Vil du eller noen du kjenner sitte i styret i et kommunalt foretak?

Frist for å sende inn kandidatforslag er 1. februar 2024.

En gruppe mennesker sitter rundt et møtebord og lytter til en person som står og snakker.

Frist for å sende inn kandidatforslag er 1. februar 2024.

Siste oppdatering 19. jan 2024, kl. 9:32

Publisert 17. jan 2024

Valg av styrer i de kommunale foretakene Tromsø Brann og Redning, Tromsø Havn og Tromsøbadet gjennomføres i kommunestyremøtet onsdag den 14. februar.

Kommunen ønsker å åpne opp prosessene rundt styrevalg, sikre et større mangfold blant styremedlemmer, og vekke interesse blant flest mulig aktuelle kandidater til styreverv.

Slik foreslår du kandidat(er)

Dersom du vil foreslå deg selv eller noen andre som styremedlem i et eller flere av de tre nevnte kommunale foretakene, kan du sende forslaget/forslagene til kommunens valgkomite.

Send kandidatforslagen(e) på e-post innen 1. februar 2024 til valgkomite@tromso.kommune.no

Husk å legge ved:

 • En kort begrunnelse for hvorfor du foreslår deg selv eller vedkommende.
 • Både dine egne og kandidatens kontaktopplysninger, slik som telefonnummer, e-post og bostedsadresse. (NB! Det er ikke et krav at styremedlem(er) må være folkeregistrert bosatt i Tromsø kommune).

Bakgrunn

Valg av kompetente styrer er avgjørende for best mulig forvaltning av de kommunale foretakenes verdier og muligheter for å realisere kommunens målsetning med eierskapene.

Styrene i kommunale foretak skal kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra foretakets egenart og kommunens formål med eierskapet. Styrene skal sammensettes slik at styret kan handle uavhengig av særinteresser.

Tromsø kommune skal tilstrebe balansert kjønnsrepresentasjon i de styrene hvor kommunene har eierposisjoner uavhengig av organisasjonsform. Både aksjeloven, lov om interkommunale selskap og kommuneloven har bestemmelser om kjønnsrepresentasjon i styrene.

Det er ikke et krav om at kandidater må være foreslått til valgkomiteen for å kunne velges.

Om godtgjørelse

Styregodtgjørelse, også kalt styrehonorar, er betaling til dem som sitter i foretakets styre. Styregodtgjørelse er i praksis det samme som lønn. Det betyr at det skal trekkes skatt fra godtgjørelsen.

Du finner satsene for hvert enkelt foretak lenger ned. Satsene beregnes opp mot grunnbeløpet i folketrygden (G).

I henhold til kommunens eierskapsmelding skal styregodtgjøring være på et moderat nivå, men fremme verdiskapningen i selskapene og fremstå som rimelig ut ifra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet.

Det er valgkomitèen som, i tillegg til å fremme forslag til ny styresammensetning, foreslår styregodtgjørelsene og styrenes funksjonstid. Det er kommunestyret som endelig fastsetter satsene.

Tapt arbeidsfortjeneste for møter i styret dekkes for medlemmer etter regler som gjelder for folkevalgte i Tromsø kommune.

For styremedlemmer som møter på færre en 50 prosent av møtene halveres styrehonoraret.

Tromsø Havn KF

Når det gjelder styrevalget i Tromsø Havn KF er det behov for kompetanse som ivaretar formålene om at Tromsø Havn, som kommunens havnefaglige organ, skal tilrettelegge for sikker, bærekraftig og konkurransedyktig sjøtransport, og den myndighet og de forvaltningsoppgaver som er tillagt kommunen etter havne- og farvannsloven.

Det er også behov for kompetanse om forsvar og beredskap, reiseliv og om det maritime grønne skiftet.

Styrehonorarene per 1. mai 2023 er:

 • Styreleder: 0,65 G (77 103,-)
 • Nestleder: 0,45 G (53 379,-)
 • Styremedlem: 0,35 G (41 517,-)
 • Varamedlemmer: 2.000 pr. møte

Tromsø Havn KFs styre består i dag av syv faste medlemmer, som møtes omtrent ti ganger per år.

Tromsø Brann og Redning KF

I styrevalget i Tromsø Brann og Redning KF er det behov for kompetanse som kan ivareta behovet å sikre samarbeid med øvrige beredskapsetater, der det stilles økende krav til samhandling og oppgaveløsning.

I tillegg er det ønskelig med kompetanse på økonomi, finans, næringsliv, innovasjon og forskning.

Styrehonorarene per 1. mai 2023 er:

 • Styreleder: 0,50 G (59 310,-)
 • Nestleder: 0,35 G (41 517,-)
 • Styremedlem: 0,25 G (23 724,-)
 • Varamedlemmer: 2.000 pr. møte

Tromsø Brann og Redning KFs styre består i dag av fem faste representanter og møtes omtrent åtte ganger i året.

Tromsøbadet KF

I Tromsøbadet KF er det behov for å ivareta økonomisk, juridisk og reguleringsmessig kompetanse, og sikre tilstrekkelig kommersiell kompetanse.

Styrehonorarene per 1. mai 2023 er:

 • Styreleder: 0,50 G (59 310,-)
 • Nestleder: 0,35 G (41 517,-)
 • Styremedlem: 0,25 G (23 724,-)
 • Varamedlemmer: 2.000 pr. møte

Tromsøbadet KFs styre består av syv faste styremedlemmer pluss en ansattrepresentant. Styret møtes omtrent seks ganger i året.