offentlig støtte over en 3-årsperiode. Ved overtredelse av regelverket kan støtten kreves tilbakebetalt av Tromsø kommune. 

Kontakt

Dersom du har spørsmål til støtteordningen, kan du ta kontakt med Nina-Helen Brændeland.

Enkelte bedrifter har ikke vært berettiget nasjonale eller lokale kompensasjonsmidler så langt i pandemien. Hovedårsaken til dette er manglende grunnlag for å dokumentere hva slags økonomiske konsekvenser koronapandemien har hatt sammenlignet med et normalår. Dette gjelder gjerne bedrifter som har startet opp i løpet av- eller etter 2019, og dermed ikke har et fullstendig regnskapsår å sammenligne med, før koronasituasjonen inntraff.

Formannskapet i Tromsø kommune vedtok i sak 61/21 under møte 04.05.21, at 1 950 000 kroner skal utlyses i en egen ordning for de virksomheter som har falt i mellom offentlige tilskuddsordninger. Hver enkelt bedrift kan søke om et flatt støttebeløp på 130 000 kroner i denne ordningen så langt midlene rekker.

Vurdering

For å være berettiget tilskudd fra ventilordningen må søknader tilfredsstille følgende 9 tildelingskriterier:

 1. Midlene fra denne ordningen skal prioriteres til bedrifter fra servering, reiseliv, kultur, samt aktører med betydelige leveranser til disse næringene.
 2. Støtten skal prioriteres til virksomheter som ikke har vært berettiget lokale eller nasjonale kompensasjonsordninger, på grunn av ufullstendig dokumentasjonsgrunnlag med hensyn til tildelingskriterier.
 3. Bedriften må kunne dokumentere klare likviditetsmessige utfordringer med risiko for avviklet drift. Støtten vil bli behovsprøvd.
 4. Bedriften må ha hovedkontor i Tromsø kommune eller kunne vise til at de har en vesentlig del av sin virksomhet i Tromsø kommune.
 5. Bedriften må ha fast ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 2 årsverk. Ved spesielle situasjoner kan det gjøres skjønnsmessig vurdering.
 6. Bedriften må kunne sannsynliggjøre at den ville hatt en omsetning på over 1,5 millioner kroner i et normalt regnskapsår.
 7. Søknadsberettigede bedrifter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen inntraff, eller som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker vil ikke være søknadsberettiget.
 8. Berettigede søkere kan ikke ha uoppgjorte skatte-, eller avgiftskrav fra det offentlige. Forholdet må dokumenteres med skatteattest. Det gjøres unntak der hvor innvilget utsettelse på innbetalinger kan dokumenteres.
 9. Små virksomheter med ansatte eller innleide der disse har hovedinntekt fra annet lønnet arbeid eller pensjon, vil ikke bli vurdert.

Dersom det kommer inn berettigede søknader utover tilgjengelig midler i ordningen, vil administrasjonen gjøre en skjønnsmessig vurdering av hver enkelt foretaks behov, og prioritere tilskuddene deretter.

Hvordan søke?

Søknader til ordningen leveres elektronisk på regionalforvaltning.no. Dersom du ikke har brukerkonto på Regionalforvaltning fra før, må du opprette en ny bruker for å kunne sende søknad. I søknadsportalen kan du søke på Tromsø kommune for å finne denne støtteordningen. Det er ikke behov for utfyllende skriftlig redegjørelse for at man tilfredsstiller tildelingskriterier – dette kan holdes så kort som mulig. Oppretting og sending av søknad vil normalt ikke ta mer enn 10 minutter dersom du har nødvendig dokumentasjon klar. 

Hva må du ha klart?

Med søknaden må man laste opp følgende dokumentasjon: 

 • Skatteattest for virksomheten fra Skatteetaten 
 • Regnskap for 2019 og 2020 så langt dette er mulig. Dette for å dokumentere omsetning i 2019, omsetningssvikt i 2020 og/eller 2021 som følge av koronasituasjonen. 
 • Vi gjør oppmerksom på at kommunen forbeholder seg retten til å etterprøve at søker tilfredsstiller de 9 tildelingskriteriene dersom det oppdages grunn til å betvile dette. 

Søknadsfrist

Frist for innsending av søknad er innen 21.05.21.


Saksbehandling

Saksbehandling og tildeling av tilskudd vil gjøres av administrasjonen i Tromsø kommune. Behandling og utbetaling vil skje fortløpende etter fristens utløp, så langt midlene i denne ordningen rekker.

Offentlighet

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.


Regelverk for bagatellmessig støtte

Tilskudd gjennom denne støtteordningen gis som bagatellmessig støtte og omfattes derfor av regelverket for bagatellmessig støtte nedfelt i Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte §2. Søker må selv påse at de følger reglene for bagatellmessig støtte, og kan derfor kun motta inntil €200 000 i offentlig støtte over en 3-årsperiode. Ved overtredelse av regelverket kan støtten kreves tilbakebetalt av Tromsø kommune. 

Kontakt

Dersom du har spørsmål til støtteordningen, kan du ta kontakt med Haakon Worum.