Hopp til hovedinnhold
Området hvor Grøtsund industripark er planlagt etablert. Foto: Tromsø havn

Grøtsund industripark

Sammendrag

Tromsø kommune og Tromsø havn KF jobber med å utvikle Grøtsund som industriområde.

Tromsø kommune er med på etablering av en industripark som har som formål å realisere mål knyttet til grønn næringsutvikling og attraktivitet for næringsetablering.

 • 27. juni 2024: Det ble avholdt stiftelsesmøte, hvor styret for Grøtsund industripark AS ble valgt. Styret består av Kjell-Are Vassmyr (styreleder) og styremedlemmene Liv Monica Stubholt, Marianne Elisabeth Johnsen, Arve Ulriksen og Erling Bangsund.
 • 27. mai 2024: Troms Holding (som forvalter overskuddet fra fylkeskommunes aksjepost i Troms Kraft AS) bevilger fire millioner kroner til arbeidet med å utvikle industriparken. Det er prosjektleder ProTromsø som har hatt ansvar for søknaden til Troms Holding på vegne av interimsstyret bestående av Tromsø Havn og Tromsø kommune samt Troms Kraft (observatør). Det ble opprinnelig søkt om syv millioner under ordningen Tilrettelegging for det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling.
 • Etableringen av selskapet Grøtsund industripark AS ble formelt behandlet i kommunestyret i 22. mai 2024. Selskapet eies 50% av Tromsø kommune og 50% av Tromsø havn KF.
 • ProTromsø AS har siden 2022 vært prosjektleder, og har ansvar for fremdrift i prosjektet fram til intustriselskapet er operativt.

Grøtsund industripark ligger på fastlandssiden ca 15 km nord for Tromsø og har et totalt utviklingspotensial på 1.500 dekar. Tromsø havn kjøpte området i 2006 og etter arbeidet med Grøtsund industripark påbegynte har det blitt investert omtrent 500 millioner kroner i infrastruktur på området.

Første byggetrinn stod ferdig i 2015 og industriparken inneholder i dag blant annet et kraftig dimensjonert kaianlegg (130 meter lengde, 22 meter dybde) og store bak-areal (110 000 m2 ) . Det er også etablert en adkomstvei og tilgang til vann, avløp og fiber.

Kommunestyret vedtok i juni 2022 å etablere aksjeselskapet Grøtsund industripark, som skal sørge for utvikling av området. Selskapet skal eies av Tromsø kommune og Tromsø havn.

Les mer om planene for Grøtsund industripark hos Tromsø havn

 • 2003: Tromsø kommune iverksetter analyse- og planarbeid om hvor et nytt havneavsnitt i nærheten av Tromsø by bør etableres
 • 2005: Kommunestyret beslutter at det nye havneavsnittet skal etableres på Grøtsund
 • 2006: Tromsø havn kjøper Grøtsund kystfort
 • 2007: Tromsø kommune vedtar områdeplan 1642 med tilhørende konsekvensutredning
 • 2008–2013: UiT gjør arkeologiske utgravninger på Tønsnes i to perioder
 • 2010: Første byggetyrinn vedtas i kommunestyret
 • 2014: Første byggetrinn ferdig. Skanska er hovedentreprenør. Tromsø skipsverft velger å ikke gå videre med sin opsjon på 40 + 20 mål. Kommunestyret gir Tromsø Havn fullmakter (lånegaranti) til å investere inntil 600 millinoer kroner i byggetrinn 2.
 • 2014–2019: Havna på Grøtsund blir brukt til ulike prosjekter innen blant annet olje, havbruk og vindmølleindustri.
 • 2021: Tromsø kommune blir pålagt av Forsvarsdepartementet å ta imot allierte reaktordrevne fartøy ved Grøtsund havn.
 • 2023: Kommunestyret vedtar i juni å etablere aksjeselskapet Grøtsund industripark. Selskapet skal eies 50% av Tromsø kommune og 50% av Tromsø havn.

Målsettingen for selskapet er å utvikle en attraktiv og velfungerende maritimt rettet næringspark basert på prinsipper om bærekraftig virksomhet og sirkularitet. Mer overordnet er ambisjonen at selskapet og Grøtsund industripark skal bidra til at Tromsø blir et lokomotiv for grønne løsninger.