Hopp til hovedinnhold
Arkitektskisse Storgata v/Sweetheart

Storgata nord

Sammendrag

Utbedring av Storgata nord fra Fredrik Langes gate nordover til Bispegata i tilsvarende uttrykk som tidligere utbedringen av Storgata sør. Strekningen som skal utbedres er 350 meter.

Etter mer enn tre års forprosjektering, detaljplanlegging og forberedelser har entreprenøren A. Markussen AS medio april 2023 kjørt de første maskinene inn i Storgata for å gjøre seg klar til å starte arbeidet.

 • Forprosjekt startet opp i 2019
 • 22. juni 2022: Entreprenører samlet på rådhuset til informasjonsmøte om anbudskonkurranse om utbedring av Storgata nord. Befaring i Storgata etter møtet.
 • Anbudskonkurranse utlyst månedsskifte juni/juli 2022.
 • Inngått kontrakt med entreprenør A. Markussen AS mars 2023
 • Oppstart gravearbeid: April/Mai 2023.
 • Antatt ferdigstillelses 1. juli 2025.

Eget felt for levering, møblering og beplantning

Illustrasjonen viser størrelsesforholdet mellom kjøreveg, gangsone og møbleringssone i nye Storgata slik den restaureres i 2023.
For å gi bedre plass til myke trafikanter og samtidig løse behovet for vareleveranser, vil det bli gjort plass til et 2,25-2,50 meter bredt felt som vekselsvis vil fungere som en parkeringslomme for varetransport, møblering og bed for planting av blant annet trær.

Siden oppgraderingen av Storgata innebærer at gata skal dimensjoneres for bruk i flere tiår betyr det at kvaliteten på utførselen må være høy. Det skal utføres arbeid over og under bakken, både visuelt og funksjonelt.  

På gateplan skal det inn:

 • nye steindekker
 • gatevarme fra husvegg til husvegg - altså i gatens fulle bredde
 • møblering
 • plantebed og regnbed som kan håndtere overvann
 • sykkelparkering
 • strøm- og fiberpullerter
 • trapper og ramper som er universielt utformet
 • nye lysmaster

Prosjektets samfunnsmål: Bidra til økt bruk og næringsvirksomhet.

Under bakken skal det legges ny gatevarme og ryddes opp i øvrig infrastruktur. Ikke mindre en 15 000 meter med kabler, ledninger og trekkerør skal inn, i tillegg til 23 000 meter med gatevarmerør. Det er med andre ord ikke småtterier man skal i gang med.

Deler av materiellpaletten brukt i Storgata sør planlegges videreført i Storgata nord. Eksempelvis:

 • Granittdekker i kjøresoner, vareleveringssoner og frontsoner
 • Skiferdekker i gangsoner, ramper og trapper
 • Granittbånd som delelinjer mellom ulike soner
Illustrasjon til prosjekt Storgata nord - viser grafisk fremstilling av Storgata sett fra nord fra krysset Bispegata
Illustrasjonen viser Storgata sett fra nord fra krysset Bispegata, og viser hvordan parkeringslommer for varetransport og møblering i gaten vil bli helt eller delvis skjult av trærne som skal plantes.