Hopp til hovedinnhold
Kart som viser trasé for ny avløpsledning i Kaldfjorden

Overføring av avløpsvann fra Kaldfjord til Eidkjosen

Sammendrag

Avløpsvann fra boligområdet i Kaldfjorden skal overføres til Eidkjosen, kobles på eksisterende avløpsnett og fraktes videre til behandling på Langnes renseanlegg. Målet med prosjektet er å redusere forurensing fra avløpsvann i Kaldfjorden.

I dag går avløpsvann fra eiendommer i Kaldfjorden til en lokal slamavskiller for rensing, før vannet slippes ut i Kaldfjorden. Nå skal vi bygge nye avløpsledninger fra denne slamavskilleren og over til Eidkjosen, hvor vi kobler det på eksisterende avløpsnett. Derfra frakter vi avløpsvannet videre til Langnes renseanlegg.

Kart som viser trasé for ny avløpsledning i Kaldfjorden
Her kan du se hvor den nye avløpsledningen skal legges.

Prosjektet inneholder:

  • Etablering av ny pumpestasjon der eksisterende pumpestasjon er plassert.
  • Pumpe avløp fra ny pumpestasjon i trasé langs veien til Eidkjosen.
  • Pumpe overløp til Hjellestrand, der eventuelt overløp slippes ut i eksisterende utslippsledning. Avløpsvann går kun i overløp når pumpestasjonen blir overbelastet i perioder med mye snøsmelting eller mye nedbør. Overløpet vil gå i eksisterende utslippsledning.

I dag går avløpsvann i området til en slamavskiller i området med utslipp i Kaldfjorden. Fjorden forurenses av delvis renset og urenset avløp som slippes ut.

Målet med prosjektet er å fjerne utslipp av avløpsvann i Kaldjorden.

Vi har en bedre rensemetode på Langnes renseanlegg, og dette renseanlegget skal oppgraderes og bli enda bedre. Når avløpsvannet blir fraktet hit for rensing og utslipp i sundet, blir det totalt sett mindre forurensing og belastning på miljøet.

Resultatet blir at Kaldfjorden er renere, fordi den ikke lenger påvirkes av utslipp fra slamavskilleren i området.

Prosjektet er forankret i «Kommundelplan for vann og avløp 2021-2032». Planen kan lastes ned her, og du finner mer informasjon i kapittel 5.4 på side 72.

Vi har planlagt oppstart i 2026. Prosjektet skal være ferdig i 2028, men vi tar forbehold om at oppstart kan bli utsatt.

Alle som ferdes i området vil bli berørt av gravearbeidet som skal utføres.

Traseen for den nye ledningen legges i gang- og sykkelvei, så bil- og busstrafikk vil gå som normalt. Det vil bli lagt planer for hvordan gående og syklende skal komme seg trygt rundt grøft mens arbeidet pågår.

Traseen krysser veibanen to ganger, men vi skal borre under veien istedenfor å grave den opp. Dermed kan bil- og busstrafikk gå som normalt.

Ta kontakt med:

  • Planlegger Maylén Larsen på telefon 41 45 23 58 eller på e-post.