Koronastøtte til lokalt næringsliv

Tromsø kommune skal fordele 8,2 millioner kroner til lokale virksomheter som har tapt omsetning eller hatt ekstra kostnader som følge av smitteverntiltak under pandemien. Søknadsfristen er 13. april 2022.

Illustrasjonsfoto av penger og kalkulator

Tromsø kommune skal fordele 8,2 millioner kroner til lokale virksomheter som har tapt omsetning eller hatt ekstra kostnader som følge av smitteverntiltak under pandemien. Søknadsfristen er 13. april 2022.

Siste oppdatering 01. apr 2022, kl. 11:10

Publisert 01. apr 2022

Nå kan du søke om kompensasjon dersom din virksomhet driver innen følgende næringer:

 • Servering
 • Opplevelsesbasert reiseliv og overnatting
 • Reisebyråer og -arrangører
 • Kunst, kultur og underholdning
 • Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet

Til sammen 8 273 000 kroner utlyses i en søknadsbasert kompensasjonsordning gjennom regionalforvaltning.no.

En foreløpig fordelingsnøkkel er basert på to kategorier for søknadsbeløp:

 1. Bedrifter med omsetning i 2019 eller 2020 under 7 millioner kan søke om inntil 150 000 kroner, og vil kunne innvilges minst 75 000 kroner.
 2. Bedrifter med omsetning i 2019 eller 2020 over 7 millioner kroner kan søke om inntil 300 000 kroner og kunne innvilges minst 175 000 kroner.
 • Ny-startede bedrifter må sannsynliggjøre hva omsetning kunne vært i et normalår dersom det søkes om 300 000 kroner.

Det skal tilsiktes jevn fordeling av tilskudd mellom store og små bedrifter.

Dersom antall berettigede søkere overstiger totalrammen på disse midlene, vil en fordelingsnøkkel benyttes der alle søknader som innvilges vil få sitt tilskudd proporsjonalt redusert ned til nevnte minimumsbeløp.

Tildelingskriterier

Følgende tildelingskriterier legges til grunn for denne runden med driftsstøtte:

 1. Bedriften må kunne dokumentere omsetningssvikt på minimum 20% for regnskapsåret 2021 sammenlignet med 2019 eller 2020. Det vil kunne gjøres unntak fra kriteriet for nystartede bedrifter eller bedrifter som av ulike årsaker ikke kan legge frem en representativ sammenligning av periodene.
 2. Bedriften må ha registrert forretningsadresse i Tromsø kommune.
 3. Bedriften må ha ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 1 årsverk.
 4. Bedriften må kunne dokumentere omsetning over 1,5 millioner kroner i 2019 eller 2020. Det kan gjøres unntak fra kriteriet for bedrifter som er etablert i løpet av- eller etter 2019, hvor kommunen vil gjøre skjønnsmessig vurdering.
 5. Søkere som er tatt under konkursbehandling grunnet andre årsaker enn koronapandemien vil ikke være berettiget ordningen.
 6. Bedriften kan ikke ha uoppgjorte skatte- og avgiftskrav mot det offentlige. Forholdet skal dokumenteres med skatteattest som ikke er eldre enn 6 måneder. Det gjøres unntak der hvor det er innvilget utsettelse på innbetalinger, eller dersom utestående beløp skyldes betalingsvansker som følge av koronasituasjonen.
 7. Små virksomheter der ansatte eller innleide har hovedinntekt fra annet lønnet arbeid eller pensjon vurderes ikke.

Dersom antall berettigede søkere overstiger totalrammen med hensyn til minimumsbeløp for tilskudd i ordningen, skal prioritering av tildeling gjøres som en helhetsvurdering av følgende prinsipper:

 • Nystartede bedrifter som ikke er berettiget de generelle, nasjonale kompensasjonsordningene prioriteres.
 • I hvilken grad bedriften har mottatt offentlig kompensasjonstilskudd tidligere vektlegges.
 • Hvor omfattende omsetningssvikten er som følge av smittevernstiltakene.
 • Hvor mange årsverk bedriften har.
 • Hvordan framtidsutsiktene ser ut for hver enkelt bedrift.

Hvordan søke?

Søknader til ordningen leveres elektronisk på regionalforvaltning.no. Dersom du ikke har brukerkonto på Regionalforvaltning fra før, må du opprette en ny bruker for å kunne sende søknad. I søknadsportalen kan du søke på Tromsø kommune for å finne denne støtteordningen. Det er ikke behov for utfyllende skriftlig redegjørelse for at man tilfredsstiller tildelingskriterier. Dette kan holdes så kort som mulig. Oppretting og sending av søknad vil normalt ikke ta mer enn 5 minutter dersom du har nødvendig dokumentasjon klar.

Hva må du ha klart?

Med søknaden må man laste opp og legge ved følgende dokumentasjon:

 1. Skatteattest for virksomheten fra Skatteetaten som ikke er eldre enn 6 måneder
 2. Årsregnskap for 2019 eller 2020.
 3. Årsregnskap for 2021.
 4. Vi ber om at søker selv regner ut omsetningssvikt i prosent fra 2019 eller 2020 til 2021.

Vi gjør oppmerksom på at kommunen forbeholder seg retten til å etterprøve at søker tilfredsstiller tildelingskriteriene dersom det oppdages grunn til å betvile dette.

Saksbehandling

Formannskapet i Tromsø kommune har vedtatt at samtlige 8 273 000 kroner skal utlyses umiddelbart, før man har landet på endelig fordelingsnøkkel.

Søknadsbehandlingen vil derfor skje mellom søknadsfristens utløp og frem til saksfremlegg i formannskapets møte 20. april der endelig fordeling vil besluttes. Eventuell utbetaling vil skje innen utgangen av april 2022.

Offentlighet

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å gi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av egne vedlegg til søknaden og be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.

Regelverk for offentlig støtte

Tilskudd gjennom denne støtteordningen gis over den nasjonalt notifiserte ordningen. For de fleste virksomheter vil dette være av liten betydning.

Et foretak kan ikke motta tilskudd på mer enn €2 300 000 hjemlet i den nasjonalt notifiserte ordningen. ​

Bakgrunn for støtteordningen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bevilget 8 273 000 kroner, til Tromsø kommune som en oppfølging av budsjettvedtaket fra stortinget 24. januar 2022.

Tilskuddet er ment å fordeles i kommer for å kompensere tap og ekstrakostnader i lokale virksomheter som har vært rammet av inngripende smittevernstiltak.

Formannskapet i Tromsø kommune vedtok i sak 55/22 under møte 29. mars 2022 at midlene utlyses omgående og at endelig fordeling av midlene avgjøres etter søknadsfristens utløp i formannskapets møte20. april 2022.

Kontakt

Dersom du har spørsmål til støtteordningen kan du ta kontakt med Nina-Helen Brændeland, Tromsø kommune.