Partneroversikt - Tromsø, klimanøytral by

Et partnerskap til støtte for Tromsø kommune sin søknad til "EU Mission: Climate-Neutral and Smart Cities" befestes med et «Memoranum of Understanding» (MoU), som er en type avtale mellom to eller flere parter. Den uttrykker en felles vilje mellom partene, og trekker opp en tiltenkt felles handlingsplan. Partenes signatur bekrefter en moralsk fremfor en juridisk forpliktelse.  

Partnerliste

"Verden skal løse enorme utfordringer, men det er vanskelig å gjøre det individuelt. Vi må gjøre det sammen, på et større plan. Tromsø har en unik posisjon i Arktis. Vi har arktiske forhold, men vi har også en unik kunnskapskapasitet: fra akademia, offentlige virksomheter og næringslivet. Byen er perfekt som foregangsby for en omstilling til klimanøytralitet. Her i nord ser vi klimaendringene ekstra godt. Nord-Norge er unikt på mange måter, og vi må oppnå klimanøytralitet på en måte som passer våre forhold. Slik kan vi sette i gang praktiske løsninger som ikke bare vil hjelpe klimaet: Mest av alt vil det tjene menneskene som bor her, og gjøre Tromsø og Nord-Norge til et enda mer attraktivt sted å bo, jobbe og studere."

Gosia Smieszek, samfunnsviter ved UiT

"Næringsforeningen i Tromsøregionen mener at en ambisiøs miljøsatsing er nøkkelen til vekst og utvikling i Nord-Norge, og nå haster det med å komme i gang!

Næringslivet i Nord-Norge har alle naturgitte forutsetninger for å bli et nasjonalt og europeisk senter for grønn omstilling. Næringslivet ønsker dette, og regjeringen har med Hurdalsplattformen også tatt til ordet for en slik kraftsamling i nord. Vi har overskudd av fornybar kraft, ledende kunnskapsmiljøer med spisskompetansen og vilje til å gå fremst. Med vår posisjon nord for polarsirkelen er vi også tettest på klimaendringene. Tromsø kommune har søkt om å bli 1 av 100 EUs klimanøytrale og smarte byer, det er en strategi Næringsforeningen støtter opp om.

Å vinne kampen om den grønne ledertrøyen vil skape nye forretningsmuligheter for næringslivet, og bidra til etablering av nye arbeidsplasser i vår region. Kompetente medarbeidere tiltrekkes av spennende arbeidsplasser, og en nasjonal satsing i nord vil trekke unge mennesker nordover. Dette er selve kronjuvelen i den grønne, arktiske satsingen. Samtidig er det viktig å påpeke at det er krevende og kostbart for mange bedrifter å omstille seg. Blir Tromsø kommune plukket ut til EUs program 100 klimanøytrale og smarte byer vil næringslivet få en viktig økonomisk drakraft i omstillingen. En omstilling næringslivet på sikt uansett må gjennom.

Vi er klare til å brette opp ermene og bidra i denne viktige satsningen for Tromsøs videre utvikling!"

Trude Nilsen, direktør NFTR.

"Klimautfordringen er den ene store oppgaven vår generasjon kommer til å bli målt på i fremtiden. De største mulighetene for norsk næringsliv ligger nettopp her. I nord ser vi stort potensial innen mer bærekraftig råvareproduksjon, energiproduksjon og fremvekst av sirkulære og biobaserte verdikjeder.  

NHO har fått beregnet at vi må skape minst 30 000 nye lønnsomme private arbeidsplasser i Nord-Norge i dette tiåret. Dette for å klare å opprettholde den regionale velferdsutviklingen og omstillingen vi er på full fart inn i.  NHO Arktis er samarbeidspartner for Tromsø sin satsning på å bli én av 100 klimanøytrale byer fordi næringslivet er, og skal, være med å skape et mer bærekraftig samfunn. Bedriftene har ledertrøya på - nå må vi samhandle, samarbeidet og satse for at Tromsøregionen blir en foregangsregion i omstillingen vi skal gjennom.  

Målfrid Baik, regiondirektør,  NHO Arktis

Om NHO Arktis

NHO Arktis er den største regionale arbeidsgiverforeningen i Troms, Finnmark og Svalbard. Vi jobber for våre 2000 medlemmers interesser for å sikre de gode rammevilkår å virke i.   

"LO Troms og Finnmark stiller seg bak Tromsø kommune sin søknad fordi klimaendringer er den største utfordringen menneskeheten står overfor, og det er avgjørende for alt liv på jorda at klimaendringene kan stoppes. Den største og vanskeligste oppgaven er å redusere de globale utslippene som bidrar til oppvarming av kloden. LO og fagbevegelsen har en viktig rolle i arbeidet med å utvikle et bærekraftig samfunn. 

I LO skal vi jobbe for: 

  • At Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050. 
  • FNs bærekrafstmål og Paris-klimaavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til godt under to grader, Vi vil arbeide for å begrense temperaturstigningen til en og en halv grad. 
  • En rettferdig omstilling av arbeidslivet, og anstendig arbeid i en klimavennlig framtid. 
  • En helhetlig satsning på fangst og lagring av karbon (CCS) i Norge.
  • At det satses mer på forskning og utvikling. Norge må omdannes til et lavutslippssamfunn. 
  • Å styrke statens rolle i å hjelpe fram ny, klimavennlig produksjon".

"Remiks ønsker å jobbe for dette oppdraget sammen med Tromsø kommune fordi samarbeid for å nå bærekraftsmålene er et av våre viktigste verktøy for å bekjempe klimakrisen. Vi er med på prosjektet fordi et velfungerende avfallssystem er kritisk for samfunnets funksjon, samtidig som det er nøkkelen til å gjøre avfall til ressurser. Noen av mulighetene her vil være utviklingen og etableringen av infrastruktur som vil kunne legge til rette for klimanøytral transport og avfallshåndtering. Kunnskapsbygging er en avgjørende faktor for et bærekraftig samfunn og et viktig steg for å få ned avfallsmengden".

Julie Høie Nygård, Remiks

"Tromsø Idrettslag har blitt verdenskjent for vårt engasjement rundt menneskerettigheter og sportsvasking. I samarbeid med Amnesty International laget vi verdens første QR-kodedrakt; omtalt i mer enn 100 land. Vi tør å kommunisere mer enn det som skjer på det grønne gresset! Fotballen kan, mer enn noen andre organisasjoner, engasjere og motivere. Derfor har vi et særlig ansvar for å gjøre verden til et bedre sted. Tromsø Idrettslag ønsker å gå inn med all vår kraft i prosjektet «100 klimanøytrale byer» og sammen med Tromsø kommune skape en arktisk by hvor innbyggerne deltar aktivt og heier på prosjektet. Et klimanøytralt Arktis må være en selvfølge".

Tom Høgli, samfunnskontakt, Tromsø IL

"Fornybarnæringen er en av nøklene for at samfunnet skal få til det grønne skiftet. Troms Kraft sitt kjerneprodukt, elektrisk strøm produsert av vann, vind og sol, vil være en etterspurt løsning for de mange fossile utslippspunkt som eksisterer i dag. Vi er eid av Tromsø kommune, og vår hovedjobb er å levere den elektriske kraften samfunnet trenger.

Vi må også være en pådriver for å endre vår egen praksis til å drifte så bærekraftig som mulig gjennom å sette oss klare mål og rapportere på dem. Det vil være naturlig for en stor energiaktør å bidra til utviklingen i vår region; vi har kompetansen, infrastrukturen og den finansielle styrken som trengs for å kunne gjøre en forskjell. Men vi kan ikke gjøre det alene, vår tilnærming vil være samarbeid og partnerskap med det offentlige, næringsliv og sivilsamfunnet. Derfor er vår visjon Kraft til å endre – sammen".

Visit Tromsø-Region AS sitt samfunnsansvar er å skape arbeidsplasser, skatteinntekter og bidra til økt trivsel for både innbyggere og tilreisende. Vi skal legge til rette for høy trippel verdiskaping på destinasjonen og vi må derfor se destinasjonens helhetlige behov og utviklingspotensial.

Reiselivet i Tromsøregionen skal ta sitt ansvar når det gjelder å redusere klimautslippene og bidra til at Norge og Tromsø når sine klimamål. Vi vil fokusere på gjester fra våre nærmarkeder, Norge, Norden og Europa, samtidig som vi tilrettelegger og jobber for at de skal tilbringe lengre tid i vår region når de først kommer. Vi skal bidra til at flere av våre lokale reiselivsbedrifter utvikler bærekraftige strategier og tar sin del av samfunnsansvaret for å løse de globale klimautfordringene verden står ovenfor. Vi arbeider for økt verdiskapning gjennom helårsturisme som gir helårs arbeidsplasser.

Derfor er det viktig at vi arbeider for at reisemålsutvikling og stedsutvikling henger tett sammen, og at vi får på plass god samhandling mellom aktørene. Langsiktighet og bærekraft, herunder grønn omstilling, må ligge til grunn i arbeidet".

Lone Helle, daglig leder, Visit Tromsø

"Tromsø er Nord-Norges største havn og skal legge til rette for maritim næringsutvikling og være en pådriver til det grønne maritime skiftet i nord. For å redusere utslipp av klimagasser fra den maritime sektoren har vi som havn en sentral rolle. Vi er i gang og vi har en klar strategi for å lykkes. Gjennom dette arbeidet ser vi også at vi har mulighet til å være et nyttig verktøy for den grønne energiomstillingen i samfunnet. Vi må samhandle på tvers av sektorer og vi skal selvsagt samarbeide med Tromsø kommune for å bli en av 100 klimanøytrale og smarte byer innen 2030".

Jørn-Even Hanssen, havnedirektør, Tromsø Havn

"Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ønsker å samarbeide med Tromsø kommune om dette prosjektet. Det grønne skiftet driver frem et teknologisk skifte. Vår næring vil i overskuelig framtid være avhengig av konvensjonelle maskiner. Sirkulærøkonomi gir nytt liv til avfallet som våre maskiner kan bruke som klimanøytralt drivstoff. Våre maskiner sørger for at en arktisk vinterby brøytes om vinteren og at det utføres anleggsarbeid året rundt i et tøft og uforutsigbart klima. Selv om gjennomgående elektrifisering ikke er realistisk dette tiåret, kan vår næring gi et betydelig positivt klimabidrag ved å jobbe smartere og å bruke moderne biodrivstoff. Klarer maskinentreprenører i kalde arktisk det – ja, da kan hele verden klare det".

Jorunn Nyheim, MEF Nord/Troms fylke

Foto: MEF, Maskinentrepenørenes forbund

"Norinnova er blant Norges fremste miljøer for innovasjon og utvikling av nye teknologibedrifter. Vi jobber for å skape en bedre fremtid ved å bidra til å utvikle nye produkter og løsninger fra forskning og unike forretningskonsepter fra gründere og næringsliv. Vi vet at det hvert år springer ut nye ideer og unike muligheter fra forskningsmiljøene som kan bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Samarbeid er en avgjørende nøkkel for å få til store endringer og vi i Norinnova ser fram til å jobbe for «100 klimanøytrale byer innen 2030» sammen med Tromsø kommune fordi klimautfordringen er global og angår oss alle.

Sammen kan vi bidra vi til å skape spennende synergier mellom folk, forskningsmiljøer og næringsliv som kan være med på å løse morgendagens utfordringer".

Asbjørn Lilletun, administrerende direktør, Norinnova

Asbjørn Lilletun, administrerende direktør, Norinnova.

"Vi støtter Tromsø sin søknad om å bli en av 100 klimanøytrale byer og mener Biotech North som næringsklynge er en del av løsningen i kappløpet for grønn omstilling og jobbskaping i Nord-Norge. Nå tar vi et ekstra tak for klimanøytralitet sammen med Tromsø og en rekke andre partnere. En viktig forutsetning for økt innovasjon, økt kommersialisering og økt verdiskapning, er å få til et bedre samspill mellom akademia og næringsliv. Biotech North er et viktig bindeledd mellom disse og har i tillegg en viktig rolle i omstilling, fornyelse og internasjonalisering av norsk næringsliv. Bioteknologi er en motor i utviklingen av bioøkonomien og er avgjørende for det som trekkes opp som fremtiden innen blå og grønne verdikjeder. Med utgangspunkt i Tromsø har regionen vår et miljø som er verdensledende innen blå bioteknologi.".

Line Kjelstrup, Cluster Manager, Biotech North

Line Kjelstrup, Biotech North.

Om Biotech North

Biotech North (BTN) er en kunnskapsbasert næringsklynge med særlig fokus på marin bioteknologi og utvikling av høyverdiprodukter fra hav til marked. Bedriftene i klyngen er FoU-basert og flere har sitt utspring fra forskningsresultater fra UiT og Nofima.