Einevegen på Kvaløysletta stengt til rundt månedsskiftet oktober-november

Her finner du oversikt over hvor og når trafikken påvirkes.

Veiarbeid

Her finner du oversikt over hvor og når trafikken påvirkes.

Siste oppdatering 15. sep 2023, kl. 15:06

Publisert 20. sep 2021

Grave- og utbedringsarbeid i Einevegen

I regi av Tenk Tromsø – Trafikksikker skoleveg pågår det nå gravearbeider i Einevegen på Kvaløysletta. Arbeidet består i å utbedre fortau, belysning og krysningspunkter.

I den forbindelse er Einevegen stengt for all trafikk mellom Karveslettvegen og Tusenfrydvegen i anleggsperioden, som er beregnet å vare i rundt 6-7 uker.

Anleggsarbeidet i Einevegen på Kvaløysletta pågår i perioden fra september til oktober-november 2023. Se kart lenger ned i artikkelen.

For din egen sikkerhet – vær vennlig å ikke bryte sperringene

Maskinentreprenør Stig Kristiansen AS og kommunen ber innstendig om at myke trafikanter ikke tar snarveier gjennom sperringene eller skogen mellom Karveslettvegen og Einevegen.

Maskinførere har allerede opplevd flere tilfeller hvor personer kommer svært overraskende på gravemaskinførerne fordi personene har tatt seg forbi sperringer eller ferdes gjennom skogen.

Derfor:

 • Respekter skilting og sperring
 • Vis hensyn og hold trygg avstand til anleggsvirksomhet

På forhånd, takk.

Her kan du ferdes

 • For gående er det laget en skiltet midlertidig passasje fra Kittistien opp til Tusenfrydvegen.
 • Krysset Einevegen – Tusenfrydvegen vil holdes åpen for all trafikk, men kan unntaksvis stenges i korte perioder.
 • I Geitramsbakken vil det holdes åpent for gående, men stenges for biltrafikk.

Ellers er du velkommen til å stille spørsmål til anleggslederne i området. De har blå hjelmer på seg og slår gjerne av en kort prat med deg.

Kart over området hvor arbeidet pågår. De røde strekene markerer hvor det er stengt.

Asfalt- og anleggsarbeid, utbedringstiltak eller arrangementer berører ofte veier som da må midlertidig stenges helt eller delvis.

Vi gjør oppmerksom på at varslene kan endres ved behov. Vi oppdaterer informasjonen i denne artikkelen fortløpende. Dersom arbeidene og stengningene kan berøre deg, kan det derfor være lurt å sjekke informasjonen her med jevne mellomrom.

Flere steder må arbeidet pågå på nattetid, noe som beklageligvis kan forårsake støy for beboere i området.

I tillegg til varslingene her, kan det også være lurt å holde seg oppdatert på trafikkmeldinger fra Statens vegvesen. Der finner du info om stengte veier og trafikkendringer, som ikke er i kommunal regi.

Noen ganger vil gravearbeid også føre til midlertidige endringer på bussruter. Troms fylkestrafikk har mer informasjon på sine nettsider. 

Arbeidet med å bytte ut vann- og avløpsledninger i Røstbakken startet våren 2022 og vil pågå til senhøsten 2023. Nedenfor kan du lese mer om arbeidet som skal gjøres de neste måneden.

Les mer om Røstbakken-prosjektet her.

Det er nå to åpne grøfter i prosjektet:

Kart over anleggsområder i Røstbakken høsten 2023
På kartet ser du anleggsområdene i Røstbakken markert med blått, grønt og rosa.
Det er ikke mulig å kjøre, sykle eller gå forbi grøftene.

Dette skjer i Røstbakken fremover:

 • Austadvegen: Mandag 14. august starter arbeidet i Austadvegen (markert med rosa i kartet over). Gravearbeidet starter i krysset med Røstbakken og beveger seg nordover til svingen inn i Alfheimvegen.
 • Røstbakken: Nå graves siste strekket det bratteste partiet av Røstbakken, nemlig fra Skoglivegen og opp til Hagavegen (markert med blått i kartet over). Dette arbeidet vil pågå inntil hele prosjektet er ferdig senhøsten 2023.
 • Grønlivegen: Det pågår fortsatt gravearbeid her (markert med grønt i kartet), men dette vil avsluttes i løpet av august.

Alternative kjøre- og gangveier

Når det jobbes i veien, vil det ikke være mulig å passere verken med kjøretøy, sykkel eller til fots. Derfor har vi utformet alternative ruter (se kart nedenfor).

Viser alternative kjøre- og gangruter mens det graves.
Den blå streken viser alternative kjøreruter for bil. Den grønne streken viser alternative ruter for gående og syklende.

Endring i bussruter

I løpet av prosjektperioden vil bussen i perioder måtte legge om ruta på grunn av gravearbeidet. Troms fylkestrafikk har mer informasjon på sine nettsider. 

Vi skal skifte ut gamle vann- og avløpsledninger på Mortensnes. Graveprosjektet startet i februar 2022 og skal ferdigstilles senhøsten 2023.

Les mer om Mortensnes-prosjektet her.

Nå er det stengt for gjennomkjøring i Matrosvegen (se rosa markering i kartet under).

Stengt i Matrosvegen

I februar startet vi arbeidet i Matrosvegen (se kart nedenfor). I utgangspunktet skulle veien være åpen for fotgjengere og syklister, men fra 9. mars har vi av sikkerhetshensyn stengt veien for all trafikk. Dette gjør vi fordi store snømengder tar opp mye plass rundt anleggsområdet. Vi har satt opp skilt om at veien er stengt i begge ender.

Viser grøft og anleggsmaskiner i Matrosvegen.
Dette bildet ble tatt 19. april i Matrosvegen på Mortensnes.

Hva skjer framover?

 • Matrosvegen: I februar har vi startet opp i Matrosvegen.
 • Båtmannsvegen: Når arbeidet er ferdig i Matrosvegen, går vi ut i Båtmannsvegen igjen og jobber oss opp fra krysset med Matrosvegen til Losvegen. Deretter tar vi nedre del av Båtmannsvegen mot tverrforbindelsen i sør.
 • Gang- og sykkelvei: Deretter tar vi gangveien som går langs tverrforbindelsen fra Båtmannsvegen og østover.
 • Lysakervegen: Når vi er ferdige med gangveien, tar vi fatt på Lysakervegen.
 • Styrmannsvegen: Deretter tar vi resten av Styrmannsvegen, fra Ankervegen og nordover.
Kart over Mortensnes som viser status februar 2023.
Området markert med rosa viser hvor det graves nå. De grønne strekene
viser hvor gravearbeidet er ferdig, og de blå strekene viser hva som gjenstår.

Bussrute 24 vil nå kjøre rundt området. Troms fylkestrafikk har mer informasjon på sine nettsider. 

Ett kjørefelt stengt ved Grønnegata 72/76 fra og med 10. juli

På grunn av oppussingsarbeid i Grønnegata 72/76 blir det redusert framkommelighet mellom lyskrysset ved Fredrik Langes gate og Extra.

På bildet ser vi veistrekket og fortauet som fra 10. juli og i ca en til to uker fremover stenges fra Fredrik Langes gate bort til Extra i Grønnegata.
Høyre side av veien, som er sørgående kjørefelt, inkludert fortauet, stenges fra Fredrik Langes gate bort til Extra.

Sørgående kjørefelt, som er høyre side av veien på bildet ovenfor, stenges mellom Fredrik Langes gate og Extra. Dette medfører at de som skal kjøre sørover langs Grønnegata anbefales å kjøre opp til Vestregata allerede ved Bispegata. Man kan alternativt svinge opp til høyre fra Fredrik Langes gate.

Redusert fremkommelig vil gjelde fra og med mandag 10. juli og i mellom en til to uker fremover.

Det skal bores energibrønner i fortauet på vestsiden av Grønnegata, samme side av gata som Extra.

Dette betyr at gående må benytte fortauet på DNB-siden av gata.

Det er tatt hensyn til at tunnelene stenges mandag 21. august og at det innen da må være plass til økt trafikk i blant annet Grønnegata.

Deler av sentrum stengt for biltrafikk lørdag 12. november kl. 12:30 – 13:45

Lørdag 12. november arrangeres parade gjennom Tromsø sentrums gater i forbindelse med Arctic Pride 2022.

Deler av sentrum er derfor stengt for kjørende i perioden mellom kl. 12:30 til ca.13:45.

Det er derfor anbefalt å kjøre før klokken 12 eller etter klokka 14. Hvis det ikke er mulig, anbefaler vi at kjørende til sentrum i dette tidsrommet benytter Sentrumstangenten og Fjellet P-hus.

For trafikk gjennom sentrum anbefaler vi også Sentrumstangenten, men Grønnegata, Vestregata og Mellomvegen vil være åpne for trafikk.

Busser vil gå tilnærmet som normalt, men for busser som kjører gjennom sørbyen må man regne med forsinkelser i dette tidsrommet. Vi anbefaler at man sjekker trafikkmeldingene på Troms fylkestrafikks nettside eller i TromsReise-appen.

Mer informasjon om selve paraden, slik som rutebeskrivelser og kart, finner man på Arctic Pride.no.

Veiarbeid kvelds- og nattestid på Stakkevollvegen fra 20. til 23. september

Det pågår for tiden veiarbeider på Stakkevollvegen mellom Tverrforbindelsen og Hansjordnesbukta i perioden fra og med kveldstid tirsdag 20. til og med fredag 23. september.

Arbeidene vil fortrinnsvis foregå på kvelds- og nattetid, og kan dermed beklageligvis forårsake noe nattestøy.

Arbeidet består hovedsakelig av fresing og asfaltering.

Det vil være trafikkdirigenter i tillegg til skilting langs veien. Det vil steds- og tidvis også være innsnevrede kjørefelt på deler av Stakkevollvegen.

Veiarbeid og nattestøy på Dramsvegen fra 19. til 23. september

Denne uken vil det foregå arbeider på Dramsvegen mellom «Saksekrysset» og Grønnåsen kirke.

Arbeidene vil hovedsakelig skje på kvelds- og nattetid, og kan beklageligvis forårsake støy.

Det vil også forekomme mindre arbeider på dagtid. Det vil være trafikkregulering på stedet.

Storelvbakken asfalteres natt til torsdag 15. september

Onsdag 14. september fra klokken 21 asfalteres Storelvbakken på Kvaløya. Arbeidet vil pågå utover natten til torsdag 15. september, og arbeidet kan derfor forårsake nattestøy.

Arbeidet kan medføre noen utfordringer for trafikken i området mens arbeidet pågår. Det blir manuell dirigering på stedet. Se kart nedenfor.

Traseen som asfalteres er skravert i rødt. Gulskravert trasé er mulig omkjøring.

Veiarbeid nattetid på Stakkevollvegen fra 12. til 16. september

Det pågår veiarbeider på Stakkevollvegen mellom Tverrforbindelsen og Hansjordnesbukta i perioden fra og med mandag 12. til og med fredag 16. september. Det er ikke planlagt arbeid natt til lørdag 17. september.

Arbeidene vil fortrinnsvis foregå på kvelds- og nattetid, og kan dermed beklageligvis forårsake noe nattestøy.

Arbeidet består hovedsakelig av fresing og asfaltering. Det vil være trafikkdirigenter i tillegg til skilting langs veien. Det vil steds- og tidvis også være innsnevrede kjørefelt på deler av Stakkevollvegen.

Enveiskjøring i Storgata fra 11. juli til august

Det skal graves ned ledninger for strøm og internett til Storgata 42. Arbeidet starter mandag 11. juli, og skal etter planen være ferdig til august.

I deler av perioden vil Storgata derfor være enveiskjørt mellom Strandskillet og Fiskergata.

I tillegg stenges fortauet på vestsiden av Storgata, og gående bes derfor bruke fortauet på østsiden. (Se rosastiplet linje på kartet nedenfor.)

Kjørende som skal nordover må kjøre via Strandgata eller Grønnegata. (Se de blåstiplede linjene i kartet nedenfor.)

Ett kjørefelt i Storgata holdes åpen for busstrafikk og annen sørgående trafikk.

Veiarbeid i Diamantvegen fra 27. juni til 21. august

I perioden skal det blant annet bygges nytt fortau i Diamantvegen. Dette medfører blant annet endring i bussrutene og for holdeplassene i området.

Detaljinfo om dette finner du på Troms fylkestrafikks nettsider:

 • Veiarbeid medfører endringer for linje 22 og 24.

Tiltaket er en del av Trafikksikker skolevei, som er en del av samarbeidet Tenk Tromsø. Samarbeidet består av Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og innbyggerne i Tromsø.

Hillesøybrua nattestengt to netter på rad

Veien i tilknytning til Hillesøybrua skal asfalteres på begge sider av brua. Se kart lenger ned.

Dette medfører at brua stenges nattetid to netter på rad:

 • Fra onsdag 29. juni kl. 21 til torsdag 30. juni kl. 06
 • Fra torsdag 30. juni kl. 21 til fredag 1. juli kl. 06

Deler av Strandgata stenges 25. februar i forbindelse med vann- og avløpsarbeid

Strandgatas sørlige del stenges fredag 11. februar for vann- og avløpsgraving til hotellet som er under oppføring i Storgata 25. Atkomst til Nerstranda vil være fra nord via Strandskillet.

Busstoppet ved Nerstranda vil være ubetjent, både sør- og nordgående busser vil gå i Storgata. Se Troms Fylkestrafikk for informasjon.

Arbeidet vil vare noen uker, med mål om å være ferdig i god tid før 1. april.

En del av Myrengvegen stengt fra og med mandag 31. desember

En del av Myrengvegen stenges for harde trafikanter fra og med mandag 31. januar like sør for Coop Marked Myreng. Veistykket er etter planen stengt i til sammen fem dager.

Dette medfører at alle kjørende til Prestvannvegen og veiene nord for det stengte partiet må kjøre Conrad Holmboes veg. Omkjøring skiltes. (Se kartutsnittet nedenfor)

Fotgjengere og syklende kan passere.

Stengingen gjør at det ikke er busstilbud i dette området mens arbeidet pågår. Se Troms Fylkestrafikk for informasjon.

Stengingen skyldes reparasjon av en vannlekkasje.

Sommerfeldts gate stengt 21. september

Sommerfeldts gate fra Dramsvegen til Johan Jensens gate er stengt fra og med tirsdag 21. september klokken 07:30 til cirka klokken 17:00 grunnet asfaltarbeid.

Se kartutsnittet nedenfor:

 

Kvaløyvegen stengt 21. til 23. september

Kvaløyvegen stenges mellom Holtvegen og Plantasjen i perioden tirsdag 21. september klokken 0:007 til og med torsdag 23. september klokken 06:00.

Veien er da stengt i begge retninger for alle kjøretøyer unntatt rutebuss.

Det vil være skiltet omkjøring og trafikkdirigenter på stedet.

Skippergata stengt 23. til 24. september

Det gjenstår å bygge én fartshump ved Søndre Tollbodgate og derfor stenges Skippergata grunnet asfaltarbeid fra og med torsdag 23. september klokken 21.

Gata åpnes etter planen igjen innen bussene begynner å gå tidlig fredags morgen. Skippergata holdes åpent for busstrafikk torsdags kveld til etter at siste buss er gått for kvelden.

For andre trafikanter skiltes det for omkjøring via Storgatbakken når man kommer fra sentrum, og via Nordre Tollbodgate når man kommer kjørende fra nord.

 

Winston Churchills veg stengt 27. og 28. september

På grunn av bussvei som må asfalteres, blant annet på nattetid, er Winston Churchills veg stengt fra krysset Radarvegen til Gnistvegen fra mandag 27. september klokken 12:00 til tirsdag 28. september klokken 06:00.

Det vil være trafikkdirigering på stedet.

Toftvegen/Hamnavegen stengt 29. og 30. september

På grunn av bussvei som må asfalteres, blant annet på nattetid, er Toftvegen stengt fra krysset Årevegen til Hamnavegen i periodene:

 • onsdag 29. september klokken 12 til torsdag 30. september klokken 06:00
 • torsdag 30. september klokken 12 til fredag 1. oktober klokken 06:00

Det vil være trafikkdirigering på stedet.

Strandgata stengt 6. og 7. oktober

Strandgata er stengt onsdag 6. og torsdag 7. oktober.

En mobilkran skal montere tårnkran på byggeplassen til Storgata 25.

Busstoppen ved Nerstranda vil i stengeperioden ikke anløpes. Det tilbys en midlertidig busstopp i Storgata. Se Troms Fylkestrafikk for informasjon.

Atkomst for kjørende til Nerstranda og Strandgata 5–9 vil bli fra nord. For lette kjøretøy er det også åpent for atkomst via Peder Hansens gate og kaiene.

Se kartutsnittet nedenfor.

Strandgata var opprinnelig planlagt stengt tirsdag 21. september fra klokken 7 til torsdag 23. september klokken 12, men dette ble utsatt.

Redusert framkommelighet ved Kirkegårdsvegen 13 under sikringsarbeid 2. november

Tromsø kommune har avdekket skader på muren som går langs Kirkegårdsvegen 13. Det er en viss fare for at muren kan rase ut på deler av strekningen. For å ivareta trafikksikkerheten for både kjørende og myke trafikanter, skal vi plassere gangcontainere forbi området slik at man kan ferdes trygt forbi muren.

Ved Kirkegårdsvegen 13 setter vi ut gangcontainere tirsdag 2. november mellom klokken 11:00 og 14:00. (Se kart nedenfor med rød skravering).

Mens vi holder på med utsettingen av gangcontainere, vil det for myke trafikanter være redusert framkommelighet. Vi oppfordrer alle som ferdes til fots til å bruke fortauet på motsatt side av veien mens vi holder på.

Gangcontainerne er en midlertidig løsning fram til ny mur er på plass. Bygging av ny mur har planlagt oppstart våren 2022.

 

Deler av Storgata stengt 17. november fra klokken 09:00 til ut på kvelden

Onsdag 17. november fra klokken 09:00 om morgenen til ut på kvelden må vi stenge Storgata fra Strandskillet til Kirkegata både for busser og andre kjøretøy.

Dette fordi vi skal pynte gatestykket med julelys. Ett fortau i Storgata holdes åpen for myke trafikanter.

Kjøretøytrafikk både til og fra Prostneset-området må kjøre via Strandgata, som blir skiltet som omkjøring og får toveistrafikk med trafikklys.

Stengingen vil berøre bussrutene 33 og 42. Informasjon om hvor bussene midlertidig må kjøre om. Se Troms Fylkestrafikk for informasjon.