Hopp til hovedinnhold
Kart som viser hvor det skal graves i prosjekt Mortensnes del 3

Mortensnes: nye vann- og avløpsledninger

Sammendrag

Vi skifter ut gamle vann- og avløpsledninger, og bygger et nytt system for overvann (regn) som skiller dette fra spillvann (kloakk). I tillegg får veiene i området en oppgradering når de bygges opp igjen, med ny asfalt og nye gatelys.

Tidlig i januar gikk vi i gang med å grave i gang- og sykkelveien langs Erling Kjeldsens veg (tverrforbindelsen).

Her ser du gang- og sykkelveien ei uke før den åpner. Bildet er tatt mot vest, med Kvaløya i bakgrunnen.

Fredag 22. mars er arbeidet ferdig. Da åpner vi gang- og sykkelveien igjen.

Gang- og sykkelveien blir asfaltert i juni, men du kan gå og sykle på grusdekket.

Kart som viser omvei rundt anleggsområde på Mortensnes.
Den rød streken viser anleggsområdet og de røde kryssene viser hvor gang- og sykkelveien blir stengt.
For å komme forbi, kan du ta omveien via Matrosvegen, markert med blå strek i kartet.

Veiarbeid fortsetter i vår

Vinteren satte mye av veiarbeidet på pause, men når våren kommer så starter vi opp igjen. Dette skal gjøres ferdig i løpet av våren:

  • Legge andre lag med asfalt
  • Ferdigstille fortau
  • Ferdigstille tilstøtende arealer og avkjørsler
  • Murer, beplantning og lignende.

Vann- og avløpsarbeid og elektroarbeid i Lysakervegen, Erling Kjeldsens veg og Stuertvegen vil fortsette gjennom vinteren.

Bussruta legges ikke tilbake gjennom boligfeltet i vinter. Dette med hensyn til trafikksikkerheten for myke trafikanter, siden fortau ikke er ferdig.

Prosjektet er forsinket

Planen var å bli ferdig i løpet av senhøsten 2023, men på grunn av flere mindre forsinkelser underveis, vil vi ikke kunne ferdigstille prosjektet før våren 2024. Forsinkelsene skyldes blant annet at vi har støtt på mye uregistrert infrastruktur i bakken, som rør, kabler og lyspunkter. Det som skulle være en enkel gravejobb, blir mer omfattende når vi må plassere sandfang og sluker andre steder enn vi har tegnet inn i kartet. På grunn av mye fjell i grunnen, har vi også måtte tegne noen nye traseer for våre vann- og avløpsledninger.

Endring i bussruter

I løpet av prosjektperioden vil bussen i perioder måtte legge om ruta på grunn av gravearbeidet. Troms fylkestrafikk har mer informasjon på sine nettsider. 

Hvorfor mottar jeg ikke SMS fra kommunen?

Noen ganger sender vi SMS for å varsle om ting som angår deg. Når vi skal sende ut slike SMS-er, bruker vi et system som henter mobiltelefonnumre som er tilknyttet boligen vi vil varsle. Dette varslingssystemet henter opplysninger fra flere registre, blant annet Folkeregisteret, Altinn og Statens kartverk.

Hvis du ikke mottar SMS-er, kan det skyldes at du ikke er folkeregistrert ved adressen, at mobiltelefonen din dekkes av arbeidsgiver, at du nylig har flyttet eller at du har hemmelig nummer.

Les mer om våre SMS-varsler her.

Se film om gravearbeidet

Vi skifter ut gamle vann- og avløpsledninger, og bygger et nytt system for overvann (regn) som skiller dette fra spillvann (avløp og kloakk).

I tillegg får veiene i området en oppgradering.

Vann- og avløpsrørene på Mortensnes er gamle og har dermed økt risiko for å lekke eller gå tett. I tillegg gjør kombinasjonen av økt nedbør og utbygging at systemet ikke har god nok kapasitet. Derfor lager vi også et nytt system for overvann.

I dag går overvann (regn) og spillvann (avløp) i samme ledningsnett til nærmeste renseanlegg. Dermed sendes også regnvann gjennom renseanlegget, men ved å lage to systemer unngår vi dette. En slik oppdeling av avløpet kalles for separering.

Fornyingen av Mortensnes er delt inn i 5 byggetrinn. Del 1 og del 2 er avsluttet. Anleggsarbeidet for del 3 starter i februar 2022 og skal være ferdig våren 2024. Del 4 har estimert oppstart 2026 (ferdig 2027) og del 5 i 2024 (ferdig 2025).

Mens anleggsarbeidet pågår, vil gater og parkeringsplasser i perioder bli helt eller delvis sperret. Det vil også i korte perioder bli nødvendig med midlertidig vann.

Ta kontakt med

  • kommunens prosjektleder Inga Waage Mikalsen på e-post eller telefon 95 00 94 77.
  • kommunens kommunikasjonsrådgiver Frank Lande på e-post eller telefon 48 47 83 87.
  • entreprenørens anleggsleder Trond Even Dahle på e-post eller telefon 95 18 09 39. 

Se bilder fra gravearbeidet

Her går hovedvannledningen og det blir en bratt gravejobb.
Her i Styrmannsvegen er det lagt ned nye rør, og veien settes i stand før asfaltering.
I krysset hvor Radarvegen møter Redervegen skal det graves og settes ned nye kummer.
Mens gravemaskinen arbeider, er veistrekket stengt for både trafikk og fotgjengere.
Fornyingen av Mortensnes er delt i fem delel.
Når det er fare for sikkerhet på grunn av gravearbeid, stenger vi gater inntil arbeidet er ferdig.
Mye nedbør og smeltevann våren 2022 ga gjørmete kjørebane. Det ble lagt ut grus å bedre forholdene.
Her er maskinene i full sving ved en grøft i Redervegen våren 2022.
Kart som viser hvor det skal graves i prosjekt Mortensnes del 3
Den blå streken viser hvor det skal graves i 2022 og 2023.