Slik vurderer kommunen risiko og sårbarhet

En av kommunes viktigste oppgaver er å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Et viktig verktøy er vår helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse, som nå er vedtatt.

Arkivbilde fra da det var flom i Solstrandvegen i Tromsø den 17. mai i 2010

En av kommunes viktigste oppgaver er å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Et viktig verktøy er vår helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse, som nå er vedtatt.

Siste oppdatering 29. mar 2023, kl. 15:12

Publisert 27. sep 2022

Analysen «TromsøROS 2022 – 2026, Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Tromsø kommune 2022 – 2026» ble vedtatt i kommunestyret 28. september.

TromsøROS er en kartlegging av uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, og deres sannsynlighet og konsekvens (risiko).

Kartleggingen er en del av kunnskapsgrunnlaget for kommunens samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid og oppdateres hvert 4. år.

Risiko skal reduseres

Kartleggingen foreslår tiltak som kan redusere risikoen og sårbarheten. Målet er å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.

– Vi som kommune skal jobbe med å styre risiko gjennom forebyggende arbeid. Dette for å redusere sannsynligheten for at hendelser skal inntreffe i kommunen vår, sier direktør for samfunn i Tromsø kommune, Grete Kristoffersen.

Når det gjelder de uønskede hendelsene som det ikke er mulig å forebygge eller redusere sannsynligheten for, kan kommunen gjennomføre tiltak som reduserer konsekvensene av hendelsene.

Naturhendelser, store ulykker eller tilsiktede hendelser

De uønskede hendelsene er i TromsøROSen systematisert etter tre hovedkategorier: Naturhendelser, store ulykker eller tilsiktede hendelser.

  1. Naturhendelser omfatter blant annet ekstremvær, flom, skred og skogbrann.
  2. Store ulykker omfatter eksempelvis by- eller tunnelbrann, atomulykke, fly- eller skipsulykke, matbåren smitte og akutt forurensing.
  3. Tilsiktede hendelser dreier seg blant annet om pågående livstruende vold, datakriminalitet og sabotasje mot infrastruktur

I og med at samfunnet vi lever i er stadig i endring, er det viktig å være klar over at risikobildet også endres med tiden.

Klima og klimaendringer er et av de store risikomomentene for framtiden. Endringer i klimaet vil påvirke oss i fremover i tiden. Endret bruk av areal, for eksempel økt utbygging og fortetting, har potensiale til å medføre økt sårbarhet om det ikke gjøres forebyggende tiltak mot slikt som naturhendelser.

Tromsø kommune vokser og dette bidrar også til at risikobildene vil endre seg og føre med seg nye sårbarheter, som vi på forhånd ikke kan ha sikker kunnskap om før utviklingen har skjedd og vi kan høste erfaringer.

Slik har vi jobbet

Arbeidet med TromsøROSen har i hovedtrekk fulgt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps temaveileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.

Det er kommunens ansatte som har gjennomført analysen, men et bredt spekter av fagkompetanse har bidratt i analysearbeidet.

Flere eksterne virksomheter har vært med i risikovurderingen av de uønskede hendelsene.

TromsøROSen ble lagt ut til høring i mai i år. Den 21. juni arrangerte kommunen folkemøte om analysen.