Separering av avløp

Kort fortalt

  • På denne siden kan du lese mer om kommunens arbeid med å separere kloakk fra overvann. Dette gjør vi for å unngå at rent vann fra nedbør sendes til våre renseanlegg.

Før du leser videre, kan det være greit med en forklaring av noen ord som vil gå igjen på denne nettsiden. Her er de viktigste:

  • Vannledning: frakter rent drikkevann til din bolig
  • Spillvannsledning: frakter forurenset vann fra toalett, sluk i dusj og vasker fra din bolig og til våre renseanlegg
  • Overvannsledning: frakter nedbør bort fra gater, veier og private eiendommer
  • Private stikkledninger: et samlebegrep for de rørene du eier, som går fra din bolig og helt fram til de kommunale ledningene

I eldre boliger er det kun ett rør inn (vann) og ett rør ut (avløp). Når man separerer avløpsledningene, så skiller man spillvann fra overvann. Der man før hadde to ledninger, får man nå tre:

  • vannledning
  • spillvannsledning
  • overvannsledning

Dette gjør vi for å kunne frakte spillvannet til renseanlegget, og overvannet urenset ut i havet. Slik unngår vi å dimensjonere våre pumpestasjoner og renseanlegg for å rense nedbør som ikke trenger å renses.

For at separering skal ha effekt, må det gjøres både på de kommunale ledningene og de private stikkledningene.

Her ser du en illustrasjon av de tre kommunale ledningene som ligger ute i veien, og hvordan de private stikkledningene fra en bolig føres ut til det kommunale ledningsnettet.

llustrasjon separering
Ved å separere avløpsvannet (én spillvannsledning for toalett, dusj, sluk og lignende, og én for
overvann fra nedbør) unngår vi å bruke ressurser på å sende rent regnvann gjennom våre renseanlegg.

For å unngå forurensing av drikkevannet ved eventuelle lekkasjer, legger vi vannledningen øverst i bakken. Under den legger vi ledningen for spillvann, her fraktes forurenset vann fra boligen, ut i veien til det kommunale ledningen, og videre til renseanlegg før det slippes ut i sjøen. Helt nederst ligger ledningen for overvann, dette vannet er nedbør og smeltevann, og kan føres urenset ut i havet.

Vårt avløpssystem skal ikke bare håndtere forurenset vann fra industri, boliger og kontorbygg, men også regnvann fra stor uteområder som veier og parker. Enkelte steder har vi derfor et separat rørsystem for å drenere bort overvann. Der vi har egne rørsystemer for overvann, ledes regnvannet rett ut i havet.

Kart over renseanlegg
De grønne strekene viser alle våre avløpsrør. De seks røde prikkene viser hvor renseanleggene våre ligger.

Avløpsrørene er dimensjonert for vekst i Tromsø, men ikke for klimaendringer. Plutselige kraftige regnskyll, eller mye nedbør over lange perioder, kan gi opphoping av vann og føre til tilbakeslag, slik at forurenset vann kommer opp av kumlokk og inn i kjellere.

I tillegg til klimaendringene, er det også slik at befolkningsvekst og fortetning av bebyggelse gir nedbøren få steder å gjøre av seg. Med store arealer dekket av harde flater (tak, betong, asfalt og lignende) blir det mangel på grøntarealer som kan ta unna regn og smeltevann. Alt dette vannet vil vi helst ha i våre overvannsledninger, og ikke i avløpssystemet, slik at vi kan lede det raskt til nærmeste elv eller i havet.

Store vannmengder sender også mye avløpsvann i overløp. Det betyr at når det fraktes mer vann til våre pumpestasjoner og renseanlegg enn disse har kapasitet til å ta unna, så må mye av vannet slippes urenset ut i havet. Det vil altså gi betydelig miljøgevinst, hvis vi kan fjerne overvannet fra avløpssystemet og sikre god nok kapasitet til forsvarlig rensing av spillvannet. I tillegg vil vi spare penger på drift og vedlikehold, hvis vi ikke lenger må pumpe store mengder rent vann fram til våre renseanlegg.

Det nytter imidlertid ikke at kommunen bygger et slikt system, hvis ikke private boligeiere gjør det samme. Store mengder spillvann og overvann kommer fra privat eiendom, og for at separering av avløp skal ha effekt så må det også gjøres på de private stikkledningene.

Når vi separerer avløpsledningene i ditt boligområde, vil vi kreve at ditt overvann ikke leveres til avløpsnettet. Det kan være at du vil måtte separere dine private stikkledninger for å få til dette.

Hvis du har mottatt et brev med pålegg om å koble fra ditt overvann, så må du innen fristen sende oss dokumentasjon på at du har gjort tiltak.

Når vi sender ut pålegg til boligeiere, så krever vi kun at du kobler ditt overvannssystem (drens, takrenner og lignende) fra din avløpsledning. Dermed kan vi være sikre på at du ikke tilfører overvann til den kommunale avløpsledningen.

Formålet er å unngå at rent vann sendes til renseanleggene våre, men det kan være flere løsninger for å komme i mål på akkurat din eiendom. Du må uansett dokumentere din løsning og få den godkjent av oss.

Vi anbefaler at du tar kontakt med en godkjent rørlegger eller entreprenør for å få en vurdering på hva som må gjøres på din eiendom.

Når vi separerer avløpsledningene i ditt boligområde, vil vi sende et pålegg til deg om å gjøre det samme. 

Et pålegg er et juridisk virkemiddel. Pålegget du får, er i henhold til en lov. Vi gir deg pålegg for å sikre at du gjennomfører tiltaket. 

Vi har rett til å kreve at du separerer din stikkledning i henhold til forurensningsloven kapittel 4, § 22 annet ledd: 

Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan forurensningsmyndigheten kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring. Også ellers kan forurensningsmyndigheten kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når særlige grunner tilsier det. 

Les mer på Lovdata.no.

Hvis du vil ha kontakt med en av oss i seksjon for vann og avløp, så kan du sende en e-post til vannpost@tromso.kommune.no.