Hopp til hovedinnhold
Kartutsnitt 2 - viser et område hvor det kan være aktuelt å plassere nytt bo- og velferdssenter på Kvaløya. Dagens sykehjem er uthevet.

Nytt bo- og velferdssenter på Kvaløya

Sammendrag

Det skal bygges nytt bo- og velferdssenter (BOV) på Kvaløya. Arbeidet med BOV ble igangsatt våren 2023. Behovsmeldingen ble vedtatt av Kommunestyret i september 2023. Konseptvalgutredning og programmering av byggetrinn 1 utføres i 2024. Det er forventet at prosjektering starter i 2025, og at BOV ferdigstilles i 2030.

27.09.23: Behovsmeldingen ble vedtatt i Kommunestyret, sak 104/23.
Se saksfremlegg, vedtak og vedtatt behovsmelding her.
Mer informasjon: Se fane Sentrale dokumenter

Høst 2023 – utdyping av behovsmelding:
Behovsmeldingen er utdypet i fire notat. Disse legges til grunn for oppdragene vist under.
Mer informasjon: Se fane Sentrale dokumenter

Våren 2024 – anskaffelser:
Januar - februar 2024: Utlysning av oppdrag for bistand med Konseptvalgutredning for valg av prioriterte behov, investeringsalternativ og lokalisering
Februar - mars 2024: Utlysning av oppdrag for bistand med Programmering med tjenestedesign for byggetrinn 1.
Mer informasjon: Se fane Status og fremdrift

Tirsdag 21. mai 2024: Åpent folkemøte i kantina på rådhuset

Det er behov for å erstatte dagens sykehjem og tilhørende funksjoner med et framtidsrettet bo- og velferdssenter, der funksjonene suppleres og samordnes, og utformingen – både strukturelt og teknisk - blir oppdatert til dagens standard.

Bygningsmassen på Kvaløysletta sykehjem tilfredsstiller verken dagens eller framtidige krav til arbeidsplass og institusjonsplasser, med hensyn til struktur eller tilstand. Bygningens struktur med lange korridorer og for små rom og bad for beboerne, er uegnet for moderne drift og kan ikke enkelt ombygges. Bygningen er utformet etter et utdatert regelverk, og hverken bygningsdeler eller tekniske anlegg er betydelig oppgradert eller løftet til dagens standard. 

Tilknyttet dagens sykehjem drives også hjemmetjenesten for hele Kvaløya med distrikt, dagsenter, legekontor, helsestasjon for barn samt fysio- og ergoterapitjenester. Også disse lokalene er utdaterte.  

Potensialet som møteplass for lokalbefolkningen er heller ikke godt utnyttet i dagens anlegg.  

Dagens Kvaløysletta sykehjem ligger ovenfor Slettatorget bydelssenter på Kvaløysletta. Som en del av prosessen skal det vurderes om dagens bygningsmasse skal renoveres og tilbygges, eller om det skal bygges et nytt BOV fra grunnen av. Dersom nybygg er aktuelt, skal det vurderes om det nye BOV skal lokaliseres på samme sted, eller om et annet sted kan være bedre egnet.  

Vedtak av behovsmelding i Kommunestyret sak 104/23:

Utdyping av behovsmelding, fire notat datert 18.01.24:


Realisering av et BOV og øvrige tilknyttete tjenester skal gi et best mulig bidrag til arbeidet for å nå kommunens ambisjoner for by- og samfunnsutviklingen på Kvaløya, slik det er definert i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Kvaløya BOV skal bestå av

 • en offentlig tilgjengelig del som møtested for hele bydelen med plass for frivilligheten og kommunale funksjoner som dagsenter, seniorsenter, frivillighetssentral, frisklivsenter, legekontor, helsestasjon mm
 • en boligdel for personer med behov for heldøgns omsorg organisert i bogrupper
 • en tverrfaglig tjenestebase for bydelen med institusjons- og hjemmetjenester

BOV som konsept ble definert i Strategi for eiendom til helse og omsorg mot 2030 (kommunestyret 118/13). Det skulle være et BOV i hver bydel, tilknyttet bydelssentrene, og hvert BOV skulle bestå av en boligdel, en tverrfaglig tjenestebase og en offentlig tilgjengelig del.

Dette konseptet er revidert som følge av at enkelte av forutsetningene er endret. Det er for eksempel ikke lenger aktuelt med et BOV i hver bydel. Man vil bygge større enheter og se dekningen for hele Tromsø under ett. På den andre side er behovet for tverrfaglige tjenester, rekruttering av personale og møtesteder for bydelene blitt forsterket siden 2013. 

Tromsø kommune har også andre behov, som eksempelvis barnehage og helsestasjon, som kan tilknyttes og sambrukes i offentlig tilgjengelig del, eller samlokaliseres med BOV. Frivilligheten står sterkt på Kvaløya og det å gi plass til lag, foreninger, barn og unge i sambruksløsninger i den åpne delen av et BOV vil skape vinn-vinn-muligheter.  

Kommunestyret vedtok i Handlingsprogrammet 2020 – 24 (sak 178/20, 16.12.2020) å starte utredningen av nytt et BOV på Kvaløysletta. Prioritering av Kvaløysletta BOV er videreført i senere justeringer av HAP.  

Alle investeringsprosjekter i Tromsø kommune som overstiger 50 millioner, skal gjennomføres med følgende fire faser, i henhold til investeringsreglementet

 1. Behovsmelding 
 1. Konseptfasen med konseptvalgutredning (KVU) og konseptvalg  
 1. Forprosjekt 
 1. Gjennomføring (bygging) 

Fase 1 Behovsmelding

Fase 1 Behovsmelding ble avsluttet med vedtatt behovsmelding i KST 27.09.2023, sak 104/23 https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200706993

Behovsmeldinga avklarer:

 • avklarer det konkrete behovet som skal løses i og tilknyttet nye Kvaløya bo- og velferdssenter i hhv åpen del, tjenestebase og boligdel på et overordna nivå (skal – bør – kan- behov)
 • kartlegger og avgrenser aktuelle investeringsalternativer
 • kartlegger og avgrenser antall aktuelle tomter dersom nybygg blir aktuelt

I løpet av våren 2023 ble prosjektet startet opp med prosjektstyre, prosjektledere, arbeidsgrupper og sentralt brukerutvalg. Det ble gjennomført en rekke arbeidsmøter, orienteringer, en studietur og et heldags møte 14. juni 2023, med ca 35 deltakere fra bl.a. Prosjektgruppa, Sentralt brukerutvalg, pårørende, frivillige og Prosjektstyret.

Hensikten med heldagsmøtet var å skape felles referanser, og konkretisere målsettinger for og innhold i framtidige Kvaløya BOV. Dagen var lagt opp med inspirasjonsforedrag fra andre kommuner, og status hos oss med tilhørende kafeborddialoger.

 • Trude Schei fra Bærum kommune viste veien frem mot Carpe Diem demenslandsby og andre prosjekter. Hun ble fulgt opp av Anne Grete Normann som leder livet i landsbyen. Vi har mye å lære av både filosofien bak demenslandsbyen, og utformingen med boenheter som omkranser et parkmessig uterom i midten.
 • Kjartan Tosterud viste utviklingen av LABO bo- og servicesenter, som er vårt viktigste forbilde fordi funksjonene er sammenlignbare og kommunens størrelse ligner Kvaløya. Utformingen inviterer hele samfunnet inn, og alle funksjoner er godt integrert med flott utforming.
 • Heidi Bjøru og Anne B. Båtnes gikk gjennom status for Kvaløya BOV. Hva er avklart, hva jobbes med og hva er fremdrift i det videre arbeidet.
 • Dette ble fulgt opp av kafeborddialoger rundt fem sentrale tema for Kvaløya BOV.

Innleggene kan vi dessverre ikke legge ut på nett da de ikke er universelt utformet. Dersom noen ønsker å likevel se dem eller få dem tilsendt, ta kontakt med prosjektleder Heidi Bjøru: telefon 41 51 43 65 eller heidi.bjoru@tromso.kommune.no

Fase 2 Konseptfasen

Fase 2 Konseptfasen er igangsatt høsten 2024. 

Konseptfasen utføres med forankring i vedtatt behovsmelding med rammer for KVU, og tilhørende notater som utdyper denne:

 • Notat 1 strategiske rammer med oppsummering av mål og vurderingskriterier
 • Notat 2 kriterier og aktuelle lokaliseringer
 • Notat 3 kriterier og aktuelle investeringsalternativer
 • Notat 4 funksjonsprogram

Fase 2A konseptvalgutredning (KVU) skal utføres med bistand fra ekstern konsulent. I denne fasen blir det utført mulighetsstudie, for valg av investeringsalternativ og lokalisering. Etter kvalitetssikring av KVU, skal kommunestyret vedta konseptvalg innen utgangen av 2024:

 • Valg av prioriterte funksjoner som skal løses i Kvaløya bo- og velferdssenter byggetrinn 1 og 2, samt samlokaliserte funksjoner
 • Valg av investeringsalternativ med finansieringsplan og gjennomføringsstrategi, og valg av lokalisering for nytt BOV. Alternativene som skal utredes er:
 1. Alternativ 0        Beholde dagens løsning på lokasjon A (nullalternativet, skal med)
 2. Alternativ 2        Bygge om og/eller til på lokasjon A
 3. Alternativ 5A     Nybygg på lokasjon A
 4. Alternativ 5B     Nybygg på lokasjon B
 5. Alternativ 5C     Nybygg på lokasjon C

Fase 2B programmering med tjenestedesign for byggetrinn 1 skal gjennomføres parallelt med KVU. Hensikten er forene en fremtidsretta tjenesteutvikling og en konkret løsning av arealer og logistikk som begge skal være i tråd med prosjektets målsettinger. Arbeidet skal lede frem til et forankret og omforent rom- og funksjonsprogram for byggetrinn 1 av BOV som sikrer en bærekraftig, effektiv og kvalitetsmessig god drift av fremtidige Kvaløya BOV i tråd med vedtatte målsettinger. 

Etter kvalitetssikring av konseptvalgutredning, skal kommunestyret vedta konseptvalg ved utgangen av 2024:  

 • Valg av funksjoner som skal løses i Kvaløya bo- og velferdssenter (boligdel-tjenestebase-åpen del) med konkret arealbehov og tidligfase kostnad  
 • Valg av investeringsalternativ med finansieringsplan og gjennomføringsstrategi 
 • Valg av lokalisering for nytt BOV  

Når fase 1 og 2 er gjennomført som beskrevet over, vil fase 3 forprosjekt igangsettes med konkret planlegging av det som skal bygges. Forventet oppstart våren 2025.  

Prosjekteier og styringsgruppe er sentral investeringsgruppe ledet av kommunedirektør Stig Tore Johnsen.  

Prosjektstyret består av

 • Enhetsleder for bygg - utbygging Trond Bjørnstad
 • Enhetsleder for bygg- forvaltning Eirik Johansen
 • Prosjektledere møter i Prosjektstyret, se under

Prosjektledelsen består av: 

 • Heidi Bjøru (byutvikling) som prosjektleder for helheten i fase 1 og 2 
 • Anne B. Båtnes, rådgiver stab AHO som prosjektledere fra helse og omsorg 
 • Maria T. Paulsen, rådgiver stab OUK som prosjektleder behov oppvekst, utdanning og kultur
 • Robert M Lund, prosjektutvikler enhet for Utbygging

Kontaktinfo prosjektleder: Heidi Bjøru, 41 51 43 65, heidi.bjoru@tromso.kommune.no

Medvirkning

Prosjektet er organisert med bred medvirkning. Se organisasjonskart under.

Hensikten er å hente inn kunnskap og å informere ut, og slik skape en felles forståelse for behov og løsninger både internt i kommunal organisasjon og i hele kvaløyasamfunnet.  

For fase 1 (behovsmelding) er det satt opp en tverrfaglig prosjektgruppe bestående av flere arbeidsgrupper, et sentralt brukerutvalg og en ressursgruppe. Prosjektgruppen og brukerutvalget har representanter fra arbeidsgruppene og fra hovedverneombud, tillitsvalgte og fra ulike fagområder i tjenesten, mens ressursgruppen består av representanter fra aktører på Kvaløya (frivillige lag og foreninger, bydelsråd, utviklingslag, ungdom, pensjonistforening med flere).  

Det er etablert tre arbeidsgrupper for å se nærmere på behov (helse og omsorg), samfunnsbehov og investering (herunder også lokalisering). Disse har deltakelse fra ulike sektorer i kommunen.

Organiseringen av medvirkning skal videreføres gjennom alle faser i prosjektet, med noen justeringer underveis.

Folkemøte

Det vil bli arrangert folkemøter på Kvaløya ved innledning til fase 2 konseptvalgutredning og programmering med tjenestedesign.

 • Datoer for folkemøter vil bli kunngjort på et senere tidspunkt.

Organisasjonskart

Samfunnsmål

Kvaløya BOV skal styrke ønsket samfunnsutvikling i tråd med kommunens mål for bærekraft, slik det er definert i kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel og handlingsplan:

Kvaløya BOV skal være et tilpasningsdyktig og attraktivt bo- og velferdssenter, dimensjonert og utformet for fremtidens brukere og tjenesteprofil, og samtidig styrke Kvaløya som lokalsamfunn.

Bidra til å dekke behovet for heldøgns plasser i 2030

 • Dekke kommunens behov for heldøgns plasser i 2030, i samvirke med andre institusjonsplasser, omsorgsboliger, trygghetsboliger og andre botilbud utenfor Kvaløya BOV
 • Plassene skal utformes slik at de er tilrettelagt for personer med kognitiv svikt og demens, og kunne brukes av ulike grupper over tid.

Møteplass som styrker lokalsamfunnet

 • Ha en sentral lokalisering som skaper merverdi av investeringene, reduserer transportbehovet og gjør det til en naturlig møteplass for bydelen og distriktet.
 • Invitere inn lokalsamfunnet, pårørende og frivillige, og bruke deler av sine lokaler og utearealer som «bydelshus» og arena for sosiale og kulturelle aktiviteter.

Hjemlig, trygt og trivelig for beboere og brukere

 • Skal utformes oversiktlig, trygt og trivelig for alle brukere: beboere, pårørende, ansatte, brukere av tjenester, og andre besøkende.
 • Kvaløya BOV skal tilby trygge institusjonsplasser og omsorgsboliger. Dette er beboernes hjem, og utformingen skal gi rom for personlig preg og hjemliggjøring som rammen om et verdig liv.
 • Tilby sine beboere en meningsfull hverdag og mulighet for deltakelse i dagliglivets aktiviteter så lenge som mulig, på den enkeltes premisser og ønsker.
 • Skal ha klare grenser mellom det offentlige og det private. Særlig skal god avskjerming og trygghet sikres for personer med demens og kognitiv svikt.

God, effektiv og stabil tjeneste

 • Kvaløya BOV skal være en innovativ og attraktiv arbeidsplass med stabil bemanning, der de ansatte utvikle kompetanse på tvers av fag og seksjoner.
 • Skal tilby tverrfaglige tjenester tilpasset den enkelte bruker i og tilknyttet senteret, og være sentral i tjenesteutøvelsen for hele distriktet.
 • Skal gjennom utforming av bygninger og utearealer samt bruk av teknologi understøtte optimal bemanning og bærekraftig økonomisk drift.
 • Gi tilbud og tjenester med fokus på folkehelse, forebyggende og helsefremmende tiltak sammen med hele kommuneorganisasjonen.

Arealeffektiv og fleksibel bygning

 • Utformes med tanke på arealeffektiv og fleksibel sambruk av arealene inne og ute - over døgnet, uken og året. Logistikken skal være gjennomtenkt og effektiv.
 • Kvaløya BOV skal kunne endre seg over tid i takt med beboerne og brukernes behov, og nye krav og bestemmelser. Særlig skal senere behov for utvidelser sikres.

Attraktiv utforming og høye miljøambisjoner

 • Arkitektonisk utforming skal dempe institusjonspreget og være tilpasset omgivelsene. Særlig skal tilgjengelige, lune og solrike uterom vektlegges.
 • Ha et klimamessig bærekraftig fotavtrykk, med bygninger og uterom som er kostnadseffektive i et livsløpsperspektiv.

Fremdrift med realisering innen 2030

 • Kvaløya BOV skal realiseres snarest aht krevende situasjon for beboere og ansatte, og senest innen 2030.
 • Kvaløya BOV er tilstrekkelig utredet mtp risiko, målsettinger, bærekraft, hensyn til planverk og eiendomsforhold for hver fase i prosjektutviklinga, slik at man ikke risikerer unødvendige stopp og utsettelser i prosjektet.

Målsettingene for Kvaløya BOV er utkast som skal utvikles videre og revideres i fase 1 og 2.

Fremtidige behov er fastsatt i vedtatt behovsmelding og utdypende notat, se sentrale dokumenter.

Byutviklingsstrategien vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel (KPS) sier at vi skal ha et kompakt byområde, og en tydelig senterstruktur med Tromsø sentrum og lokalsentre som er tilgjengelige, trygge og tilrettelagt for alle, og tilpasset det omlandet de skal betjene.

Bærekraftig byutvikling i tråd med disse overordnede føringene sikres gjennom å fortette og transformere den etablerte byen, og forsterke den valgte senterstrukturen gjennom å samlokalisere nye funksjoner i utvalgte flerfunksjonelle senter – Tromsø sentrum, bydelssentre og nabolagssentre.

Slettatorget er utpekt som et av flere bydelssenter i den gjeldende kommuneplanens arealdel (KPA), og et av tre i forslag til KPA 2023-2034. En større kommunal investering som et bo- og velferdssenter bør gjennom lokalisering og sambruk av funksjoner forsterke bydelssenteret som møteplass og slik bidra til å skape ønsket bærekraftig byutvikling.

Ut fra ambisjonen om å styrke bærekraftig byutvikling, gjør vi i det følgende en vurdering av BOV sitt behov, og øvrige kommunale behov som er aktuelle å flytte på eller etablere sammen i BOV sin åpne del. Dette er funksjoner som kan styrke bydelen, og gi merverdi.

Behovene er definert slik i behovsmeldingen:

 • BOV boligdel skal dimensjoneres for 160 beboere med behov for heldøgns omsorg. Dimensjonering er fastsatt i henhold til sak 20/23 i Helse- og velferdsutvalget (07.06.23). Organisering og utforming skal være robust og fleksibel med tanke på at brukergruppene kan endre seg over tid.  Plassene skal organiseres i bogrupper a 8-10 boliger, og være tilrettelagt for personer med kognitiv svikt og demenssykdom.
 • BOV tjenestedel skal dimensjoneres for tverrfaglige tjenester tilpasset fremtidige tverrfaglige utfordringer og diagnoser og mer hjemmebaserte tjenester. Det vil legges til rette for et tverrfaglig samarbeid på tvers av seksjonene: sykehjem, hjemmetjenester, habiliteringstjenesten og velferd (arbeid) og inkludering (psykisk helse og rus).
 • BOV åpen del skal dimensjoneres for konkrete behov som fremkommer av fase 1 (behovsmeldingen). Her vil være funksjoner tilknyttet helse og omsorg som for eksempel dagsenter, legesenter og helsestasjon for barn etc, funksjoner tilknyttet oppvekst, utdanning og kultur som Familiens hus/åpen barnehage etc, og noen rom tilrettelagt for frivillighet, lag og foreninger på Kvaløya. Det vil legges stor vekt på generisk utforming av arealene, slik at mest mulig av arealene kan sambrukes av ulike brukere 24/7.
 • BOV skal ha en felles inngang – "en dør inn" - til alle funksjoner så langt det er hensiktsmessig, slik at adkomstsonene både ute og inne i seg selv vil fungere som inkluderende møteplasser for alle. Både uteområdene og bydelstorget skal være dimensjonert for flerfunksjonell bruk, herunder bruk av beboere i BOV. Beboerne skal i tillegg ha felles private utearealer.

Vedtatt behovsmelding er utdypet i fire notat, som er utarbeidet sm start på fase 2 konseptfasen.
Dette er:

 1. Notat 1 Strategiske rammer med oppsummering av mål og vurderingskriterier
 2. Notat 2 Kriterier og aktuelle lokaliseringer
 3. Notat 3 Kriterier og aktuelle investeringsalternativer
 4. Notat 4 Funksjonsprogram

Lenker finner du under fanen Sentrale dokumenter. 

Fase 1 behovsmelding identifiserte og vurderte flere investeringsalternativer. Vurderingene ble gjort ut fra overordna hensyn til mål om bærekraft i kommunens KPS og KPA, og ut fra konkrete økonomiske og miljømessige forhold.
Eksisterende bygningsmasse er vurdert ut fra egnethet og kostnader med oppgradering til dagens standard, og mulig utnytting av tomt er vurdert opp mot overordna byutvikling. Ut fra dette er identifisert investeringsalternativene som er relevant å ta med i konseptvalgutredningen. Dette er:

 • Alt. 0. Nullalternativet (beholde dagens bygg). Skal alltid utredes.
 • Alt. 2. Om- og tilbygging av eksisterende bygning
 • Alt. 5. Nybygg

Valg av investeringsalternativ vil utredes videre og anbefales i konseptvalgutredningen, og bestemmes av kommunestyret ved vedtak av konsept i fase 2.  

Lokaliseringen for nye Kvaløya BOV er ikke bestemt. Kartplasseringen over og kartillustrasjonene under er derfor å anse som en generell angivelse av hvilket område som kan være aktuelt. 

Fase 1 behovsmelding vurderte overordnet en rekke tomtealternativer, med hensyn til overordna mål om bærekraft i kommunens KPS og KPA, og ut fra aktuelle samfunns- og effektmål for prosjektet.

Ut fra dette ble det identifisert tre aktuelle lokaliseringer som de mest relevante å ta med videre inn i konseptvalgutredningen:

 1. Eksisterende sykehjemstomt
 2. Finnland sør (nedenfor Slettatorget bydelssenter)
 3. Finnland nord (også kalt kirketomta)

Valg av tomt vil utredes videre og anbefales i konseptvalgutredningen, og bestemmes av kommunestyret ved vedtak av konsept i fase 2.  

Kartet under viser de tre lokaliseringene som skal utredes i konseptvalgutredningen.