Gi innspill om friluftslivsområder innen 22. desember

Bor du ved et populært friluftsområde? Ishavskysten friluftsråd har kartlagt friluftsområdene nær kyst og sjø. Nå ønsker vi dine innspill på om beskrivelsene av områdene stemmer.

Gutt løper på strand vinter

Gi innspill om friluftslivsområder innen 22. desember

Bor du ved et populært friluftsområde? Ishavskysten friluftsråd har kartlagt friluftsområdene nær kyst og sjø. Nå ønsker vi dine innspill på om beskrivelsene av områdene stemmer.

Siste oppdatering 24. nov 2021, kl. 9:59

Publisert 02. nov 2021

Kartleggingen viser eksisterende bruk av friluftslivsområdene, og er uten juridiske bindinger eller føringer – dette er ikke en plan eller et turkart. Arealdisponeringen blir styrt gjennom plan- og bygningsloven og planer utarbeidet etter denne. Kartleggingen er bare ett av mange kunnskapsgrunnlag som vil bli benyttet i arealplansammenheng.  

Revisjonen av kartlagte og verdsatte friluftslivsområder ute på høring 

Ishavskysten friluftsråd har sammen med en arbeidsgruppe i Tromsø kommune revidert de kartlagte og verdsatte friluftsområdene som er på og i tilknytning til kyst og sjø. Nå ligger revisjonen av friluftslivskartleggingen ute på offentlig høring fram til 22. desember 2021, og vi ønsker bred medvirkning.  

Prosjektet er et viktig kommunalt virkemiddel for å øke kunnskapsgrunnlaget for å identifisere, utvikle og ivareta muligheten for å utøve friluftsliv. Det er viktig for forvaltning og utvikling av friluftslivsområder å ha oppdatert og relevant kunnskap om arealbruk i frilufts sammenheng, på lik linje med andre arealbrukstyper. Formålet er å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.  

Kartleggingen viser et øyeblikksbilde og er uten bindinger eller føringer – dette er ikke en plan eller et turkart. Arealdisponeringen blir styrt gjennom plan- og bygningsloven og planer laget etter denne, og denne kartleggingen er bare ett av mange kunnskapsgrunnlag som vil bli benyttet i arealplansammenheng. 

Revideringen av friluftslivsområder langs sjø og kyst er kartlagt først, for å sikre at oppdatert informasjon om friluftsbruken kan bli vurdert inn i kystsoneplanen, som det jobbes med parallelt. Resterende vil bli kartlagt og komme ut på høring i 2022. 

Høring – innspill ønskes 

Verdsettingen og kartleggingen vil bli benyttet i kommunenes arbeid med å legge til rette for at befolkningen kan ha et variert og aktivt friluftsliv, og det er viktig at brukerne kjenner seg igjen i kartet. Vi ønsker derfor en god, dekkende beskrivelse over dagens bruk av kommunenes friluftslivsområder, og ønsker å invitere til bred medvirkning gjennom en høring av de reviderte friluftslivsområdene.  

Arbeidet har resultert i et kart med avgrensede friluftslivsområder, områdebeskrivelser og en tabell for hvert område med ulike verdisettingskriterier. Områdene er deretter verdsatt til enten A (Svært viktig friluftslivsområde), B (Viktig friluftslivsområde) eller C (Registrert friluftslivsområde). I hver områdebeskrivelse finnes en verdivurdering, som gir informasjon om hva som ligger til grunn for det aktuelle områdets endelige verdsetting. 

De reviderte kyst- og sjøområdene i Tromsø, Karlsøy og Balsfjord kommuner ligger tilgjengelige her.

Zoom inn, og klikk på områder for å få opp områdebeskrivelser, verdsettingskriterier og den verdivurdering som er lagt til grunn for den endelige verdsettingen av områdene. 

Metodikken for avgrensning og verdsetting legger til grunn at det er dagens eksisterende bruk av arealene som skal vises, og det er dette som det er ønskelig å få tilbakemelding om. 

Vi ønsker innspill om blant annet: 

• Er det friluftslivsområder som ikke er kartlagt og verdsatt? 

• Er det friluftslivsområder som er kartlagt og verdsatt som ikke brukes til friluftsliv? 

• Er det avgrensninger av områder som bør endres? 

• Er informasjonen som ligger om området riktig og dekkende? Har du innspill på satt verdsetting? 

• Har du andre innspill eller kommentarer? 

Innspillene bør være så utfyllende som mulig. Gjelder innspillene allerede kartlagte områder, må du referere til navn på området, ID-nummer og kommune. Dersom innspillet gjelder nye områder, beskriv så godt du klarer, gjerne med kartutsnitt og gårds- og bruksnummer, adresse eller stedsnavn. 

Frist for å komme med innspill til kartleggingen er 22. desember 2021. 

Send ditt innspill til post@ishavskysten.no, eller til Ishavskysten friluftsråd, Postboks 6900, 9299 Tromsø. Har du ikke mulighet til å sende innspill per e-post eller brev, er du også velkommen med dine innspill til friluftsrådets kontor på Rådhuset i Tromsø. 

Telting ved sjøen

Framgangsmåten og etterbruk 

Kartleggingen og verdsettingen er gjennomført i tråd med veileder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, M98 2013 fra Miljødirektoratet.  

Førstegangskartleggingen ble utført i årene 2015-2016, og dette kartet ligger på Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase.  

Arbeidet har foregått i arbeidsgrupper i hver kommune med Ishavskysten friluftsråd som prosjektleder. Det er i tillegg innhentet kunnskap fra lag/foreninger og andre lokalkjente, og skriftlige kilder som kart, brosjyrer, bøker og nettsider. Det er kun friluftsliv som er tatt hensyn til i kartleggingen. 

Friluftskartleggingen brukes som et viktig kunnskapsverktøy, som skal legges til grunn sammen med øvrig kunnskapsgrunnlag, i utarbeiding av arealplaner og enkeltsaksbehandling. I tillegg kan kartet brukes i utvikling av friluftsområder, ved å avdekke behov for tilretteleggingstiltak for å for eksempel redusere slitasje, parkeringsbehov og lignende.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.