Sentrumsplanen for Tromsø kommune

Kort fortalt

 • Sentrumsplanen legger rammer for byutviklingen i sentrum i perioden 2022–2034
 • Visjonen for Tromsø sentrum er «et bærekraftig bysentrum i det urbane Arktis».

Kommune- og byutviklingsutvalget (KOBY) har vedtatt at forslag til revisjon av sentrumsplanen (plan 0225 kommunedelplan for Tromsø sentrum), skal legges ut til andre gangs høring og offentlig ettersyn, med høringsfrist på 8 uker.

 • Høringsfrist gikk ut 29. april 2022.
 • Merknader merkes «19/00771 KDP Tromsø sentrum» og sendes til postmottak@tromso.kommune.no, eller til Tromsø kommune, postboks 6900, 9299 Tromsø.
 • Du kan også se forslag til revisjon av sentrumsplanen i kart

Alle interesserte kan delta i dialog om planforslaget i åpent møte tirsdag 22. mars kl 18:00 – 19:30. Møtet avholdes på teams, og det er ikke nødvendig med påmelding i forkant.

Møteagenda

 • Kommunaldirektør bymiljø Mette Mohåg ønsker velkommen.
 • Presentasjon av planforslaget ved prosjektleder sentrumsplanen Heidi Bjøru.
 • Spørsmål, innspill og diskusjon – spørsmål kan stilles i chatten eller ved håndsopprekning i teams-møtet.
 • Vi tar sikte på 1,5 timers møte, men avslutter ikke før alle har fått sagt sitt

Spørsmål i forkant av møtet kan rettes til møteleder Heidi Bjøru (telefon: 41 51 43 65)

Se for øvrig saksdokumenter lenger ned på denne siden.

Visjonen for sentrum («Et bærekraftig bysentrum i det urbane Arktis») er konkretisert i fem mål:

 1. Flerfunksjonell by sikres gjennom at bygninger og byrom har endringspotensiale til å tilpasses ulik bruk over tid.   
 1. Vekst i samspill med vern viser strategier for omdanning av sentrums byform, både innenfor etablert by og for nye områder.  
 1. Gode urbane bymiljø for alle livsfaser kan finne sted i offentlige rom med høy kvalitet som innbyr til aktivitet, som for eksempel den nye kaipromenaden.   
 1. Grønn og universell mobilitet hvor det skal bli enda enklere å gå, sykle og reise kollektivt til og i Tromsø sentrum.  
 1. Løfte sentrum i lag er en ambisjon, der kommunen er klar på at utvikling må skje i samhandling mellom befolkning, næringsliv og det offentlige.   

Forslaget som legges frem med høringsfrist 22. april er revidert på bakgrunn av over hundre merknader og innsigelser til det første forslaget til sentrumsplan som var på høring sommer/høst 2020. De viktigste endringene er:     

 • Innsigelser fra TFFK og SF vedr nullvekstmål og barn og unge er tatt til følge   
 • Innsigelse fra TFFK vedr kulturmiljø er anbefalt ikke tatt til følge  
 • Nytt tema: klimatilpasset utbygging. Havnivåstigning og overvann krever nye helhetlige løsninger, og samordna gjennomføring.  
 • Nytt tema: arkitektur og stedsutvikling. Konkrete høydekrav erstattes av analytisk tilnærming på prosjektnivå, der bl.a. byrom styrer bebyggelse  
 • Ny strategi for samordna utvikling av Sørbyen og Fylkeskvartalet i privat-offentlig samarbeid.  
 • Nytt byggeområde for kulturformål BOP18 legges frem med tre alternative løsninger.  
 • Det lanseres en fast metode for endring av gatebruk.  
 • Det haster å etablere et system som sikrer samordna oppgradering av offentlige byrom med bidrag fra utbyggere og kommunen.