Slik jobber vi med kommuneplanens arealdel 2023-2034

Kort fortalt

 • Kommunen jobber med revisjon av kommuneplanens arealdel (KPA). Dette skjer omtrent hvert fjerde år.
 • Kommuneplanens arealdel består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
 • Kommuneplanens arealdel 2023-2034 har vært ute til høring og offentlig ettersyn fra 20. april til 8. juni 2023.
 • Kommunen har mottatt flere innsigelser, og det utarbeides et nytt planforslag. Et planforslag planlegges å være klart ved årsskiftet 2024/25.

Det reviderte forslaget til KPA trekker fram fire fokusområder for byen og distriktene der utviklingen må skje innenfor naturens tålegrense, ivareta en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi og skape trivsel for innbyggere i alle aldre.

 1. Klima og miljø
 2. Senterstruktur
 3. Boligutvikling
 4. Fortetting i etablerte boligmiljø

I forslaget er bydelene Kroken, Tromsdalen og Kvaløysletta prioritert, sammen med sentrum. I distriktene åpnes det for boligbygging nært lokale senter.

Illustrasjon KPA 2023-2034

I forbindelse med høring/offentlig ettersyn av den reviderte kommuneplanens arealdel er det også utarbeidet:​​

 • En kartfortelling som viser de ulike kartlagene og de foreslåtte endringer i plankartet (kartfortellingen forteller om planforslaget, og er ikke del av planforslaget og dermed ikke juridisk bindende).
 • En digital versjon av plankartet hvor man kan lage egne visninger av KPA.​

Kartfortellingen og den digitale versjonen av plankartet er laget for enklere å visualisere det reviderte forslaget til KPA. Hele KPA-forslaget med dets saksfremlegg og vedlegg kan du lese under.

Revidert forslag til KPA med alle vedlegg

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen ble vedtatt i 2020.

 • Revisjonsarbeidet av arealdelen ble igangsatt høsten 2021.
 • Planprogrammet sier noe om mål og føringer, hva som skal utredes og hvordan arbeidet skal utføres.
 • Planprogrammet og varsel om oppstart lå ute til offentlig høring fra 24. august til 15. oktober 2021. Det kom inn 150 innspill til revisjonen.
 • Som følge av dette ble planprogrammet oppdatert og fastsatt av formannskapet 15. februar 2022.
 • I høringsperioden vil det bli holdt et åpent møte om planforslaget.
 • Åpne møter ble gjennomført i kommunestyresalen 08. og 10. mai. Dette for å legge til rette for en god medvirkningsprosess.
 • Kommuneplanens arealdel 2023-2034 har vært ute til høring og offentlig ettersyn fra 20. april til 8. juni 2023.
 • Det har kommet inn 186 innspill til planforslaget. Flere sektormyndigheter har gitt innsigelse til planen. Det betyr at temaene innsigelsene omhandler, må løses før planforslaget ferdigstilles.
 • Merknadsbehandling av planforslaget pågår høst 2023.
 • Nytt planforslag vil tidligst være klart ved utgangen av 2024.
 • Administrasjonen vil anbefale nytt offentlig ettersyn av planforslaget.
 • Tidligst forventede politisk behandling av planen vil være i 2025.

Lenkene inneholder kun høringsuttalelse. Fullstendig tilbakemelding finnes på

bygg & plansak saksnr. 23/06911-204, 217, 218, 219, 224, 252

Innspill skal inneholde opplysninger om navn, epost, hvem avsender representerer, beskrivelse og formål. Hvis innspillet gjelder konkrete areal angis lokalisering, gnr./bnr. og kartutsnitt.

Innspillene merkes «PLAN-23/00634 Merknad til Kommuneplanens arealdel 2023-2034».

Merknader til planforslaget sendes på e-post eller per brev til:

Tromsø kommune
Seksjon for byutvikling
Postboks 6900
9299 Tromsø

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Jenny Mikalsen på e-post eller telefon 45 07 62 62.

Se gjeldende versjon: Kommuneplanens arealdel 2017-2026