Oppdaterte tiltak for økonomisk omstilling

Kort fortalt

Kommunestyret er bekymret for at vi ikke når målet om å hente inn 100 millioner kroner i 2024.

De ber derfor kommunedirektøren om å vurdere konsekvensene av dette og samtidig legge frem tiltak som gjør at vi kan hente inn totalt 150 millioner kroner.

Vurderingen og tiltakene legges frem i tertialrapport 1 til kommunestyret i juni. Under finner du oversikt over oppdaterte tiltak

Tiltak 1 – Ta ned 150 årsverk i 2024

Å redusere årsverk er avgjørende for å kunne ta ned merforbruket i kommunen. Ingen ansatte vil miste jobben, og reduksjon gjøres kun ved å ikke ansette i stillinger som er eller vil bli ledig. Kommunedirektøren bes legge frem forslag til hvordan reduksjon i antall årsverk skal fordeles ved behandling av tertialrapport 1 i juni.

Tiltak 2 - Reduksjon i driftsutgifter og innkjøp

Rundt 100 millioner kroner av merforbruket på 259 millioner er knyttet til kommunens driftsutgifter. Kommunestyret ber derfor alle avdelinger om å se på hvordan de kan ta ned sine driftsutgifter.

I handlingsprogrammet for 2024 ble det lagt til grunn at vi ville ha høyere inntekter og lavere utgifter enn det vi har i dag. Dette betyr at driftsutgiftene for 2024 må tas ned i tertialrapport 1, noe som videre betyr at det må gjøres kutt i budsjettene til alle avdelinger. Kommunedirektøren bes legge frem forslag til kutt på minimum 2%. I tillegg vil det vurderes å redusere innkjøp av varer og tjenester på inntil 10%.

Tiltak 3 - Reduksjon av leieutgifter

Lokaler i mellomveien og Permsenteret på Sydspissen ble kjøpt for å redusere utgifter til leie av kontorer. Lokalene har stått under oppussing siden de ble kjøpt i 2020 og 2021. Kommunedirektøren bes redegjøre for status og når ansatte og tjenester kan overføres til nye lokaler. I tillegg bes det om at det gjøres gode vurderinger i pågående og fremtidige byggeprosjekter, for å effektivisere gjennomføringen av disse.

Tiltak 4 – Inntekt fra utbytte

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gå i dialog med kommunale selskaper og foretak, for å se på mulighetene for å ta ut utbytte. Det bes også om å se på andre inntektskilder.

Tiltak 5 – Redusere tjenestenivået i helse og omsorg

De som har størst behov for helse og omsorgstjenester skal prioriteres. For at vi skal gi disse et godt tjenestetilbud, må hele tjenestenivået i helse og omsorg gjennomgås. Det må gjøres kortsiktige og langsiktige grep.

Tiltak 6 – Oppgavefordeling i helse og omsorg

Oppgaver må fordeles slik at faglige ressurser brukes riktig. I tillegg må det sees på om oppgaver kan flyttes fra eksempelvis sykepleiere og helsefagarbeidere til andre stillinger. I tillegg må det vurderes om krav i stillingsutlysninger ligger for høyt. Det må også opprettes kompetanseplaner for å kartlegge og prioritere kompetansen i organisasjonen.

Tiltak 7 – Økning av disposisjonsfondet

Disposisjonsfondet må økes for å kunne bidra til å gi egenkapital til investeringer, dekke uforutsette utgifter og sikre fremtidige satsinger.