Hopp til hovedinnhold
Arkitektskisse Storgata v/Sweetheart

Storgata nord

Sammendrag

Utbedring av Storgata nord fra Fredrik Langes gate nordover til Bispegata i tilsvarende uttrykk som tidligere utbedringen av Storgata sør. Strekningen som skal utbedres er 350 meter.

Etter mer enn tre års forprosjektering, detaljplanlegging og forberedelser har entreprenøren A. Markussen AS medio april 2023 kjørt de første maskinene inn i Storgata for å gjøre seg klar til å starte arbeidet.

 • Forprosjekt startet opp i 2019
 • 22. juni 2022: Entreprenører samlet på rådhuset til informasjonsmøte om anbudskonkurranse om utbedring av Storgata nord. Befaring i Storgata etter møtet.
 • Anbudskonkurranse utlyst månedsskifte juni/juli 2022.
 • Inngått kontrakt med entreprenør A. Markussen AS mars 2023
 • Oppstart gravearbeid: April/Mai 2023.
 • Antatt ferdigstillelses 1. juli 2025.

Status uke 8

I uke 7 gjennomførte vi en tredjepartskontroll av steindekket som er lagt så langt, hvor konklusjonen er at dette er meget godt utført. Denne uken fortsetter vi å legge stein nordover mot plantebedet som står utenfor Apotek1. Vi starter på forarbeidet tilknyttet trapper og ramper utenfor Veita-senteret. Når vi setter opp armeringsjern og støper med betong vil disse trappene og rampene stenges midlertidig for ferdsel. 

Eget felt for levering, møblering og beplantning

Illustrasjonen viser størrelsesforholdet mellom kjøreveg, gangsone og møbleringssone i nye Storgata slik den restaureres i 2023.
For å gi bedre plass til myke trafikanter og samtidig løse behovet for vareleveranser, vil det bli gjort plass til et 2,25-2,50 meter bredt felt som vekselsvis vil fungere som en parkeringslomme for varetransport, møblering og bed for planting av blant annet trær.

Siden oppgraderingen av Storgata innebærer at gata skal dimensjoneres for bruk i flere tiår betyr det at kvaliteten på utførselen må være høy. Det skal utføres arbeid over og under bakken, både visuelt og funksjonelt.  

På gateplan skal det inn:

 • nye steindekker
 • gatevarme fra husvegg til husvegg - altså i gatens fulle bredde
 • møblering
 • plantebed og regnbed som kan håndtere overvann
 • sykkelparkering
 • strøm- og fiberpullerter
 • trapper og ramper som er universielt utformet
 • nye lysmaster

Prosjektets samfunnsmål: Bidra til økt bruk og næringsvirksomhet.

Under bakken skal det legges ny gatevarme og ryddes opp i øvrig infrastruktur. Ikke mindre en 15 000 meter med kabler, ledninger og trekkerør skal inn, i tillegg til 23 000 meter med gatevarmerør. Det er med andre ord ikke småtterier man skal i gang med.

Deler av materiellpaletten brukt i Storgata sør planlegges videreført i Storgata nord. Eksempelvis:

 • Granittdekker i kjøresoner, vareleveringssoner og frontsoner
 • Skiferdekker i gangsoner, ramper og trapper
 • Granittbånd som delelinjer mellom ulike soner
Illustrasjon til prosjekt Storgata nord - viser grafisk fremstilling av Storgata sett fra nord fra krysset Bispegata
Illustrasjonen viser Storgata sett fra nord fra krysset Bispegata, og viser hvordan parkeringslommer for varetransport og møblering i gaten vil bli helt eller delvis skjult av trærne som skal plantes.

Kunst og utsmykking

I forbindelse med utbedringen av nordre del av Storgata, fra Fredrik Langes gate til Bispegata, skal gatestykket også utsmykkes med kunst.

Kunstprosjektene, som er forankret i «Kunstplan Storgata / Bispegata», skal etter planen være ferdiginstallert i 2024.

Til sammen fire kunstnere ble i juni 2023 valgt ut til å stå for kunstutsmykkingen, fordelt på tre prosjekter.

Kunstnerne og prosjektene er:

«Handle» av Lutz-Rainer Müller og Stian Ådlandsvik

Kunsten er en skulptur som skal forestille en bit leire, som har fått sin form gjennom å bli presset sammen inni en hånd. Formen er en avbildning av innsiden av denne hånden på dette tidspunktet, 3D-skannet og skalert opp til omtrentlig størrelse av en bil.
Kunsten tar utgangspunkt i en bit leire som har fått sin form gjennom å bli presset sammen inni en hånd. Formen er en avbildning av innsiden av denne hånden på dette tidspunktet, 3D-skannet og skalert opp til omtrentlig størrelse av en bil.

«Handle» er en skulptur som skal være en del av benkområdet i Storgata.

Skulpturen er et samarbeid mellom Lutz-Rainer Müller fra Leipzig og Stian Ådlandsvik fra Oslo. Duoen arbeider under navnet L+S.

«Tromsø/Romsa/Tromssa» av Sayed Sattar Hasan

Dette grafisk oppbygget mønsteret er inspirert av vevteknikker som er universelle og finnes i hele verden. Inni mønsteret kan man finne Tromsøs bokstaver i noen av rutene, mens andre ruter er tomme. Mønsteret kan for noen minne litt om samiske skallebånd.
Dette mønsteret har sitt utgangspunkt i de tre ulike måtene byens navn skrives på, Tromsø på norsk, Romsa på samisk og Tromssa på kvensk. Det grafisk oppbygget mønsteret er inspirert av vevteknikker som er universelle og finnes i hele verden.

Verket «Tromsø/Romsa/Tromssa» er et mønster kunstneren selv har designet. Mønsteret skal «bakes inn» i gateplanet ved Stortorget, den delen av Storgata som går over torget.

Sayed Sattar Hasan er født i Storbritannia, men bor og arbeider i Oslo.

«Solnedgang Soloppgang / Leaning on you as you lean on me» av Bianca Hisse

Denne kunsten er pullerter som har integrerte ledlys. Lysene varierer i styrke alt etter årstid.
Pullertene midt i kjørebanen er nedfellbare. Ledlysene programmeres til å virke motsatt av solas
gang i Tromsø. Ledlysene lyser ikke om sommeren, men øker i intensitet mot mørketiden.

Dette er et todelt prosjekt som består av «skulpturelt manipulerte» pullerter med integrerte ledlys. Det skal blant annet fungere som en sperring mot Bispegata.

Bianca Hisse er en brasiliansk billedkunstner fra São Paulo, som er bosatt i Tromsø.