Personvernerklæring for forebyggende helsetjenester

Kort fortalt

  • Forebyggende helsetjenester behandler personopplysninger for å kunne utføre lovpålagte oppgaver og andre tjenester.
  • Denne personvernerklæringen gir en nærmere beskrivelse av hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Tromsø kommune er behandlingsansvarlig. Kommunedirektøren er øverste ansvarlig for behandling av personopplysninger.

Helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos blivende foreldre og barn i aldersgruppen 0-20 år. Tjenesten er lovfestet som et viktig tiltak i kommunene for å bidra til å sikre barn et godt oppvekstmiljø, og skal være et kraftsenter for helse og oppvekst i kommunene.

Forebyggende helsetjenesters behandling av personopplysninger er først og fremst hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 med tilhørende forskrifter.  Det er som hovedregel ikke mulig å reservere seg mot slik behandling.

Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler for hvordan Tromsø kommune skal behandle en bestemt sak. Som part i en sak har du særskilte rettigheter til innsyn i sakens dokumenter.

Offentlighetsloven regulerer når opplysninger skal gjøres tilgjengelig for allmenheten. Opplysninger om din helse vil ikke kunne offentliggjøres.

Arkivloven med forskrifter regulerer hvor lenge personopplysningene skal lagres for ettertiden.

Personopplysningene kan komme fra deg selv, foresatte, pårørende eller andre offentlige instanser. Vi får også opplysninger fra blant annet Folkeregisteret, spesialisthelsetjenesten, sentralt vaksinasjonsregister og fastlege.

De vanligste personopplysningene tjenesten behandler, er:

  • Kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.
  • Opplysninger som er nødvendige for å identifisere deg, som fødselsnummer, d-nummer, kjønn, statsborgerskap.
  • Opplysninger om din helse, for eksempel anamnese, undersøkelsesresultater, vurderinger, tiltak og kommunikasjon med jordmor, helsesykepleier eller helsestasjonslege.
  • Opplysninger om dine relasjoner til andre, eksempelvis navn på ektefelle, samboer, barn, sivilstatus.
  • Opplysninger knyttet til de tjenester som du som innbyggeren bruker, eksempelvis barnehage og skole.

Du kan lese mer om hva som regnes som personopplysninger hos Datatilsynet. 

Opplysningene er sikret med hensyn til innlogging og tilgang. Det er videre bare ansatte med tjenstlig behov som har tilgang fagsystemet der personopplysningene er lagret. Personopplysninger kan ikke endres eller slettes av andre uten at de er autorisert til dette.

Kommunen har databehandleravtale med leverandøren av fagsystemet for å sikre at personvernet blir ivaretatt i tråd med lov og forskrift.

Dette gjøres når vi er forpliktet til det, for eksempel med sykehus, fastlege og nasjonalt vaksinasjonsregister. Unntaksvis vil det også kunne foreligge plikt etter loven til å videreformidle opplysninger til barneverntjenesten eller politiet.

Inntil videre: Oppbevaring og lagring skjer i henhold til arkivlov og særlovgivning.

Dersom du er registrert i vårt fagsystem har du enkelte rettigheter etter personopplysningsloven og pasient og brukerrettighetsloven.

Du har rett til informasjon og innsyn
Når forebyggende helsetjenester behandler opplysninger om deg, skal du alltid få vite hvilke data som behandles, hva opplysningene brukes til og hvor lenge opplysningene skal lagres. Du kan henvende deg til kommunen og be om å få innsyn i dine personopplysninger.

Ønsker du innsyn i dine personopplysninger, kan du sende en skriftlig henvendelse.
Det kan du gjøre via dette digitale skjemaet. Du kan også ta kontakt direkte med din lokale helsestasjon.

Du har rett til å korrigere feil
Dersom du oppdager feilaktige personopplysninger om deg selv, kan du kreve at vi korrigerer informasjonen. Kommunen skal også på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger.

Du har rett til å be om sletting
Dersom du mener kommunen registrerer informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at denne informasjonen blir slettet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning.

Du har rett til innsigelse
Du kan protestere på at vi behandler opplysninger om deg.

Du har rett til å få kopi av din data
Dette kalles retten til dataportabilitet. Du har under noen omstendigheter rett til å motta opplysninger som du har gitt oss i et digitalt format, og også rett til å få informasjon overført til en annen virksomhet dersom du ønsker dette. Retten til dataportabilitet gjelder kun opplysninger som du har gitt til oss.

Du har rett til å klage til Datatilsynet
Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider.

Du har rett til å få utført dine rettigheter gratis
Når du ber om innsyn, retting, sletting eller tar i bruk andre rettigheter etter personvernreglene, er dette gratis, med mindre forespørslene dine er åpenbart grunnløse eller overdrevne.

Tromsø kommune har personvernombud som du kan kontakte hvis du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger. Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere.

Ta kontakt med personvernombudet