Hopp til hovedinnhold
Viser mann som måler inn GPS-punkter i ny vei Petersborggata

Oppgradering av Gyllenborgbrua

Sammendrag

Petersborggata, fra Gyllenborg skole og nordover, ble bygget opp av 35 brupilarer på 1960-tallet. Strekningen kalles Gyllenborgbrua, og nå er brukonstruksjonen erstattet av en betongvegg.

Siste nytt fra prosjektet

Fortauet på vestsiden er nå åpent for gående og syklende.

Det gjenstår fortsatt asfaltarbeid med opphøyd gangfelt i kjørebanen og med rekkverket på østre side. Betongfundamentet for kantsteinene må ha tid for å herdes og deretter skal det ferdigstilte arbeidet kontrolleres og godkjennes.

Derfor må kjørefeltene i Petersborggata holdes stengt fram til 3.juli.
Rutebussene er tilbake i Petersborggata fra mandag 8.juli.
Nærmere informasjon om busstraseer og holdeplasser finner du på tromskortet.no

Asfalt Gyllenborg

Gata blir altså stengt for trafikk fra tirsdag 21. mai. Strekningen skal være ferdigstilt i begynnelsen juli.

Fortauet på vestsiden vil i utgangspunktet være åpent for gående og syklende, men kan bli stengt i perioder. Alternative veier vil bli skiltet.

Adkomst med bil til boligene i området vil være begrenset i perioder. Entreprenør Herbjørn Nilssen AS vil informere beboerne fortløpende.

Viser ny asfalt i Petersborggata
Snart åpner Petersborggata for trafikk som normalt.

Busslinjene 26 og 40 som per i dag trafikkerer Petersborggata, vil fra og med 21. mai flyttes til Kirkegårdsvegen. Det blir satt opp midlertidig lysregulering ved krysset med Alfheimvegen og ved krysset med Holtvegen.  Det blir holdeplasser i Kirkegårdsvegen ved Bikuben og i Håkon VII’s gate ved Værvarslinga i begge retninger. Linje 40 betjener ikke Håkon VII's gate.

Busslinjene 20, 21 og 24 vil i denne perioden kjøre i Skolegata – Dramsveien i begge retninger.

Linje 28 vil fortsatt kjøre via Polaria og Sentrumstangenten.

Du finner mer informasjon om busstraseer og holdeplasser på Troms fylkestrafikk sine nettsider.

Vei og fortau

Petersborggata er bygget opp av 35 brupilarer og et massivt betongdekke som kalles Gyllenborgbrua. Brua ble bygget på midten av 1960-tallet. Den er fundamentert på løsmasser.

Viser Gyllenborgbrua fra skolegården
Slik så brua ut fra undersiden av Petersborggata før den ble revet.
Dette bildet er tatt fra skolegården i Gyllenborg skole.

Nå skal vi utbedre Gyllenborgbrua, som bærer deler av nordgående kjørefelt og fortau i Petersborggata.

Arbeidet består i å rive hele brua og etablere en spuntvegg (en betongvegg som holdes på plass av stålbjelker som slås ned i bakken og danner en sammenhengende vegg) på 185 meter.

Inni teltet på anleggsområdet langs Petersborggata
Her ser du hvordan det ser ut inni teltet hvor den nye betongveggen støpes. Vi bruker teltet til å beskytte mot vær og for å holde temperaturen oppe. Kvaliteten på betongen blir dårligere hvis det er for kaldt.

Deretter skal det fylles ut og bygges opp ny vei i kjørebanen, inkludert fortau på begge sider. Fortauet på østsiden vil bli litt bredere enn det var før.

Det er Maskinentreprenør Herbjørn Nilssen AS som utfører arbeidet.

Blått rekkverk og kunst på den nye betongveggen

Petersborggata vil få et nytt rekkverk som er i henhold til dagens krav om sikkerhet, da med tanke på blant annet høyde og styrke.

Vi har allerede restaurert de blå rekkverkene i Kongsbakken og i Kirkegårdsvegen. Petersborggata har også et slikt blått rekkverk. Nå er dette sendt til Senja for å restaureres. Vi jobber fortsatt med å finne en ny plassering for dette rekkverket.

Den nye spuntveggen som holder veien oppe, vil bli godt synlig fra skolegården og fra sentrum. Før kunne man gå inn under brua, men nå erstattes brua av en betongvegg. Denne veggen skal dekoreres med grafittikunst. Det blir mest sannsynlig både på nord- og sørsiden av Gyllenborghallen.

Petersborggata er én av de mest brukte hovedveiene inn og ut av Tromsø sentrum. Veien er mye brukt av buss og myke trafikanter. Mange av de som er innom veien er elever ved Gyllenborg skole og Kongsbakken videregående skole. Derfor er det viktig at både vei og fortau er i god stand.

Østre del av veien er bygget opp av ei betongbru. Gyllenborgbrua ble bygget på midten av 1960-tallet og er støttet opp av 35 brupilarer. Disse pilarene har stått der i mange år, og det er derfor på tide å erstatte den gamle konstruksjonen med en ny løsning. Den nye løsningen er å sette ned en spuntvegg på 185 meter på østsiden, som holder den nye veien på plass.

Når vi bygger opp veien igjen, vil fortauet på østsiden (nærmest Gyllenborg skole) bli litt bredere enn det var før. Både kjørebanen og fortau på begge sider av veien får ny asfalt.

I tillegg ønsker vi at den nye konstruksjonen skal forbedre estetikken sett fra skolegården på Gyllenborg skole og fra sentrum.

Derfor skal vi renovere det blå rekkverket og få grafittikunst på betongveggen både på nord- og sørsiden av Gyllenborghallen.

Arbeidet startet i mai 2023. Prosjektet var planlagt ferdigstilt innen årsskiftet, men er nå forsinket.

Det siste laget med asfalt (slitelaget) vil bli lagt sommeren 2024. Dette fordi vi ønsker at veibanen, med de nye massene, skal få tid til å stabilisere seg. Da får vi et fint og jevnt resultat når vi til slutt legger slitelaget på toppen.

Petersborggata er stengt for bil- og busstrafikk mens arbeidet pågår.

Det innebærer at Troms fylkestrafikk må finne nye ruter for busslinjer som vanligvis går i Petersborggata.

Noe av maskinarbeidet, særlig spunting, vil gi støy i området. Det må også påregnes en god del anleggstrafikk i området under hele prosjektperioden.

Kart over anleggsområde for arbeid på Gyllenborgbrua
Her kan du se en oversikt over anleggsområdet: Rosa: her arbeides det i vei. Blå: brakkerigg. Oransje: rigg- og lagringsområde.

Ta kontakt med:

  • Prosjektleder Christine Dahl (enhet for veg) på telefon 93 69 13 96 eller e-post.