Hopp til hovedinnhold
Kartbilde 1 fra Kjoselvdalen skytebane 2023

Skytebane i Kjoselvdalen

Sammendrag

Skytebanen i Tromsdalen skal avvikles. Formannskapet vedtok 18. oktober 2022 å sette i gang arbeid med ny reguleringsplan for skytebanen i Kjoselvdalen.

Den eksisterende skytebanen i Kjoselvdalen er ikke en fremtidsrettet løsning for brukergrupper som Heimevernet, politiet, Tromsø skytterlag og Tromsø Jeger og Fiskerforening.

Arbeidet med den nye reguleringsplanen skal kartlegge hvordan området rundt dagens skytebane kan utformes for best å legge til rette for en samlokalisering av skyteaktivitetene i Tromsø, slik at skytterlagene kan videreutvikle en moderne og miljøriktig arena for sine aktiviteter. Planen er også viktig for sports- og fritidstilbudet i kommunen.

Som en del av arbeidet skal det også utredes støydempende tiltak som kan kompensere for økt skyteaktivitet i Kjoselvdalen.

 • Informasjonsmøte med grunneiere: 21. mars 2024
 • Møte med beboerutvalget og akustiker: 15. januar 2024
 • Gjennomføre målinger av skytestøy: 24.oktober 2023
 • Sluttfasen av merknadsbehandling: september 2023 (forsinket)
 • Møte med beboerutvalget ble avholdt: 5. september 2023
 • Frist for å sende innspill til planarbeidet: 4.august 2023
 • Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid: 7. juni 2023
 • Første naboskapsmøte ble avholdt 30. mai, på Tønsnes ungdomshus.
 • Oppstartsmøte med byplan ble avholdt 27.04.2023.
 • Helsekonsekvensutredning med særlig fokus på støy er ferdigstilt.
 • Detaljprosjektering startet i februar 2023. Hittil har Tromsø kommune og konsulenten gjennomført befaring. Detaljreguleringen skal ta utgangspunkt i plansak 1782 fra 2019 og dernest komplimentere denne der det er nødvendig.
 • Formannskapet har behandlet saken og vedtok 18.10.2022 (sak 0155/22) igangsetting av en reguleringsplanprosess.

Planen om igangsetting av reguleringsprosess for skytebanen i Kjoselvdalen er behandlet av:

 • Kommune- og byutviklingsutvalget 13.10.2022
 • Kultur-, idretts- og friluftsutvalget 14.10.2022
 • Formannskapet 18.10.2022

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsarbeid for Kjoselvdalen skytebane.

Tromsø kommune ønsker å tilrettelegge for utvidelse av skytebanen i Kjoselvdalen på Tønsnes. Utvidelsen vil innebære utbygging av nye skytebaner og utbedring av eksisterende adkomstvei, parkering og klubbhus.

Hinnstein AS er planframstiller på vegne av Tromsø kommune.

Planområdet inkluderer et større areal for å ivareta områder som berøres av støy, og for å sikre helhetlig planlegging. Det er ingen boenheter innenfor planområdet.

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning jf. §§ 6 og 8. Det er også gjort en helsekonsekvensutredning på bakgrunn av støy fra skytefeltet.

Kartutsnitt som viser ny plangrense for Kjoselvdalen skytebane.
Kartutsnitt Kjoselvdalen skytebane: Ny plangrense.

Plangrensen er utvidet for å håndtere støysone i plankartet. Planområdet innenfor plangrensen vil bli nedjustert til nødvendig areal i løpet av planprosessen.

For mer informasjon rundt det ønskede tiltaket, se hinnstein.no.

Eventuell informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, sendes til: Hinnstein AS, Normanns gate 3, 9405 Harstad eller på e-post stian@hinnstein.no

Høringsfrist: Utgått

Slik ser området ut i dag

 1. Et fleksibelt skytebaneanlegg som er dimensjonert for både nåtidens- og fremtidens brukere og behov.
 2. Støydempende tiltak som kompenserer for økt skyteaktivitet.
 3. Frigjøre LNFR-område.

Skytebanen er en sak som engasjerer mange og det er derfor opprettet et eget beboerutvalg som skal sikre at alle parter får sagt sin mening. Utvalget har blant annet representanter fra Idrettslaget Ulfstind, Kroken og omegn bydelsråd, barne- og ungdomspresentant i Tromsø kommune, Kvannli- og Vikvegen velforening, Skytterstien velforening, Tromsø Fastland beitelag og Mauken / Tromsdalen reinbeitedistrikt.

Eventuelle tilleggsutredninger som pålegges av enhet for byplan i Tromsø kommune vil bli ivaretatt. Innspill fra byplan så langt er: Utredning etter Vannforskriften §12, og spesifisering av støy.

Les mer om medvirkning her.

I det aktuelle planområdet i Kjoselvdalen er det undersøkt muligheter for å etablere:

 • Skeet-bane (leirdueskyting)
 • To trap-baner (leirdueskyting)
 • 100-metersbane for rifleskyting
 • 200-metersbane for rifleskyting
 • 100-metersbane for skyting på "løpende elg"
 • Pistolbane (25 og 50-metersbane)
 • Klubbhus (skytterhus, lager)
 • Vei og parkering

Følgende tiltak for å avbøte for støy er utredet.

 • Optimalisert plassering av skytebaner.
 • Riflebanene: Støydempet standplass med frembygg og båsvegger på 200-metersbanen (tilsvarende som på standplass for eksisterende 100-metersbane).
 • Pistolbanen: Graves inn i bakken og omgis med voller og støyskjerm. Støydempet standplass i tillegg.
 • Leirduebanene: Trap-banene får støydempet standplass og skjermvegg. Skeet-banen senkes i terrenget og støydempes mot øst med voll og støyskjerm.

Tromsø kommune har etter innspill fra beboerutvalget inngått avtale Brekke og Strand Akustikk som skal utføre nye støyberegninger- og målinger. Målingene ble gjennomført tirsdag 24. oktober.

Ytterligere tiltak knyttet til støy er under utredning.

Denne utredningen skal kartlegge og beskrive tiltak med fokus på folkehelse, støy, sikkerhet, terrenginngrep, arealbruk, friluftsliv og økt trafikk. Utredningen skal også kartlegge grupper som kan bli berørt. Herunder fastboende, hytteeiere, friluftsbrukere og brukere av nærmiljøfunksjoner i Kjoselvdalen. Videre skal utredningen belyse positive, så vel som negative helsekonsekvenser ved utvidelse av skytebanen.

Oversikt over områder som er vurdert i perioden 2005 til nå.

Vurderte lokaliseringer: Simavika, Krabbåsen, Lyfjord, Ordalen, Kattfjordeidet, Kattfjord grustak, Straumsbukta, Håkøybotn, Tønsnes, Olavsvern, Hestesletta, Storfossen, Vartavarhaugen, Langmoen, Russervanka, Modellflybanen, Saltdalen, Mellomdalen, Smalak, Lyfjorddalen.

Enhet for eiendomsutvikling