Illustrasjonsfoto av penger og kalkulator

Ny koronastøtteordning for lokalt reiseliv

Dersom din virksomhet driver innen reiseliv, eller har betydelig omsetning som leverandør til disse næringene, kan du søke om driftsstøtte til Tromsø kommunes næringsfond. Søknadsfrist er 21. november.

Siste oppdatering 09. nov 2021, kl. 15:38

Publisert 09. nov 2021

Virksomheter som driver innen overnatting, opplevelse, servering, reisebyrå og reisearrangør, handel og arrangement/kultur kan søke. Leverandører til , samt leverandører til disse. 

Med tanke på den økende smittetrenden og lokale innstramminger de kommende ukene, ønsker kommunen å sikre at tilskudd gis til de hardest rammede. Det er derfor bygd inn en fleksibilitet i utformingen av tilskuddets foreløpige fordelingsnøkkel:

 1. Bedrifter med omsetning i 2019 eller 2020 mellom 1,5 og 7 millioner kroner kan søke inntil 250 000 kroner og vil kunne innvilges minst 150 000 kroner
 2. Bedrifter med omsetning i 2019 eller 2020 over 7 millioner kan søke inntil 450 000 kroner og vil kunne innvilges minst 300 000 kroner

Dersom antallet søknader som oppfyller tildelingskriteriene overstiger 16 538 000 kroner, vil en fordelingsnøkkel benyttes der alle søknader som innvilges får sitt tilskudd proporsjonalt redusert (begrenset ned til nevnte minimum). Denne fleksibiliteten er lagt inn slik at det kan gjøres tilpasninger i tilfelle enkelte næringer blir ekstra rammet av smittevernsituasjonen og de lokale innstrammingene de neste ukene.

Det skal tilsiktes en jevn fordeling av tilskudd mellom store og små bedrifter. 

Søkere må tilfredsstille følgende tildelingskriterier:

 1. Bedriften må kunne dokumentere omsetningssvikt på minimum 20% fra 2019 til 2021.Dersom det ikke er åpenbart, må søker sannsynliggjøre at omsetningssvikt skyldes smitteverntiltak og/eller innreiserestriksjoner. Det gjøres unntak for bedrifter som er etablert i løpet av eller etter 2019, hvor kommunen vil gjøre skjønnsmessig vurdering.
 2. Bedriften må ha hovedkontor i Tromsø kommune eller kunne vise til at de har en vesentlig del av sin virksomhet i Tromsø kommune.
 3. Bedriften må ha ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 1 årsverk.
 4. Bedriften må kunne dokumentere omsetning over 1,5 millioner kroner i 2019. Det kan gjøres unntak fra kriteriet for bedrifter etablert i løpet av- eller etter 2019, hvor kommunen vil gjøre skjønnsmessig vurdering.
 5. Søkere som er tatt under konkursbehandling grunnet andre årsaker enn koronapandemien vil ikke være berettiget ordningen.
 6. Bedriften kan ikke ha uoppgjorte skatte- og avgiftskrav fra det offentlige som åpenbart skyldes forhold som ikke er knyttet til koronasituasjonen. Forholdet må dokumenteres med skatteattest. Det gjøres unntak der hvor innvilget utsettelse på innbetalinger kan dokumenteres.
 7. Små virksomheter der ansatte eller innleide har hovedinntekt fra annet lønnet arbeid eller pensjon vurderes ikke.

Prioritering gjøres som en helhetsvurdering etter følgende prinsipper:

 • Hvor omfattende omsetningssvikten er, som følge av smitteverntiltak og/eller innreiserestriksjoner
 • Hvor mange årsverk bedriften har
 • I hvilken grad bedriften har mottatt offentlig kompensasjonstilskudd tidligere
 • Hvordan framtidsutsiktene ser ut for hver enkelt bedrift.

Gå til regionalforvaltning.no for å levere elektronisk søknad

Dersom du ikke har brukerkonto på Regionalforvaltning fra før, må du opprette en ny bruker for å kunne sende søknad. 

Det er ikke behov for utfyllende skriftlig redegjørelse for at man tilfredsstiller tildelingskriterier – dette kan holdes så kort som mulig. Oppretting og sending av søknad vil normalt ikke ta mer enn fem minutter dersom du har nødvendig dokumentasjon klar.

Følgende dokumentasjon skal medfølge søknaden:

 1. Skatteattest for virksomheten fra Skatteetaten
 2. Regnskap for 2019 og 2020. Dette for å dokumentere omsetning i 2019, omsetningssvikt i 2020 og/eller 2021 som følge av koronasituasjonen.

Vi gjør oppmerksom på at kommunen forbeholder seg retten til å etterprøve at søker tilfredsstiller tildelingskriteriene dersom det oppdages grunn til å betvile dette.

Formannskapet i Tromsø kommune har vedtatt at samtlige 16 538 000 kroner (bevilget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet) skal utlyses umiddelbart - før man har landet på endelig fordelingsnøkkel. Årsaken til dette er den uavklarte situasjonen om lokale smittevernstiltak som vil kunne påvirke situasjonen i negativ retning for enkelte typer næringer. 

Søknadsfrist: 21.november.

Søknadsbehandlingen vil derfor skje mellom søknadsfristens utløp og frem til saksfremlegg for formannskapets møte 30. november, der endelig fordeling vil besluttes. Eventuell utbetaling vil skje i desember. 

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.

Tilskudd gjennom denne støtteordningen gis over den nasjonalt notifiserte ordningen. For de fleste virksomheter vil dette være av liten betydning.

Et foretak kan ikke motta tilskudd på mer enn €1 800 000 hjemlet i den nasjonalt notifiserte ordningen. Ordningen løper ut 31.12.2021, og alle midler i denne støtteordningen vil derfor måtte være tildelt innen 2021.

Dersom du har spørsmål til støtteordningen kan du ta kontakt med Haakon Worum.

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.