Hopp til hovedinnhold
Boliger

Bymyra - Kommunale boliger til flyktninger

Sammendrag

Tromsø kommune er anmodet om å bosette 690 nye flyktninger i 2024. I tillegg til flyktningstrømmen fra Ukraina er behovet for utleieboliger i kommunen økende. For å håndtere økningen av fordrevne fra Ukraina har Kommunal- og distriktsdepartementet vedtatt midlertidig unntak fra Plan- og bygningsloven med unntak fra søknadsplikt og andre bestemmelser for boliger som skal benyttes til å huse flyktninger.

Krigen i Ukraina har ført til masseflukt også til Norge. Tromsø kommune bosatte til sammen 409 flyktninger i 2022, og er anmodet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å bosette ytterligere 630 nye flyktninger i 2023, forventet fordelt med 550 ukrainere og 80 overføringsflyktninger. I tillegg til flyktningstrømmen, øker antall husstander med behov for midlertidige boliger, med 3-4 ukentlig. Det er stipulert et totalt behov for 3-400 boliger fordelt på 1-2, 2-, 3-, 4-, og 5-roms leiligheter. Familiefordeling og endelig antall er noe usikkert. Tromsø kommune er anmodet om å bosette 690 flyktninger i løpet av 2024.

Grunnet det store antallet flyktninger som kommer, og den manglende kapasiteten på egnede boliger, har Kommunal- og distriktsdepartementet vedtatt Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for å håndtere høye ankomster av fordrevne fra Ukraina. Den midlertidig forskriften åpner for unntak fra søknadsplikt og andre bestemmelser for boliger til flyktninger. Dette åpner for kort saksbehandlingstid og hurtig etablering for å enklere øke kapasiteten på slike boliger.

  • 14 000 ukrainske flyktninger er bosatt i norske kommuner første halvår 2023.
  • 40 000 ukrainere er bosatt i Norge siden starten av den russiske angrepskrigen.
  • Tromsø kommune bosatte 409 flyktninger i 2022.
  • Tromsø kommune er anmodet om å bosette 630 flyktninger i 2023.
  • Tromsø kommune er anmodet om å bosette 690 flyktninger i 2024.

  • Forenklet konseptutredning behandlet i Formannskapet 23.10.2023
  • Forenklet konseptutredning behandlet i Kommunestyret 25.10.2023
  • Investeringsbeslutning behandlet i Formannskapet 07.02.2024
  • Investeringsbeslutning behandlet i Kommunestyret 14.02.2024

Det estimeres følgende milepæler basert på at det ikke oppstår uforutsette stopp i prosjektering og utførelse.

AktivitetTidspunkt
GrunnarbeiderMar 24 - Mai 24
BetongfundamenterMai 24 - Jul 24
Montering av leilighetsmodulerJul 24 - Nov 24
Innvendige arbeiderAug 24 - Nov 24
FerdgistillelseNovember 2024

Illutstrasjoner under viser planlagt utbygging på Bymyra. Det skal totalt bygges 60 leiligheter fordelt på 13 stk 3-roms og 47 stk 2-roms.

Foreløpig landskapsplan
Modellert illustrasjonsbilde
Modellert illustrasjonsbilde
Modellert illustrasjonsbilde
Modellert illustrasjonsbilde
Modellert illustrasjonsbilde

Tomtevalg

Kommunen har vurdert tomter for lokalisering av flyktninger. Grunnet den prekære og uforutsette situasjonen har vurderinger av tomter blitt gjort på knapp tid. Tromsø kommune har begrenset tomteportefølje, og har få egnede eiendommer til formålet. Det er mange arealhensyn som gjør seg gjeldende for vurderingen av tomtebeskaffenhet, herunder kommunens samlede langsiktige og kortsiktige arealbehov og tomtetekniske forhold. Formålet med vurderingene er å lokalisere egnede tomter for utbygging som hensyntar integrering av beboerne i ordinære bomiljøer.  

Det er åpnet for unntak i plan- og bygningsloven for å gjøre det lettere for kommunene å etablere midlertidige boliger til flyktninger fra Ukraina. Et av disse unntakene er at reguleringsformål ikke er av avgjørende betydning. Dette betyr at tomter regulert til blant annet offentlige formål kan benyttes til midlertidige boliger for ukrainske flyktninger. Kommunen har vurdert at for å dekke det prekære behovet for slike boliger så må tomter regulert til annet enn bolig delvis tas i bruk. Ved vurdering av slike tomter har kommune lagt vekt på tomtetekniske forhold, samt sosial- og teknisk infrastruktur.

Tomteteknisk er det lagt vekt på at tomtene bør være av slik størrelse at det muliggjør etableringer av større omfang for å unngå for høye riggkostnader. Det er også lagt vekt på hvorvidt tomter tidligere har blitt benyttet til utbyggingsformål, tomtenes topografi, og har helt eller delvis tilrettelagt teknisk infrastruktur. Av teknisk infrastruktur er det vurdert hvorvidt tomten uten uforholdsmessige kostnader kan etableres med veg, grønnstruktur, vann og avløp med mer. Vurderingene er gjort overordnet og deretter i tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av byplan, byggesak, veg, park, idrett og friluftsliv og eiendomsutvikling.

For å ivareta flyktningenes behov er det ved vurdering vektlagt at tomten er tilstrekkelig tilknyttet sosial infrastruktur slik som nærhet til fasiliteter som barnehage, lekeplass, skole og dagligvare, samt nærhet til kollektivknutepunkter. Innspill fra seksjon for velferd, arbeid og inkludering opplyste at boligene kan inngå i ordinære bomiljø, og at det ikke er behov for særskilte hensyn. I tillegg er det gjort vurderinger knyttet til sosial og teknisk infrastruktur ut fra plan- og eiendomsfaglige hensyn.

Tomter med pågående prosesser knyttet til regulering, har rettigheter eller tungtveiende interesser som berører tredjepart, eller har særlig samfunnsmessig betydning er vurdert som lite egnet. Dette blant annet for å sikre rask etablering av boligene.

Prosjektet arbeider videre med utgangspunkt i tomter vist under. For å besørge flest mulig boliger raskest mulig, prioriteres arbeidet med midlertidig boliger, men det etterstrebes parallelle løp for å også etablere varige boliger. 

Det kan bli aktuelt å gjennomføre ordinære omreguleringsprosesser om det vurderes som formålstjenlig og velfungerende at boligene blir stående varig. En slik prosess vil i så tilfelle følge alle normale krav til involvering av nærmiljø, myndigheter og øvrige interessenter.

Gnr/bnrAdresseFormål
17/930 Tindvegen 14-30Varige boliger 
118/11 BymyraMidlertidige boliger 

Involvering av naboer

Varige etableringer stiller krav til ordinært nabovarsel der naboer og gjenboere kan komme med innspill som i tradisjonelle byggesaker, men for midlertidige etableringer er tiltakene unntatt fra nabovarsling jf. Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for å håndtere høye ankomster av fordrevne fra Ukraina.

For å sikre tilstrekkelig medvirkningsmuligheter og god informasjonsflyt vil det derfor gjennomføres dialogmøter med representanter for nabolag og øvrige interessenter for å få inn viktige hensyn og innspill til hvordan den planlagte utbyggingen påvirker nærområdet.

I forkant av totalentrepriseanskaffelse ble det avholdt naboskapsmøte, samt vil det gjennomføres åpent informasjonsmøte om gjennomføringen av byggearbeidene i løpet av april 2024 (nærmere informasjon kommer).

Byggemetode

Prosjektet baserer seg på modulbygg som byggemetode for prosjektet på bakgrunn av ønsket fremdrift og muligheten for kostnadseffektive standardløsninger som potensielt kan gjenbrukes til annet formål etter endt midlertidig periode.

For midlertidige etableringer arbeides det videre med en modell der modulbyggene kjøpes og forberedes for fremtidig alternativ bruk på annen tomt, evt. på omregulert tomt. Midlertidige etableringer vil i dette tilfellet være oppad begrenset til to års varighet slik midlertidig forskrift foreligger på nåværende tidspunkt; Grunnet uforutsigbarheten i krigssituasjonen er det knyttet usikkerhet til om hvorvidt dette vil forlenges. Midlertidigheten gir rom til å fravike krav i byggteknisk forskrift (eksempelvis krav til grad av arealutnytting, radonsikring, universell utforming, mm.).